26.00/3404
T.C.
KÜLTÜR VE TU RİZM BAKANLIĞI
ESK İŞEH İR KÜLTÜR V ARLIK LARINI KORUM A BÖLGE KURULU
K ARAR
Toplantı Tarih ve no: 17.04.2014 - 119
Toplantı Yeri
K arar Tarih ve no : 17.04.2014 - 2370
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, K ızılinler Köyü ile Odunpazarı İlçesi, U luçayır Köyü sınırları
içerisinde tespit edilen kaya mezarları ve kutsal alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline ilişkin
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilm esi istemine ilişkin Kurul M üdürlüğü uzm anlarının
08.01.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, M aden İşleri
Genel M üdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 251174-35315 sayılı, MTA Genel M üdürlüğü’nün
10.02.2014 tarih ve 5480-154 sayılı, BOTAŞ A nonim Şirketi’nin 11.02.2014 tarih ve 4669 sayılı,
Karayolları 4. Bölge M üdürlüğü’nün 27.02.2014 tarih ve 35982 sayılı, Eskişehir Kadastro
M üdürlüğü’nün 11.03.2014 tarih ve 3309 sayılı, Sebat Proje Limited Şirketi’nin 26.11.2013 tarih ve
1730 sayılı, Tanap Doğalgaz İletişim Anonim Ş irketi’nin 06.02.2014 tarih ve 47 sayılı yazıları
okundu, 08.04.2014 tarih, 2549 sayılı dosya incelem e raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit
sınırı paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonunda;
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, K ızılinler Köyü ile Odunpazarı İlçesi, U luçayır Köyü sınırlan
içerisinde tespit edilen Emir Çiftliği Kaya M ezarları ve Kutsal A lan(?)’ın I. (Bir) Derece Arkeolojik
Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı
kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulm asına, söz konusu alanlarda Kültür
V arlıklarını Koruma Yüksek K urulu’nun A rkeolojik Sitler, Koruma ve K ullanm a K oşulları’na ilişkin
05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke K ararı’mn ilgili hüküm lerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde
m adencilik faaliyetlerinin yasaklanm asına ve Kurulum uzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai
m üdahalede bulunulm am asına karar verildi.
KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
AVRUPA KONSEYİ
TÜRKİYE
İli: E skişehir
K.V.K.E
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
İlçesi: T epebaşı-O dunpazarı
M ahalle Veya K5yü: Kızılinler-Uluçayır Köyleri
ENVANTER NO:
SİT
HARİTA NO:
Ada:
Pafta: I24-C2
Parsel:
| E m ir Ç iftliği K aya M ezarları ve K utsal A la n i? )
GEN EL TANIM : Söz konusu alan, Ç atalkaya M ezar A n ıtı’nın yaklaşık 1600 m. kuzeybatısında, G ökçekısık K aya Y erleşim i’n in yaklaşık 2400 m.
kuzeydoğusunda, E m ir Ç iftliği Y örük M ezarlıklarının yaklaşık 900 m. güneyindeki vadide bulunm aktadır. K uzeydoğu ve k u zeybatısın d a iki kaya
m ezarı ile sınırlan d ırılm ış K utsal A lan, F rig kültüründe yaygın olan açık hava tapınım alanları ile benzerlik gösterm ekte olup kutsal alanın
kuzeybatısında bulunan m ezar; yaklaşık 30 m. yüksekliğindeki kayalık alanın batı yam acındadır. Y erden yüksekliği y ak laşık 3-4 m . olan m ezarın
içerisine girilem em iştir. K utsal alanın k u zeydoğusunda yer alan ikinci m ezar ise dikdörtgen planlı olup m ezar o dasının batı d uvarında o ld u k ça tahrip
olm uş bir kline (?) b ulunm aktadır. K utsal alanın ortasında doğal kayanın işlenm esi ile oluşturulm uş platform ve basam aklı b ir giriş bölü m ü n ü n izleri
görülm ektedir. D oğal oluşum oyuntuların insan eli ile derinleştirildiği yer yer görülm ekte olup ayrıca kaya yüzeyinde b irçok niş bulunm aktadır.
