DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Elektronik Uygulamaları-II
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön KoĢulu
Dersin VeriliĢ ġekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Dersin Ġçeriği
Kodu
YY
Teori
Uygulama
Y.Kredi
AKTS
ELU-4EL
4
1
3
2,5
6
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Bu derste öğrencilerin, bir elektronik devrenin bilgisayar ortamında açık
devre Ģemasını çizilmesinden baĢlayarak baskı devresinin
oluĢturulması, devre elemanlarının baskı devresine montajı, devrenin
çalıĢtırılması, gerekli kontrol ve ölçümlerinin yapılmasının öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
 Elektronik devrenin bilgisayar ortamında açık Ģemasını çizer.
 Elektronik devrenin bilgisayar ortamında simülasyonunu yapar.
 Elektronik devrenin bilgisayar ortamında baskı devresini oluĢturur.
 Elektronik devrenin baskısını bakırlı plakete çıkarır.
 Elektronik devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapar.
 Devre elemanlarının baskı devreye montajını yapar.
 Elektronik bir devreyi çalıĢtırıp gerekli ölçümleri yapar.
 Mikrodenetleyicili bir devre için program geliĢtirir.
 Mikrodenetleyicili devre ile bir kontrol uygulaması yapar.
Ders, endüstriyel güç kontrolü uygulamaları, güç kontrol devre
Ģemasını bilgisayarda çizme, güç kontrol devrenin baskı devresini
bakırlı plakete çıkarma, uygulama devresinin gerçekleĢtirilmesi,
mikrodenetleyici tabanlı devrenin analizi, mikrodenetleyici programını
yazma, mikrodenetleyicili baskı devre çıkarma, uygulama devresinin
gerçekleĢtirilmesi elektriksel ölçümler konularını içermektedir.
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
S.N
ÖNLĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
1
Elektronik HaberleĢme alanında temel bilgi ve becerilere sahip olabilirler
ve Elektronik HaberleĢme alanındaki temel kavramları kavrayabilirler,
X
2
Elektronik HaberleĢme alanında tanımı iyi yapılmıĢ problemlerin çözümü
için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir
biçimde yapabilirler; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el
ve/veya düĢünsel becerileri kullanabilirler,
X
3
Elektronik HaberleĢme ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalıĢma
arkadaĢlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kiĢi ve gruplara açık bir biçimde
anlatabilirler ve takım çalıĢması yapabilirler,
X
4
Elektronik HaberleĢme alanında bağımsız
öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterebilirler,
1
olarak
öğrenmeyi
ve
X
5
Elektronik HaberleĢme ile ilgili çalıĢmalarda öngörülmeyen durumlarla
ilgili sorunları belirleyebilirler ve çözüm arama yeteneğini kazandığını
gösterebilirler,
X
6
Sorumluluğu altında çalıĢanların
değerlendirebilir ve denetleyebilirler,
X
7
Elektronik HaberleĢme alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil
bilgisine sahip olabilirler,
8
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, Elektronik HaberleĢme
mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilirler,
9
Elektronik HaberleĢme ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler
ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
10
Elektronik HaberleĢme ile ilgili konularda, iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve
çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilirler,
11
Elektronik HaberleĢme sistemleri, sistem bileĢenlerini ya da süreci analiz
ederek, sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler
ve bu amaçla kullanılması gerekli olan makine teçhizat alet, avadanlık ve
cihazları kullanabilirler,
12
Öğrendikleri Türkçe ve yabancı dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda
düĢüncelerini ve sorunlara iliĢkin çözüm önerilerini uzman olan ve
olmayan kiĢilerle paylaĢabilirler,
13
YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki
geliĢmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptirler,
14
Bilgiye eriĢebilme ve bu amaçla kaynak araĢtırması yapabilme, veri
tabanları ve diğer ilgi kaynaklarını kullanabilme, toplanan verileri analiz
etme ve yorumlama becerisine sahiptirler,
15
Elektronik
haberleĢme
alanında
çalıĢan
personelle,
çalıĢma
arkadaĢlarıyla ve iĢ nedeniyle iletiĢimde bulunduğu kiĢilerle sağlıklı ve
etkili iletiĢim kurabilirler,
performanslarını
objektif
olarak
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESĠ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Endüstriyel Güç Kontrolü Uygulamaları, Güç Kontrol Devre ġemasını Bilgisayarda Çizme
2
Devrenin Bilgisayar Simülasyonunu GerçekleĢtirme
3
Güç Kontrol Devrenin Baskı Devresini OluĢturma
4
Güç Kontrol Devrenin Baskı Devresini Bakırlı Plakete Çıkarma
5
Uygulama Devresinin GerçekleĢtirilmesi
6
Elektriksel Ölçümler
7
Elektriksel Ölçümler
2
8
Yarıyıl ara sınavı.
9
Uygulamalı yarıyıl ara sınavı.
10
Mikrodenetleyici Tabanlı Devrenin Analizi, Mikrodenetleyici Programını Yazma
11
Mikrodenetleyicili Baskı Devre OluĢturma
12
Mikrodenetleyicili Baskı Devre Çıkarma
13
Uygulama Devresinin GerçekleĢtirilmesi
14
Elektriksel Ölçümler
15
Elektriksel Ölçümler
16-17
Yarıyıl sonu sınavları.
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
1. Elektronik Hobi (Güçlü TUĞAY)
DEĞERLENDĠRME
Yarıyıl ÇalıĢmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam ĠĢ Yükü
Ders saati
13
4
52
Sınıf dıĢı ders çalıĢması
10
4
40
Ödev
12
2
24
Ara sınav çalıĢması
1
6
6
Ara sınav
1
2
2
Yarıyıl sonu sınavı çalıĢması
1
6
6
Yarıyıl sonu sınavı
1
2
2
TOPLAM
132
AKTS
6
3
Download

Elektronik Uygulamaları-II