T.C.
ANXARA UNivERsiTEsi REKldndidii - TiJRx sA6UK-sEt{
XURUM iDARi XURUTU TOPIANTI TUTANA6I
:20.10.2014
TOPI.ANTITARIHi
TOPLAI{N SAATI
TOPLANT YENI
:
:
14.00
Ankara 0niversitesl Rekt6rliilii
Yiinetlm xurulu Toplantr Salonu
Ankara iiniversitesinde Cahsan kamu gitrevlilerintn sorunlan kurum ve yetkili sendika TtiRK SAGLTKsEN yetlilileri ile 4588 sayrl Xamu cdrevlileri Sendikalan v€ Toplu Sd2leSme t(anununun 22. maddesi
geredince olusturulan Kurum idari (urulunda yukarda belirtilen tarih ve saarte Ankara iJnversitesi
Rektdrldgiinde bir araya gelnerek topla ntr gerCeklettirilmiStir.
xu.um ld.rlXuruluna
Ankara Unlversitesl adrna; Kurul Baskanr Rekt6r Yardrmcrsr Prof. Dr. Berahitdin AIBAYMK, Rekt6r
Yardrmcrsr Prof. Dr. Mehmet Bahaddin GiJZEL Di5 Hek'mliEi Fakijlt€si Bashekimi prof. Dr. Mehmet OKAN
A(CAM, Personel Darre Satkanr Seving SEZER, Av. Sinan SAK|N,
Yetkill Sendlka adrna; Tiirk Sal|k Sen cenel Baskan yardhcrr ismail TURK, Sube
BaSkanr Atparstan
CENK KOCABAS, Sube Baskanr Yardrmcrsr Bahaddin UYSAL, 9ube Ba9kanr yardrmcrsr Sema KABAGOZ, Sendika
lsyeri Temsilcisi Fatma SANDAKve Nalan AYDtNln katrtrmryta atatrdaki 8ij ndem maddeteri
SitrijSij tmnftU r.
1.
23.07.2014 tarihli Resmr Garetede yay'mlanan Kamu (urum ve Kurulustaanda Gdrevde ydksetme ve
Unvan DeEigikliEi Erastanna Dair Genet ydnetmetikte DeEi$i&tik yaprtmaena ilitkin y6netmetikin G
maddesi SereEince Ytksekdtretim (urutu'n!n yi.iksekbEretim kurumtarlnda uygulanacak
2.
3.
4.
5.
6.
y6netmelihediirenlem€yapmaslnrn bektendiEi,
gilSisayar isletmeni kad.olannrn sayrsrnrn artrfltmasrnrn iptat-rhdas
eatrsmatan ddneminde
birimlerden g€len reklifler gd.6niinde butund u ru ta rak yaprtabilereti,
Niibet ijcretleri konusunda tereddijtlerigidermek Uzere Matiye Bakan[Erndan gdruS istendidi, anrtan
BakanLktan gelecek g6rij5 ger9evesinde istem yaprlabiteceEi,
6514 sayrlr Kanun gereEince fiiten mesai drqrnda hastayta il8ili iS ve iSlemlerde Cahganlara mesa, drsl
tetkik ve tedavilerden elde edilen Betirterden ddefie yaprtabitece6i, butce imkantan dahilinde daha
fazla bdene olanatrnrn bulunmadrEr,
ozellik ar? eden birim tanrmrnrn detistiritmesrnin miimkirn otmadrEr ve di6er birimterde CaISan
p€rsonele vefllen ddner sermaye oranrnrn yLjksettitmesinin d6ne. sermaye gehrteri dahitinde
mnmkUn olmadrEr,
Yemekhanelerin
fiu
iki
kogullannrn ancak kamu kaynaEr
dU.enlenebilecedi, daha iyi yemek Crkarlmasr konusunda ise
ve fiziki otanaktar gereevesinde
yanl istem iizerine detertendkme
yaprlabileceEi,
Personel saytstnln Universitemize tantnan kadro olanadl gercevesinde arttrEr,
Binmlerin ve demirbaSlaflnrn yenitenmesinin Universitemiz bUtCe otanaB eergevesinde yeprtdrEl,
Di5 HekimliAi Fakiiltesinde sendika panosu iCin yer ventebitecedi,
10. ibni Sina Hastanesinin Numune Hastanesi duvan tarafha ,personel Oroparkr, tabetarnrn takrtmasr
7.
8.
9.
konusunun dederlendkileceEi,
*xs
yiintinde uzlaSma sadlanmrstr.
-aJ
/t_
0
tL
sayfa
rl2
q
\/f2
aNmRA riNivERshEsi - rURx sadux-stN (URUM ioaRil(uRUt-u
(20.10.2014)
lSrrEnE
Au
a
YErxld sE Dir(AADtirA
(KURUL BA5
ISMAILTURK
TURK5A6LIK sEN GENEL 8A9KAN YARDIMCISI
PROF, DR. MEH
EAHAODiN GUZEL
ARSLAN CENK XOCABAS
TURK SA6LI(.SEN 5UBE BA$XANI
RDTMCtST
//n. c/y#_
PROF, DR- MEHMET OKAN AKEAM
BAHADDIN UYSAL
TriRK SAGLTK-sEN 5UsE BASKANT yaRDtMctst
oi5 HEKlMri6i FAKriLrEsi BA5HEKiMi
t
71-1:;r
f/u+xAaeeOz
HUKUK MiiSAViRi YARDrMcrst y.
>?!1
sEvlNq
Ti,]RK 5A6LIK 4EN 5UBE BASKANI YARDIMCISI
z'-/-r<'7
\ \J
1n-\
sEzER '
PERSoNEL DAiRE BASKANI
I
NALAN AYDIN
TL,RK sa6uK,sEN sENDiKA rSyERi TEMsircisi y
TrjRK sadLrK-sEN SENDiKA ISYERi
sa\la 2 / 2
rEMsircisi
Download

JeodeziveFotogrametriSubesiMudurluguCalismalari