İlanın Yayınlandığı Gazete : SÖZCÜ GAZETESİ
İlanın Yayınlandığı Tarih
: 19.12.2014
Son Başvuru Tarihi
: 02.01.2015
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b)
fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücretleri
Üniversitemiz Hastaneleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; 1 (bir) Tabip, 15
(on beş) hemşire, 1 (bir) psikolog, 6 (altı) sağlık teknikeri, 1 (bir) biyolog, 1 (bir) destek
personeli, Ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2 (iki) hemşire, Ücretleri Öz Gelirden
karşılanmak üzere 1 (bir) büro personeli, 2 (iki) destek personel olmak üzere toplam 30 (otuz)
sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
UNVANI
ADEDİ
TABİP
1
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
HEMŞİRE
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
15
-Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültesinden mezun olmak,
(KPSS şartı aranmamaktadır)
-Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya
hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu Lisans
programlarından mezun olmak,
BAŞVURU
KODU
B01
B02
* Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı
olarak çalıştırılacaktır.
HEMŞİRE
(ücreti özel bütçeden
ödenecektir.)
ARANILAN NİTELİKLER
2
-Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya
hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans
programlarından mezun olmak,
B03
*Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı
olarak çalıştırılacaktır.
- Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü lisans mezun
olmak,
PSİKOLOG
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
1
-Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
bölümünde görev yapmış olmak ve bunu sigorta belgesiyle
belgelemek.
B04
*Diğer belgelerden 1, 3, 4, 5 ve 6 numaralı belgelere sahip olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu
olmak,
BİYOLOG
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
1
-Biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
B05
-FACSCanto uygulama eğitimi aldığını belgelemek.
*Diğer belgelerden 7 numaralı belgeye sahip olmak.
SAĞLIK
TEKNİKERİ
4
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi veya
Anestezi Teknikerliği programından mezun olmak
B06
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi önlisans
programından mezun olmak.
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
2
-Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 1 yıl radyoterapi
teknikeri olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi
yatırılmış olmak.
B07
*Diğer belgelerden 9 numaralı belgeye sahip olmak.
-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
BÜRO PERSONELİ
(Ücreti Öz gelirden
ödenecektir)
1
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilgi İşlem Merkezlerinde en az 2
yıl süre ile çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış
olmak.
B08
*Diğer belgelerden 10 ve 11 numaralı belgelere sahip olmak.
DESTEK
PERSONELİ
(Ücreti Döner Sermayeden
ödenecektir.)
-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
1
B09
*Diğer belgelerden 2 ve 8 numaralı belgelere sahip olmak.
DESTEK
PERSONELİ
(Ücreti Öz gelirden
ödenecektir)
-Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl şoför olarak
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
1
-Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl şoför olarak
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
B10
*Diğer belgelerden 2 ve 8 numaralı belgelere sahip olmak.
- En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
DESTEK
PERSONELİ
(Ücreti Öz gelirden
ödenecektir)
1
-Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl televizyon
yayıncılığında reji, program yönetmenliği, profesyonel kamera
kullanımı ve ses sisteminin kullanımı yanında bakım ve onarımı
işlerinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış
olduğunu belgelemek.
B11
-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır:
GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. Başvuru kodu
B11 olan destek personeli pozisyonuna başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış
olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 2014 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93,
Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4-Tabip pozisyonu için başvuracak adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın Üniversitemiz web sayfasında yayınladığı günden itibaren 15 gün içinde
(mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru
formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru
yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla ücretleri döner sermaye bütçesinden ve özel bütçeden
ödenecek atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile
evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde
http://hastaneler.erciyes.edu.tr adresinden, ücretleri özgelir üzerinden ödenecek olan adayların
sonuçları http://sksd.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek
belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
TABİP POZİSYONUNA BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru İnceleme Komisyonunca müracaatlar değerlendirmeye alınarak aday tespit
edileceğinden, müracaat eden adayların isim listesi ilan başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi)
iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecek olup, isimleri bulunan
adayların komisyonca değerlendirmeye alınmak üzere aynı web adresinde yer, tarih ve saat
bildirilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan adayın başvuru
yapmaması halinde yerine yedek aday yerleştirilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Barkotlu Internet çıktısı
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1) adet
6- Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri
7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir
onaylı belge.
8-İstalepformu http://personeldb.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/4_b_is_talep_formu.doc
9- (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belgeler :
1) En az 80 saat “Tıbbi Kayıt Yönetimi ve Klinik Kodlama” Eğitim Sertifikası
2) En az 80 saat “Şoförlerin Mesleki Becerilerini Geliştirme” Eğitim Sertifikası
3) En az 100 saat “SPSS İstatistik Programı” Eğitim Sertifikası
4) TİFALDİ (Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi) uygulayabildiğini belgelendirmek.
5) En az 100 saat “Aile Danışmanlığı Programı” Eğitim Sertifikası
6) “Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi” uygulayabildiğini gösterir
Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası
7) Kamu kurum ve kuruşları veya üniversiteler tarafından verilen en az 500 saatlik teorik ve
uygulamalı “Kök Hücre GMP Laboratuvarı Kalite Güvenlik Sistemi ve Operasyon”
Eğitimi Sertifikası
8) E sınıfı sürücü belgesi
9) En az 80 saat “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” Eğitim Sertifikası
10) HTML 5, ASP.Net, ASP.Net MVC, CSS, Entity Framework, JQuery, Microsoft Visual
Studio yazılım araçlarını ve Microsoft SQL Server, Adobe Photoshop, Adobe ıllistrator
programlarını kullanabilmek ve bunları belgelemek.
11) Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications, Developing WCF Solutions with
Microsoft Visual Studio 2010 ve Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL
Sever 2012 belgelerine sahip olmak.
Download

İlanın Yayınlandığı Gazete : SÖZCÜ GAZETESİ Üniversitemiz