AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/169-1504
ÇEK CUMHURİYETİ SORUNLAR HK
Mersin, 23/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 375 sayılı yazıda;
T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 09 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da,
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Jan
Mladek eş başkanlıklarında, Türkiye-Çek Cumhuriyeti VI. Dönem Toplantısı gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.
Bu çerçevede, iki ülke arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine
yönelik olası önerilerin (firmalardan gelen sorun bildirim formlarıyla birlikte) 25 Şubat 2015
Çarşamba gününe kadar [email protected] adresine iletmeleri rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter Yrd.
Ek: Sorun Bildirim Formu
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download

çek cumhuriyeti sorunlar hk - Akdeniz İhracatçı Birlikleri