T.C
rUrrUR vE runizvr BAKANTTGT
israNsul, v NUMARALT
rurruR vARLTKLARTNT
KORUM,I BOTCE KURULU
Kr{RAR
ToplantrTarihi ve No : 13.ll.20l4llgl
Karar Tarihi ve No
: 13.ll .201412246
ToplantrYeri
isreNeur
istanbul ili, Adalar ilgesi, Biiytikada ve Heybeliada'daArkeolojik Sit Alanr ilan
edilmesi talep edilen ve Kurulumuzu tiyelerince 06.1I .2014 tarihinde yerinde incelenen
parsellereiligkin;
Briytikada, Yrlmazttirk Caddesindenbaglayarak Rum Yetimhanesi duvanna kadar
devam eden 194 ada, I ve 2 parseller tizerinde yer alan kanahn korunmasr gerekli kiilttir
varh$rolaraktescil edilmesine,orrnanmiilkiyetindekalan scizkonusukanaln itgiti idaresince
koordinatlarmtnigaretlioldu$u paftanrnKurulumuzailetilmesine,
Biiytikada, 179 ada, l0 parselin bilimsel kaynaklardabu alanda manastrroldu[unun
belirtilmesi ve gozle gdri.intirmimari kahntrlararastlanrlmasrgdz <iniinealna rak 2863 sayrl
Yasarun6. Maddesineg6re l. DereceArkeolojik Sit Alanr olarak ilan edilmesine,buna gcire
Adalar l/5000 cilgekliKoruma Amagh Naztm imar planrndarevizyon yaprlarakKurulumuza
iletilmesine'aynca 179 ada,l0 parseldebulunanmimari kahntrlannkor.rn-uy gdrekli ktilttir
varh[r olaraktescil edilmesine,Maliye Hazinesimtlkiyetinde olan tagrnmazrnitgiti idaresi
lve
Belediyesitarafindaniggalve yaprlaqmadan,ffinU
tqrn sa[lanmasllla karar verildi.
BA$KAN
AhmetBA$YiGIT
IMiZA
Uyn
S. Yticel $ENYURT
irvzd,
Uyr
Murat YILDIZ
Il.4ZA
Uvn
ZeynepKIZILTAN
ist. Ark. Miiz. Miid. Tems.
(BULUNMADI)
BA$KAN YARDIMCISI
V. MacitTEKNALP
IM.ZA
UYE
HaKanALTINORS
ilnzn
Uvr
A. FeyhaniNKAyA TAKAOGLU
Iy.'.ZA
UYE
SerkanGENQ
ist.B.$ehirBld.Tems.
Il.4ZA
UYE
YaqarN. KIROGTU
Adalar Bld. Tems.
iwtzd,
Uyn
SerapG[NE$
Qev. ve $eh. it l,ttiO.Tems.
(BULUNMADI)
2t2
2A.lt.201
4-SAS
Download

İndir - Adalar Koruma Derneği