AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/182-1635
YETKİSİZ İŞ TAKİBİ NİN ÖNLENMESİ HK
Mersin, 25/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 941 sayılı yazıda;
“Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerine yönelik 22.0l.20l5 tarihli 5379271 sayılı yazısında; yetkisiz iş takibinin
önlenmesine ilişkin müteaddit kereler talim at verilmesine rağmen gümrük müşavir
yardımcılarından alınan çeşitli dilekçelerde halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin i ş takibi
yapmasına imkan verildiği belirtilerek şikayet konusu edildiği, yetkisiz iş takibine izin verilmem esi
ve yetkisiz iş takibi yaptığı anlaşılan kişiler hakkında cezai ve idari tedbirler uygulanması
talimatlandırılmıştır.
Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5, 225, 226. Maddelerinde, Gümrük
Yönetmeliğinin 561. Maddesinde ve 71 sayılı Gümrük Genel Tebliğinde gümrük idarelerinde
temsilci olarak kimlerin hangi şekilde iş takibi yapabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda yetkili
kişilere Bakanlığımızca ve Bölge Müdürlüğümüzce gümrük işlemi takip kartı verilmektedir.
Bu çerçevede, gümrük idarelerimizde ve gümrüklü sahalarda iş yapan kişilerin
Bakanlığımızca ve Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş gümrük işlemi takip kartlarının olup
olmadığı denetimi artırılacaktır. Mevzuat hükümlerine uymayan ve yetkisiz iş takibinde bulunanlar
ile yetkisiz iş takip etmelerine imkan verenler hakkında Gümrük Kanununun 24 l . ve Geçici 6.
Madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bilgi edinilmesi ile gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda yetkisiz iş takibine tevessül
edilmemesi hususun a ilgili tüm üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim” denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter V.
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download

yetkisiz iş takibi nin önlenmesi hk