DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Grafik ve Animasyon Teknikleri
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
GAT-3BL
3
1
2
2
4
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Öğrenciler, web sayfalarında kullanılmak üzere istenilen nitelikte resim
ve animasyon oluĢturmalarını sağlayacak her türlü uygulamaların
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenim
Kazanımları





Dersin Ġçeriği
Derste grafik programları ile düzenlemeler yapmak, efektler oluĢturmak,
animasyon hazırlama programı ile animasyonlar oluĢturulması
uygulamaları yapılacaktır.
Temel grafik kavramlarını tanır.
Photoshop programı ile grafik düzenleme uygulamalarını yapar.
Photoshop ile efektler uygulamayı kavrar.
Flash programı ile animasyon oluĢturur.
Flash programı ile web siteleri oluĢturur.
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
S.N.
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
1
Bilgisayar teknolojisi alanında temel bilgi ve becerilere sahip olabilirler ve
bilgisayar teknolojisi alanındaki temel kavramları kavrayabilirler,
X
2
Bilgisayar teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmıĢ problemlerin çözümü
için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir
biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el
ve/veya düĢünsel becerileri kullanabilirler,
X
3
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalıĢma
arkadaĢlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde
anlatabilirler ve takım çalıĢması yapabilirler,
X
4
Bilgisayar teknolojisi alanında bağımsız
öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler,
X
5
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili çalıĢmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili
sorunları belirleyebilirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını
gösterebilirler,
X
6
Sorumluluğu altında çalıĢanların
değerlendirebilir ve denetleyebilirler,
X
olarak
performanslarını
1
öğrenmeyi
objektif
ve
olarak
7
Bilgisayar teknolojisi alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip olabilirler,
8
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, bilgisayar teknolojisi
mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
X
9
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
X
10
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve çevre
koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
11
12
13
14
15
Bilgisayar teknolojisi sistemleri, sistem bileĢenlerini ya da süreci analiz
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan makine teçhizat alet, avadanlık ve
cihazları kullanabilirler,
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanabilir, öğrendikleri Türkçe ve yabancı
dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin
çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kiĢilerle paylaĢabilirler,
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptirler,
Bilgiye eriĢebilme ve bu amaçla kaynak araĢtırması yapabilme, veri
tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, toplanan verileri analiz
etme ve yorumlama becerisine sahiptirler,
Bilgisayar teknolojisi alanında çalıĢan personelle, çalıĢma arkadaĢlarıyla
ve iĢ nedeniyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerle sağlıklı ve etkili iletiĢim
kurabilirler.
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Çizim, Boyama ve Onarım Araçları
2
Çizim, Boyama ve Onarım Araçları
3
Seçim Araçları ve Uygulamaları
4
Yollarla ÇalıĢmak
5
Yollarla ÇalıĢmak
6
Resim ve Yazı Katmanları
7
Resim ve Yazı Katmanları
8
Yarıyıl ara sınavı
9
Yarıyıl ara sınavı
10
Filtre ĠĢlemleri
2
X
X
X
X
X
X
X
11
Animasyon Hazırlama Temel ĠĢlemleri
12
Grafik Araçlarını Kullanmak
13
Metin ĠĢlemleri Animasyon Nesnelerini Kullanmak
14
Animasyon Hazırlama
15
Animasyon Programlama
16-17
Yarıyıl sonu sınavı
Kaynaklar
Kaynaklar
Yardımcı Ders
Kitabı
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grafik ve Animasyon Teknikleri Ders Notu
Adobe Photoshop CS 8.0 (Halil ġAHĠN)
Ġleri Düzey Adobe Photoshop Tasarım Teknikleri (Mehmet GÜVEN)
Flash 5 ActionScript (SavaĢ TEKĠN)
Flash MX 2004/ ActionScript 2.0 (SavaĢ TEKĠN)
Photoshop 7 Ġleri Seviye (David Gary BOUTON)
Macromedia Flash MX Yetkili Klavuzu (Bonnie BLAKE)
DEĞERLENDĠRME
Yarıyıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
3
39
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
9
4
36
Ödev
2
3
6
Ara sınav çalıĢması
1
4
4
Ara sınav
1
4
4
Yarıyıl sonu sınavı çalıĢması
1
4
4
Yarıyıl sonu sınavı
1
4
4
TOPLAM
97
AKTS
4
3
Download

Grafik ve Animasyon Teknikleri