T.C.
SULEYMAN Di]MiREL UNIVERSiTESi REKTORLUGU
Ofrenci iqleri Daire Bagkanlt!t
Sayr
: 70335e62-304.0
3
-
v $ q ^ \v \7t
Konu : Burs Duyurusu
?
i "tg- ?t:l
DACITIM YERLERINE
itei
:
Tiirkiye Turing ve Otomobil Kurumunun 15.09-2014 tarihli ve bili sayllr
yaz.rsr.
ilgide kayrth yazrda; Tiirkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafindan 2014-2015
egitim-dselim yrhnda da baganh <ilrencilere burs verilece[i bildirilmi;tir.
Sdz konusu burs duyurusunun biriminiz dlrcncilerine duyurulmasr hususunda
bilgilerinizi vc gereg.ini rica cderitrt.
Prof. Dr. Mehmet C
Rekt0r
a.
Rekt6r Yardrmclsl
Ek
: Yazr Sureti
1l Sayfa)
DaPrtrm:
Falitilte Dekanhklanna (O[renci igleri Dekanh!r, Eczacrhk Fakiiltesi
Dekanlt!t Harig)
Yiiksekokul Miidtirl iiklerine
Meslek Yiiksekokulu Miidiirliiklerinc ($arkikaraagag Tr,rriznt Meslek Yi.iksekokulu
Mtidiirlii!0 l-lari9)
F,nstiti.i Mudurliiklerine (Su Enstitusu Mlidurlugii Harig)
ELDEN GONDNRILMEYg EVRAK
SDU llalr Ycrle$lesi 32260ISPARTA
'felelon Nu-: (0 246)21' l0 66 FaksNu.:(0246)2111065
ejbsta: oidb,l(i nlu.cdu.tr intemct Adrcsi: hnp:;./oidb $u.edu.ar
Bilgi l$in: P$ihan (iRt,rN
Sekrctcr
'l'clcfon Nu. i0 2.16) 2l I l9 l3
Ttll1p16ln/m
r[Jipti N,D vtf ,Dlf,DM,DlBli lL
lKlUlPU,${lU
Br/a...,P<-F 4.\r\.
4uq!rul,|r '9?l
.: r.r_-nH.
.r-ir']srrr.
(aqAq
LE
(AML
yAFraR trA (AL
Sq
istanbul,15.09.2014
Sayrn
ilgili,
Ttirkiye Turing ve Otomobil Kurumu gegen yrl oldugu gibi 2014-2015
egitim-dgretim yrhnda da bapan} ti{rencilere burs verecektir. I)osyada
gdnderilen afiglerin d[rencilere duyurulmasr amacryla okulunuzun ilgili
birimlerine dalrtrlmasrm rica ederim.
Saygrlanml4
Dr. Biilent KATKAK
TTOK Ydnetim Kurulu Ba.$kanr
1.Oto Sanayj Srtesr yanr Seyrartep, 4.Levent - jSTANBUL
|el:
IOAI
Z\ 2g2 gl 40 (7 hati f ax: lAU4 ZA2
AO
42
Download

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bursu