PERSONEL H|ZMET| ALINACAKTIR
DAZKIRI BELEDiYESi BASKANLIGI
Belediye hizmetlerinde ve Akaryakrt istasyonunda gahgtrrrlmak uzere 36 ay 35 iggi ile hizmet almr
ie inate edilecektir.
ihaleye iligkin ayrrntrl bitgiler agagrda yer atmaktadrr:
4.734 sayfi Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore agrk ihale usulu
ihale Kayt Numarasl
:201N151831
1-ldarenin
a) Adresi
:
KURTULUS MAHALLEST HUKUMET CADDEST 8 03950
R I/AFYO N KARAH SAR
DAZKI
b) Telefon ve faks numarasl
i
3082 - 0850207
.
27 2421
:
[email protected]
:
https://ekap. kik. gov.k/E KAP/
a) Niteli$i, tUrU ve miktarr
:
Belediye hizmetlerinde ve Akaryaklt istasyonunda
gahgtlrrlmak Uzere 36 ay 35 iggi ile hizmet ahmr
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokUmanr iginde
bulunan idari gartnameden ulagrlabilir.
b) Yaptlacagr yer
:Dazkln Belediye Hizmet Binasr ve MUcavir alanlarr
: ige baglama tarihi 01.01.201S, igin bitig tarihi 31 .12.2017
c) Elektronik Posta Adresi
g) ihale dokumanrnrn
gdrUlebilecegi internet adresi
31 03
2-ihale konusu hizmetin
c) SUresi
3- ihalenin
a) Yapllacagr yer
:KURTULU$ MAH. HUKUMET CAD. NO:8 DAZK|R|/
AFYONKARAHISAR
b) Tarihive saati
:15.'12.2014 - 10:00
+. ihaleye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik de$erlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lhaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
gere$i kayrth oldu$u Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Mestek Odasr Betgesi;
l'1-1.!.:.uatr
4.1'1.1. Gergek kigiolmasrhalinde, kayrth oldugu ticaret ve/veya sanayiodasrndan ya da itliti meslek
odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu$u yrlda ahnmrg, oOaya kaytgr oldugunu gosterir
belge,
4-1.1'2.Tlzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr geregi kayrth bulundugu ticaret ve/veya sanayi
odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundugu yrlda altnmrg, iuzel kigiliginin odaya kiyrl
oldu$unu gdsterir betge,
4-1-2.Teklf vermeye yetkilioldu$unu gosteren imza Beyannamesiveya imza Sirkiileri;
4.1.?.1. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
!:1;,2:2. TUzel kigi olmast halinde, ilgisine gdre tUzel kigiliginin ortaklarr, riyeleriveya kurucularr ite tuzel
kigili$in y6netimdeki g6revlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, Ou nitgiterin
tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamast halinde, bu bilgilerin tUmUnU gostermek uzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gdsteren belgeler ile tulel kigitigin noi-er tasdikli imza
sirkUleri,
4.1.3. $ekli ve igerigi idari gartnamede belirtenen teklif mektubu.
4.1.4..$ekli ve igerigi ldari gartnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 lhale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt yuklenicilere yaptrnlamaz.
4.1.6 TUzel kigi tarafrndan ig deneyimini g6stermek Uzere sunulan belgenin, tuzel kigiligin yansrndan
fazla hissesine sahip orta$rna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odasr/ticaret odasr bUnyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarr veya yeminli mali m0gavir ya da sdrbest muhasebeci mali mi.rgavir
tarafrndan ilk ilan tarihinden sonra d[izenlenen ve dUzenlendi$i tarihten geriye do$ru son bir yrldrr
kesintisiz olarak bu gartrn korundu$unu gdsteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli$e iligkin belgeler ve bu belgelerin tagrmasr gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak Uzere istekli tarafrndan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanrlmamrg nakdiveya gayrinakdi kredisiniya da Uzerinde krsrtlama bulunmayan
mevduatrnr gosterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarr toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sa$lanabilir.
4.2.2. isteklinin ihalenin yaprldr$r yrldan tinceki yrla ait yrlsonu bilangosu veya egde$er
belgeleri:
a) ilgili mevzuatr uyannca bilangosunu yayrmlatma zorunlulu$u olan istekliler yrl sonu bilangosunu
veya bilangonun gerekli kriterlerin sa$land r$ n r gosteren bolUmleri ni,
b) llgili mevzuatr uyannca bilangosunu yayrmlatma zorunlulu$u olmayan istekliler, yrl sonu
bilangosunu veya bilangonun gerekli kriterlerin sa$landr$rnr gosteren b6lUmleriniya da bu
kriterlerin sallandr$rnr g0stermek Uzere yeminli mali mUgavir veya serbest muhasebeci mali
mUgavir tarafrndan standart forma uygun olarak dUzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilango veya egde$er belgelerde;
a) Cari oranrn (ddnen varhklar / krsa vadeli borglaQ en az 0,75 olmasr,
b) Oz kaynak oranrnrn (62 kaynaklar/ toplam aktif) en a20,15 olmasr,
c) Krsa vadeli banka borglarrnrn 6z kaynaklara oranrnrn 0,50'den kUgUk olmasr, yeterlik
kriterleridir ve bu Ug kriter birlikte arantr.
