AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TĠM.AKĠB.GSK.PERS.2015/191-1736
Mersin, 27/02/2015
KENYA BÜYÜKELÇĠSĠ ĠLE ÇALIġMA YEMEĞĠ 4 MART 2015 ĠSTANBUL HK
SAYIN ÜYEMĠZ
TĠM’den alınan 27/02/2015 – 456 sayılı yazıda;
“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Kenya’nın Ankara Büyükelçisi
Kiema Kilonza ile 4 Mart 2015 Çarşamba günü, Holiday Inn İstanbul Airport Otel’inde 10:3014:00 saatleri arasında bir çalışma yemeği düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz
konusu
çalışma
yemeğine
katılmak
isteyen
firmalarımızın
http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/40/16 linkinde yer alan bağlantı aracılığıyla kayıt işlemlerini
en geç 2 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilerek, DEİK Türkiye – Afrika İş Konseyleri
adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi ( Şube kodu: 1011 ) TR 16 0006 4000 0011 0111 7015 26 Iban
numaralı TL hesabına 70 TL ( Yetmiş TL ) katılım ücretini yatırarak, ödeme dekontunu DEİK’e (
[email protected] Tel: 0212 339 50 70 ) iletmeleri gerekmektedir” denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter V.
Taslak Program:
10.30-11.00: Kayıt
11.00-11.15: KonuĢma- Dr. Ali Nihat Bozatlı Türkiye-Kenya ĠĢ Konseyi BaĢkanı
11.15-11.45: Kamu-Özel Sektör Projeler Sunumu- Ankara Kenya Büyükelçisi Kiema Kilonza
11.45-12.30: Soru-Cevap
12.30-14.00: Öğle yemeği
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
YeniĢehir/MERSĠN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download

kenya büyükelçisi ile çalışma yemeği 4 mart 2015 istanbul hk