AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/185-1638
CEZAYİR EKONOMİK GELİŞMELER.
Mersin, 25/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 24/02/2015 -430 sayılı yazıda;
‘’T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Meclisimize ulaşan bir yazıda,
Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda atıfla, Cezayir Ticaret Bakanı Amara
Benyounes ‘in basına yaptığı bir açıklamaya atfen, ihracat ve ithalat lisanslarına ilişkin kanun
taslağının hâlihazırda Parlamento’da onay sürecinde olduğunu ve söz konusu süreç tamamlanır
tamamlanmaz en geç iki hafta içerisinde uygulamaya konacağını açıkladığı belirtilmektedir. Bu
kapsamda, bahse konu kanun taslağının Ticaret Bakanlığı’na geniş bir inisiyatif alanı tanıdığını ve
yerel üretimi bulunan ürünlerin ithalatının tamamı ile yasaklanmasının bu yetkilerin içerisinde yer
aldığı bildirilmektedir.
Anılan yazıda ayrıca Sn. Benyounes ’in bazı ürünlerin ithalatının yasaklanmasının belirli
normlar ve standartlar kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdiği, Sanayi Bakanlığı ile işbirliği
içerisinde oluşturulacak kriterler ile taklit ve düşük kaliteli ürünlerin ithalatının önüne geçileceği
altını çizdiği belirtilmektedir.
Yazının devamında, Ticaret Bakanı Benyounes ‘in, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirecekleri bir çalışma ile yasa dışı yollarla yurtdışına para transferini de
engelleyeceklerini ve bu kapsamda ithalatta yüksek faturalandırma ile mücadele edeceklerini de
sözlerine eklediği belirtilmektedir’’ denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter V.
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download

cezayir ekonomik gelişmeler. - Akdeniz İhracatçı Birlikleri