DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
Pazarlama
PAZ-3YO
3
3
0
3
3
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Dersin Ġçeriği
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Pazarlama dersi ile; Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında, mal ve hizmet
üretimi yapan birimlerin ve bu birimlerde görev alan personelin (özellikle
ikmal, levazım, maliye, ulaĢtırma ve personel sınıfı) pazarlama
anlayıĢını kavrayarak; fikirlerin, mal ve hizmetlerin geliĢtirilmesi ve
organizasyon içine ve organizasyon dıĢına sunumuna iliĢkin planlama
ve uygulama sürecine yönelik bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.
 Pazarlama kavramının konu ve kapsamını söyleyebilir.
 Pazarlama araĢtırmasında baĢlıca veri toplama metotlarını
anlatabilir.
 Pazarlama karması elemanlarını açıklayabilir.
 Uluslar arası pazarlama kavramını anlatabilir.
 Hizmet pazarlaması kavramını açıklayabilir.
 MüĢteri iliĢkileri yönetimi kavramın anlatabilir.
 Tedarik zincirci yönetimi kavramını anlatabilir.
 BütünleĢik pazarlama iletiĢimi kavramın anlatabilir.
 Pazarlamada modern yaklaĢımları anlatabilir.
Bu derste, pazarlama kavramı, , pazarlama araĢtırması, pazar eĢitleri
ve tüketici davranıĢları, pazarlama karması elemanları, uluslar arası
pazarlama, hizmet pazarlaması ve pazarlamada güncel yaklaĢımlar
konuları anlatılmaktadır.
S
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
1
ĠĢletme yönetimi alanında temel bilgilere sahip olurlar ve yönetim
alanındaki temel kavramları tanımlayabilirler,
2
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
X
ÇalıĢma hayatında alacağı kararlarda, uygulama ve davranıĢlarında
iĢletmecilik ve yönetim alanında edindiği bilgileri kullanabilirler,
3
ĠĢletme yönetimine iliĢkin bilgilere eriĢebilir, elde ettiği bilgileri analiz eder,
yorumlar ve değerlendirebilirler,
4
ĠĢletmecilik ve yönetim alanında edindikleri bilgileri kullanarak kendisine
X
verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilirler,
5
ĠĢletme yönetimi ile ilgili uygulamaları çalıĢma arkadaĢlarına, üstlerine ve
hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım
çalıĢması yapabilirler,
1
X
X
X
6
ĠĢletme yönetimi alanında bağımsız öğrenebilme, yeniliklere açık olma,
değiĢimi takip edebilme, olaylara eleĢtirel gözle bakabilme yeteneğine
sahiptirler,
7
ĠĢletme yönetimi alanında karĢısına çıkabilecek sorunları öngörebilir ve
bunlara çözüm üretebilirler,
X
8
ĠĢletme yönetimi alanında öngörülmeyecek durumlarla ilgili alternatif
çözüm arayabilirler,
X
9
ĠĢ hayatında sorumluluğu altında çalıĢacağı kiĢilerle uygun bir iletiĢim
kurabilir, kendisine verilen görevler hakkındaki çalıĢmalarını ve bilgilerini
yazılı ve sözlü olarak doğru ve zamanında aktarabilirler,
X
10
Sorumluluğu altında çalıĢanlarla uygun bir iletiĢim kurabilir, onlara
yardımcı olabilir,
X
11
ĠĢletme yönetimi alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine
sahiptirler,
12
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, iĢletme yönetiminin
gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
13
ÇalıĢacakları kurumun
davranabilirler,
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve tarihi
değerler ile çevre koruma, iĢ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahiptirler,
15
Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkin kullanabilirler,
16
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izler ve kendini sürekli yenileyebilirler.
iĢ
ve
toplumsal
etik
değerlerine
uygun
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Pazarlama Kavramı
2
Pazarlama Planlaması
3
Pazarlama Planının AĢamaları
4
Stratejik Pazarlama Planlaması
5
Pazarlama AraĢtırması
6
Pazar ÇeĢitleri ve Tüketici DavranıĢları
7
Ürün Kavramı, Fiyat Kavramı
8
Yarıyıl ara sınavı
9
Yarıyıl ara sınavı değerlendirmesi
10
Dağıtım ve Tutundurma Kavramı
11
Uluslar Arası Pazarlama
2
X
X
12
Hizmet Pazarlaması
13
BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi
14
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi
15
Pazarlamada Güncel YaklaĢımlar
16-17
Yarıyıl sonu sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yardımcı
Ders Kitabı
1. Pazarlama Ġlkeleri (Ġsmet MUCUK)
1. Pazarlama Ders Notları (S. ERDOĞMUġ, G. AKKOYUNLU, T. ACAR)
2. Pazarlama (Ġlhan CEMALCILAR)
3. Uluslar arası Pazarlama (Cem KOZLU)
4. Pazarlama Yönetimi (Philip KOTLER)
5. Pazarlama Yönetimi (Ġlhan CEMALCILAR)
DEĞERLENDĠRME
Yarı yıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
32
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
3
39
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
10
1
10
Ödev
6
0,5
3
Ara sınav çalıĢması
1
6
6
Ara sınav
1
1
1
Yarıyıl sonu sınavı çalıĢması
1
4
4
Yarıyıl sonu sınavı
1
1
1
TOPLAM
64
AKTS
3
3
Download

Pazarlama