Koruma Şimdiki Tehlikeler: K orunm asız. K açak kazı tehlikesine açık.
Adı:
Şim diki Durum:
K orum a D erecesi: I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
Sit Potansiyeli:
^HAZIRLAYANLAR :
Şim diki K orum a: Korumasız.
Özlem ÇAKAR KILIÇ
Arkeolog
Özlem GÖKPINAR
Harita Mühendisi
Onur YILDIRIM
Arkeolog
TARİH: 08.04.2014
/
/I/tA A * /
• '
/V» J l f)
\_7
—
Ö nerilen K orum a: K olluk kuvvetlerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alınm ası.
KONTROL EDEN:
TARİH : 08.01 .M14
SijjanKÇCA
^<T^
Mfflür
KURUL KARARLARI:
REVİZYON:
GEEAYK ONAYI:
Yayın Dizisi: Gözlemler:
i
Kurul İsmi:
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞ I
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIK LARINI
KORUM A BÖLGE K U R U L U ’NUN
17.04.2014 GÜN, 2370 SAYILI KARARI
EKİDİR.
K urul K arar Tarihi:
Kurul K arar No:
\
ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERİ A S
İlçesi
Köy-Mah
Köy-Mah
ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI
Durum Haritası
KIZILİNLER
ULUÇAYIR
ESK İŞEH İR ILI
TEPEBAŞI VE ODUNPAZARI İLÇESİ
EM İR ÇİFTLİĞİ K AYA M EZARLARI
VE KUTSAL A LAN (?)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
Y
NoktûNo
Pafta Kızılinler P.24 Uluçayır P.5
53541 2.396
535459.049
535627.735
535794.455
535895.627
535936.888
535868.811
535772.237
535611.1 68
53551 5.370
535453.523
53541 4.1 64
439321 8.337
4393321.065
4393368.503
4393349.991
4393259.560
43931 73.848
4393056.358
4392991.405
4392972.563
4393017.486
4393075.329
43931 35.896
I. (Bir) Derece A rkeolojik Sit Sınırı
/cAu
£ Sv<^e
K ız ılin le r T a p u la m a Alanı
U lu ç a y ır T a p u la n a Alanı
T.C.
K Ü LTÜ R VE TU RİZM BAKANLIĞI
ESK İŞEH İR K Ü LTÜ R VARLIKLARINI
K O RUM A BÖLG E K U R U L U ’NUN
17.04.2014 GÜN, 2370 SAYILI KARARI
EKİDİR.
Tarafımdan Çizilmiştir.
/ O .,.. J...... 2014
Cengiz HAVAN
ADI:
EMİR ÇİFTLİĞİ KAYA MEZARLARI VE KUTSAL ALAN
DERECESİ:
BİR (1} DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
PROJEKSİYON:
UTMİUniversalTransvers Merkator 6}
DATUM:
DİLİM NO:
36
DOM:
33
EUROPEAN 1950
*
İLİ:
ESKİŞEHİR
İLÇESİ:
TEPEBASI-0 DUNPAZARI
MAH/KÖY:
KIZILİNLER-ULUÇAYIR
PAFTA:
I24-C2
ADA:
PARSEL:
ÖLÇEK:
1/30000
LEJANT:
KOORDİNATLAR
Y
■SCİCSıSö
1
2
dfrüsü,'Mvk.f
3
4
5
6
7
¿ k 0,*ÎOT»-Î ç 1ÎÛj
8
9
10
11
12
X
278070.697
278120772
278290.976
278457.018
278555.126
278593.515
278521.535
278422.818
278261.176
278166.919
278107.026
278069.715
4394579.691
4394680.822
4394722.597
4394698.523
4394604.743
4394517.681
4394402.512
4394340.814
4394327.356
4394375.467
4394435.359
4394497.216
Ç o rjja tJ ti
ili»*:/
B ö Î G E W U fcl
HAZIRLAYAN
l? J 4 ^ 0 jl4 -.G ^ ^ İ A ^ I L |<
E fe r '
Uluca y.
özlem*
Hr-rlt
INAR
hendîsı
Download

F35