Yukarrda belirtilen kriterleri bir Onceki yrlda sa$layamayanlar, son iki yrla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yrhn parasal tutarlarrnrn ortalamasr Uzerinden yeterlik kriterlerinin
sa$lanrp sa$lanmadr$rna bakrlrr.
Serbest meslek erbabrnrn verece$i, ilgili mevzuatrna gdre dUzenlenmig ve onaylanmrg serbest
meslek kazang defteri Ozetinde gosterilen de$erlere gore, son yrla ait toplam gelirin toplam gidere
oranrnrn veya son iki yrla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarrnln ortalamasr Uzerinden
bulunacak oranrn en az (1,25) olmasr gartr aranrr. Serbest meslek kazang defteri dzetinin yeminli
mali mUgavir veya serbest muhasebeci mali mUgavir ya da vergi dairesince onayh olmasr gerekir.
4.2.3. i9 hacmini gdsteren belgeler:
a) ihalenin yaprldr!r yrldan dnceki yrla ait toplam ciroyu gdsteren gelir tablosu,
b) TaahhUt altrnda devam eden hizmet iglerinin gergeklegtirilen krsmrnrn veya bitirilen hizmet
iglerinin parasal tutannr gdsteren, ihalenin yaprldr$r ytldan onceki yrlda dUzenlenmig faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulmasr yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin 7o15'inden, taahhUt altrnda devam eden iglerin
gergeklegtirilen krsmrnrn veya bitirilen iglerin parasal tutarrnrn ise teklif edilen bedelin Yo9'undan
az olmamasr gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa$layan ve sa$ladr$r kritere iligkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir dnceki yrlda sa$layamayanlar, son iki ytla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde
son ikiytltn parasaltutarlarrnrn ortalamasr Uzerinden yeterlik kriterlerinin sa$lanrp
sa$lanamadr$rna bakrlrr.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli$e iligkin belgeler ve bu belgelerin taglmasr gereken kriterler:
4.3.1. i9 deneyimini giisteren belgeler:
Son beg ytl iginde bedel igeren bir sdzlegme kapsamrnda kabul iglemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 15 oranrndan az olmamak Uzere, ihale konusu ig veya benzer iglere iligkin ig
deneyimini gosteren belgeler veya teknolojik Ur0n deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer i9 olarak kabul edilecek igler:
4.4.1.
bzttyADA KAMUDA HER TURLU peRsowEL HizMET igi BENZER lg omnnr KABUL
EDILECEKTiR.
r
5'Ekonomik agtdan en avantajlt teklif sadece fiyat esasrna gore belirlenecektir.
6. ihale yerlive yabancr tUm isteklilere agrktrr.
7. lhale dokUmanrnrn g6rUlmesive satrn ahnmasr:
1'l: !l:lg ookumant, idarenin adresinde gorulebilir ve 100 TRy (Turk Lirasr) kargrtrgr DMK;Rt
BELED|YESi zABrrA AMiRLi6i adresinden satrn arrnabirir.
7'2' lhaleye teklif verecek olanlartn ihale dokumanrnr satrn almalan veya
EKAp
kullanarak indirmeleri zorunludur.
uzerinden e-imza
8' Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DAZKIRI BELEDiYESi zABtrA
AMiRLi6i adresine etden
teslim edilebilece$i gibi, aynr adrese iadeli taahhutlu posta vasrtasryta
da g6nderilebitir.
9' lstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar uzerinden vereceklerdir. ihale sonucu
uzerine ihale yaprlan
istekliyle, her bir ig kaleminin miktarr ile bu kalemler igin teklif
etilen birim fiyaflann g"rp,r, sonucu
bulunan toplam bedel uzerinden birim fiyat sOzlegme-imzalanacaktrr.
Bu ihalede, igin tamamr igin teklif verileiektir.
10' istekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak iizere
kendi belirleyecekleri tutarda gegici
teminat vereceklerdir.
{1' Verilen tekliflerin gegerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yuzylRMi)
takvim gunudur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Di$er hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde dngorulen agrklama istenmeksizin
ekonomik agrdan en avantajlr
teklif Uzerinde brrakr lacaktr r.
Download

ihale Kayt Numarasl b) Tarihive saati