DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Veritabanı Yönetim Sistemleri-I
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
VYS-1BL
1
1
2
2
5
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Bu derste; öğrencilere, SQL komutlarını ve veritabanı yönetim sistemini
tanıtmak, sorgular geliĢtirebilmek, Access ile veritabanı programlama
tekniklerini öğretmek, problemlerde veritabanı kullanmak, veritabanı
programlamacılığında kendilerini geliĢtirebilmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenim
Kazanımları




Dersin Ġçeriği
Derste, Veritabanı yönetim sistemleri ve sağladığı yararlar, iliĢkisel
veritabanı modeli, SQL dili ve deyimleri uygulamalı olarak öğretilecektir.
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veri tabanı yönetim sistemlerini tanır.
Veri türlerini ve modelleri tanır.
SQL deyimlerini ve fonksiyonlarını kavrar.
SQL ile sorgular ve uygulamalar geliĢtirir.
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
Bilgisayar teknolojisi alanında temel bilgi ve becerilere sahip olabilirler ve
bilgisayar teknolojisi alanındaki temel kavramları kavrayabilirler,
Bilgisayar teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmıĢ problemlerin çözümü
için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir
biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el
ve/veya düĢünsel becerileri kullanabilirler,
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalıĢma
arkadaĢlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde
anlatabilirler ve takım çalıĢması yapabilirler,
Bilgisayar teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve
öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler,
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili çalıĢmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili
sorunları belirleyebilirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını
gösterebilirler,
Sorumluluğu altında çalıĢanların performanslarını objektif olarak
değerlendirebilir ve denetleyebilirler,
Bilgisayar teknolojisi alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip olabilirler,
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, bilgisayar teknolojisi
mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
Bilgisayar teknolojisi ile ilgili konularda, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve çevre
koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
1
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
12
13
14
15
Bilgisayar teknolojisi sistemleri, sistem bileĢenlerini ya da süreci analiz
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan makine teçhizat alet, avadanlık ve
cihazları kullanabilirler,
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanabilir, öğrendikleri Türkçe ve yabancı
dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin
çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kiĢilerle paylaĢabilirler,
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptirler,
Bilgiye eriĢebilme ve bu amaçla kaynak araĢtırması yapabilme, veri
tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, toplanan verileri analiz
etme ve yorumlama becerisine sahiptirler,
Bilgisayar teknolojisi alanında çalıĢan personelle, çalıĢma arkadaĢlarıyla
ve iĢ nedeniyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerle sağlıklı ve etkili iletiĢim
kurabilirler.
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri
2
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar
3
Veri Türleri
4
ĠliĢkisel Veri Modeli
5
SQL Deyimleri
6
SQL Deyimleri
7
SQL Deyimleri
8
Yarıyıl ara sınavı
9
Yarıyıl ara sınavı
10
SQL Deyimleri
11
SQL Fonksiyonları
12
SQL Fonksiyonları
13
SQL ile Örnek Uygulamalar
14
SQL ile Örnek Uygulamalar
15
SQL ile Örnek Uygulamalar
16-17
Yarıyıl sonu sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yardımcı
Ders Kitabı
1. Adım Adım SQL Server 2000 Programlama, Rebecca M. RIORDAN, ArkadaĢ
Yayınları
1. SQL 2008 Uygulamalarıyla Veritabanı: Veritabanı Temelleri Cilt 1, KurtuluĢ
BEYLAN, Papatya Yayınları
2
DEĞERLENDĠRME
Yarıyıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
3
39
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
5
9
45
Ödev
3
3
9
Ara sınav çalıĢması
2
7
14
Ara sınav
1
3
3
Yarıyıl sonu sınavı çalıĢması
1
7
7
Yarıyıl sonu sınavı
1
3
3
TOPLAM
120
AKTS
5
3
Download

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri