ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
GÜZ YARIYILI (Ö.Ö.) DERS DAĞILIM LĠSTESĠ
I. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı
ENM 101
Matematik I
ENM 103
Fizik I (I.Gurup)
ENM 104
Fizik I (II.Gurup)
ENM 105
Genel Kimya (I.Gurup)
ENM 105
Genel Kimya (II.Gurup)
ENM 107
Endüstri Mühendisliğine GiriĢ
ENM 111
Bilgisayar Destekli Teknik Resim (I.Gurup)
ENM 111
Bilgisayar Destekli Teknik Resim (II.Grup)
ENM 113
Genel Ekonomi
ENM 115
Yabancı Dil I
TD 101
Türk Dili I
AI 101
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi-I (I.Gurup)
AI 101
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi I (II.Gurup)
Toplam Kredi
T
4
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
30
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
4
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
30
Öğretim Elemanı
PROF. DR. OSMAN MUCUK
PROF. DR. ERHAN ALBAYRAK
PROF. DR. ERHAN ALBAYRAK
YRD. DOÇ. DR. HALĠL ġAHAN
PROF. DR. ZEKĠ BÜYÜK MUMCU
DOÇ. DR. BANU SOYLU
ÖĞRT.GÖR. FARUK CANBULUT
ÖĞRT.GÖR. ERCAN GÖKġEN
YRD. DOÇ. DR. ERCAN ġENYĠĞĠT
DOÇ. DR. ĠBRAHĠM DOĞAN
OKT.SEDAT KARAKOÇ
OKT.AHMET NEDĠM KĠLCĠ
OKT.MURAT KARATAġ
III. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı
ENM 201
Doğrusal Cebir
ENM 205
ĠĢ Bilimine GiriĢ
ENM 209
Ġstatistik ve Olasılık I
ENM 211
Veritabanı Yönetimi (I.Gurup)
ENM 211
Veritabanı Yönetimi (II.Gurup)
ENM 214
Üretim Bilgi Sistemleri
ENM 215
Sistemler Analizi ve Tasarımı
Toplam Kredi
T
3
3
3
3
3
3
3
21
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
3
21
Öğretim Elemanı
YRD. DOÇ. DR. NAZMĠYE ALEMDAR
DOÇ. DR. EMEL KIZILKAYA AYDOĞAN
DOÇ. DR. MĠTHAT ZEYDAN
YRD. DOÇ. DR. RIFAT KURBAN
YRD. DOÇ. DR. RIFAT KURBAN
DOÇ. DR. M. DURAN TOKSARI
YRD. DOÇ. DR. ERCAN ġENYĠĞĠT
V. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı
ENM 309
Üretim Planlama ve Kontrol I
ENM 311
Yöneylem AraĢtırması I (I.Gurup)
ENM 311
Yöneylem AraĢtırması I (II.Gurup)
ENM 314
Sistem Simülasyonu (I.Gurup)
ENM 314
Sistem Simülasyonu (II.Gurup)
ENM 357
Takım Tezgahları ve CNC Programlama
Toplam Kredi
T
3
3
3
3
3
2
17
P
0
1
1
1
1
0
4
K
3
4
4
4
4
2
21
Öğretim Elemanı
YRD. DOÇ. DR. HÜLYA BEHRET
YRD. DOÇ. DR. PINAR ZARĠF TAPKAN
DOÇ. DR. LALE ÖZBAKIR
DOÇ. DR. LALE ÖZBAKIR
YRD. DOÇ. DR. PINAR ZARĠF TAPKAN
DOÇ. DR. EYYÜP SABRĠ TOPAL
VII. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı
ENM 415
Stokastik Modeller
ENM 425
Yalın Ġmalat
ENM 402
Tesis Planlama
ENM 432
Stratejik Planlama
ENM 430
Endüstri Mühendisliği Uygulama
ENM 428
Bitirme Ödevi
Toplam Kredi
T
3
3
3
2
0
0
11
P
0
0
0
0
3
4
7
K
3
3
3
2
2
2
15
Öğretim Elemanı
DOÇ. DR. BANU SOYLU
DOÇ. DR. MĠTHAT ZEYDAN
DOÇ. DR. SĠNEM KULLUK
YRD. DOÇ. DR. FEYZA GÜRBÜZ
Bölüm Öğretim Üyeleri
Bölüm Öğretim Üyeleri
SEÇMELİ DERSLER
ENM 386
ENM 461
ENM 351
ENM 385
ENM 490
ENM 313
ENM 499
ENM 452
ENM 468
ENM 420
Risk Yönetimi
Mühendislikte Yapay Zeka
Matlab ile Problem Çözümleme Uygulamalı GiriĢ
GiriĢimcilik ve Proje Yazım Teknikleri
Kurumsal Kaynak Planlama
Toplam Verimli Bakım
Bulanık Küme Teorisi
Grup Teknolojisine GiriĢ
Mühendislik Yönetimi ve Ġnsan ĠliĢkileri
Deney Tasarımı
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DOÇ. DR. M. DURAN TOKSARI
DOÇ. DR. EMEL KIZILKAYA AYDOĞAN
DOÇ. DR. ĠBRAHĠM DOĞAN
YRD. DOÇ. DR. ERDAL CANIYILMAZ
YRD. DOÇ. DR. ERCAN ġENYĠĞĠT
YRD. DOÇ. DR. FEYZA GÜRBÜZ
YRD. DOÇ. DR. HÜLYA BEHRET
DR. MUSTAFA DÖRDÜNCÜ
DR. MUSTAFA DÖRDÜNCÜ
YRD. DOÇ. DR. LATĠFE GÖRKEMLĠ
Download

Dersler ve dersi veren hocaların listesi