DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
Türk Dili-II
TDL-II GE
2
2
0
2
2
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Görevlisi
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Dersin Ġçeriği
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Ana dilinin yapı ve iĢleyiĢ özelliklerini bilen, düĢüncelerini amaca göre
yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edilebilen; Türkçenin yazım
kurallarını doğru biçimde uygulayabilen, dil ve düĢünce bağlantısı
açısından, yazılı ve sözlü ifade aracı olarak Türk dilini doğru ve güzel
konuĢabilen, öğrencilerin yetiĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenciler, kompozisyonun nasıl yazılması gerektiğini bilir ve
belirlenen bir konuda kompozisyon yazabilir.
Öğrenciler, makale, deneme, fıkra, anı, eleĢtiri, gezi yazısı gibi
türlerde yazı yazabilecek bilgi düzeyine ulaĢır.
Öğrenciler, bilimsel yazı yazma esaslarına uygun olarak bilimsel
yazı hazırlayabilecek bilgi düzeyine ulaĢır.
Öğrenciler, askerî yazıĢma kuralları bilgisine sahip olur.
Öğrenciler, belirlenen bir konu hakkında hazırlıklı veya hazırlıksız
konuĢma yapabilir.
Derste, Türk dilinin yapısı, özellikleri, yazım kuralları, iĢleyiĢine göre
yazılı anlatım türlerinde; bilimsel yazı yazma esaslarına ve askeri
yazıĢma usullerine uygun olarak yazı yazabilmeleri; belirlenen bir konu
hakkında hazırlıklı ve hazırlıksız konuĢma yapabilmeleri uygulamalı
olarak öğretilecektir.
S
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
1
Bilgisayar teknolojisi alanında temel bilgi ve becerilere sahip olabilirler ve
bilgisayar teknolojisi alanındaki temel kavramları kavrayabilirler,
2
Bilgisayar teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmıĢ problemlerin çözümü
için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir
biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el
ve/veya düĢünsel becerileri kullanabilirler,
3
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalıĢma
arkadaĢlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde
anlatabilirler ve takım çalıĢması yapabilirler,
4
Bilgisayar teknolojisi alanında bağımsız
öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler,
1
olarak
öğrenmeyi
1
ve
Katkı Düzeyi
2 3 4 5
X
5
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili çalıĢmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili
sorunları belirleyebilirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını
gösterebilirler,
6
Sorumluluğu altında çalıĢanların
değerlendirebilir ve denetleyebilirler,
7
Bilgisayar teknolojisi alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip olabilirler,
8
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, bilgisayar teknolojisi
mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
9
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
10
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve çevre
koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
11
Bilgisayar teknolojisi sistemleri, sistem bileĢenlerini ya da süreci analiz
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan makine teçhizat alet, avadanlık ve
cihazları kullanabilirler,
12
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanabilir, öğrendikleri Türkçe ve yabancı
dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin
çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kiĢilerle paylaĢabilirler,
13
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptirler,
14
Bilgiye eriĢebilme ve bu amaçla kaynak araĢtırması yapabilme, veri
tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, toplanan verileri analiz
etme ve yorumlama becerisine sahiptirler,
15
Bilgisayar teknolojisi alanında çalıĢan personelle, çalıĢma arkadaĢlarıyla
ve iĢ nedeniyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerle sağlıklı ve etkili iletiĢim
kurabilirler.
performanslarını
objektif
olarak
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
YAZILI KOMPOZĠSYON ĠLKELERĠ / Yazılı Kompozisyon Ġlkeleri Bilgisi
2
ANLATIM TÜRLERĠ / Anlatım Türleri Bilgisi
3
ANLATIM TÜRLERĠ / Anlatım Türleri Bilgisi
4
BĠLĠMSEL YAZILARIN HAZIRLANMASINDA UYGULANACAK KURALLAR / Bilimsel
Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kuralar Bilgisi
5
ASKERÎ YAZIġMA KURALLARI / Askeri YazıĢma Kuralları Bilgisi
6
ASKERÎ YAZIġMA KURALLARI / Askeri YazıĢma Kuralları Bilgisi
2
X
7
ASKERÎ YAZIġMA KURALLARI / Askeri YazıĢma Kuralları Bilgisi
8
ARA SINAV
9
ARA SINAV DEĞERLENDĠRME HAFTASI
10
SÖZLÜ ANLATIM / Sözlü Anlatımın Temel Kuralları, Diksiyon Bilgisi, Vücut Dili.
11
SÖZLÜ ANLATIM / KonuĢma ÇeĢitleri
12
SÖZLÜ ANLATIM / Hazırlıklı – Hazırlıksız KonuĢma
13
SÖZLÜ ANLATIM / Hazırlıklı – Hazırlıksız KonuĢma
14
SÖZLÜ ANLATIM / Hazırlıklı – Hazırlıksız KonuĢma
15
SÖZLÜ ANLATIM / Hazırlıklı – Hazırlıksız KonuĢma
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yardımcı
Ders Kitabı
1Türk Dili–II
1. Z. KORKMAZ, H. ZÜLFĠKAR, Yüksek Öğretim Öğrencileri Ġçin Türk Dili ve
Kompozisyon Bilgileri
2. Oya ADALI, Anlamak ve Anlatmak
3. Mustafa Nihat ÖZÖN, Yazmak Sanatı ve Kompozisyona GiriĢ
4. Emin ÖZDEMĠR, Yazmak Sanatı
5. Enver Naci GÖKġEN, Kompozisyon Ġlkeleri ve Antolojisi
6. YaĢar YÖRÜK, Kompozisyon Ġlkeleri Edebiyat Türleri
7. Kemal GARĠPOĞLU, Örnekli Kompozisyon Bilgileri
8. TÜRK DĠL KURUMU, Yazım Kılavuzu
9. TÜRK DĠL KURUMU, Yabancı Kelimelere KarĢılıklar
DEĞERLENDĠRME
Yarıyıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
32
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
3
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
2
26
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
19
1
19
Ara sınav
1
1
1
Yarıyıl sonu sınavı
1
1
1
TOPLAM
47
AKTS
2
4
Download

Türk Dili