/
,
K|RALAIMA HjzM ETl AL|NACAKT|R
ÇJnıJRovA lLÇE MiLLlEGiTiıv ıırüDüRLüGü 2o,i;-;i,i;
^RAç iöi;iülö;;iöiil!"
362
iil]'iiğ
ii]il.nonuronroohuL
19
oGRENclNlN 177 GÜN TAŞllı,tA Hiz[]tET ALllıjll jŞl
GuzERGAHTA TopL^ıı,
cUxURovA ıLcE MiLLi EĞİTiM MÜoÜRLÜĞÜ_ MiLLl EĞiTiM BAKANLıĞl MÜsTEsARLlK
ÇUKURovA iLÇE MiLLi EĞiTiM ı/ıüDüRLüĞü 2ol4-2015 EĞlIjiı_öĞRETilı,l YlLlTAşlMAL| iLKoKuUoRTAoKUL 19 GüzERGAHTA ToPLAlıı
352 öĞRENciNiN 177 GüN TAŞııı!A HizııjlET ALtıMt işihizmeı aıüm 4734say ı<".t
iı"]" ia"unr*. ıgrncumaddesnegöreaç]k haıeusur];
,aeeo .@.l, ihaevellsl,n a;l1th
b |g,|el a1.olod yel JnrtGd,..
:2014187440
] KURTTEPE |IIAHALLE§
b)Te efon ve laks numa.as
c) E eklıonik Post3 Adres
ha]e dokama. nln gori] eb eceğ intemel
ç)
i sÜ LEYiüAN DElı,liREL BıJLVAR| 83035 soKAK
ÇUKUROVAJADANA
: 32224ala55 - 32224al964
: [email protected],gov.t.
,
2-iha]e konusu hizmetin
a)N leiğ lüru Ve m ktar
1
01o35
htlps//ekap k]k goV,tr/EKAP/
Ta§lmaİ jlıokurortaotul kapsamındaki19 9ü2erga hta, 4 Taşlma Merkeziot!la, toplam 362
öğlencinln, 20 ahçla Teknik s.nname ve lda.i şadnamedekl güze19lhlada beji11iidiği
şehi'de
l77 işgünüi.şlnmasl
Ayn nt.ll bilg iye
E KAP'ta yer alan ihalo dokümanl içinde bulunan ida ri
şatnameden ulaş llab]ln,
: Teknik şartnameve Djğelihale DokOmanlannda belirtiImiştir.
işe başla.ia tarihi 15.o9,2014 işn biış ta.ihi12,o6.2o15
- ' ":'
3'ağ
b]:e-.ive
yeİ
j
saati
Kurttep€ Mah. süloyman Demir.l aUı, 83035 sok, No:1 çukurova Adana,
çukulova ilçe lulilli
Eğitim lüüdü üğü Hizmet Binasl Toplantlsalonu
: 22.08.2014
- 10]oo
a. lhaLeye katllabilme şa.ttan Ve istenilen belgeler ile yetenik değenendimesındo (]ygulanacak
kriterler:
i{.1 -a ete 1.1lma şalrlan Ve lsıen len be gele.:
a1.1.'.i.7lallsePgild,ı o'dLg--c".el!..e}dsa.aJ.ooa) ]e,aVp9etooJr Be9el:
l o tr$l l, .oe lJll
o]o-ğJ l!a,eı .e.e)ğ ia.a. ool)-dJ.,ao-" 9,."se,odğs,.da-. LIJ-vpJJilljetJ.l..1,1o:'..
:",,:lda.1 -alş odJJdla}i] odJ9L-J9o(le1.oe9e
: .-: 9-,
i gi me Vzun gereğ i kayli bır u nd uğ! t]ca ret Ve/Veya sanayi odas]ndan
]lk lan veya ale ta rihinin iç]nde bulüJnd!ğ u
lde talllh
', i:i.] _::_'j'^
.r' .l.:|:lT."x
lJ:el I i lğ -! 1'- od.)a
od-ğL-J go(.e..l oe qe
,-Je
":I .
)el-1 oldLgJn- gos.e.e- .2. BeJl--J .;i .e,J al" srt .le,,
'_1_?
. 1 2.1. Ge,."., > orasl la J da -ole, lJio.1,ıza o-,arare,.'
4],2,2,Tu2e] kiŞomas] halİde gsnegoretüze ışi glnln onaı<lan üyeeriveya kurlcu]an
]e tilzel kşi ğn yö.etmdek gölevlel be ıten son
. b u bi g enn lamam nln b l Tica ret s ci caret;sinde bulunmam a§
aüi;d;, b; bi g
tı,i nı go"t.,.eı i].o"
':']:":::!:ll
l:::l:i:
]
9azetes
_ jeüJ.(azeüeelre/JblhusJsJ.oÖç...e-belqelalieıÜle.iiq:1-ore.İa(o..lTza<+_e.|.
",.
.' J '4ü' .e (6'i!, d", Şarllreoe o" ı eıe.ıet 'rc.t-ou
4 1 4 Ş-. .e (". q Jaaı Sa_ııan -6" o",,
o".,..,"..n",
4 1 5 ğe.o,-sJ lrla-aal !e,a oi !lsnl"n"n
aıv:. i _ -" ı"pı,,
a,1,6TuzellŞ]larafndln'şdeneyhinlgösterm;k.i]zeresuıuanoeıgenn
", tOzelkş]iğin yanslndan jaz]a h]ssesne sahip ortağ]na a t omas halnde.
,:"-:,odd,ıc..".ooJsoL.,esloeoJıu.alıcdıeıs-nerL.ı._ıa..eJ;};.na n -ra, ı /a oa seıo.gı - jııasebe( nğı m_sa.tr
:1":
.. da/elleldğ .alhlen ge..e ooq,- §on ol ) or les..isz o,".a_ o-,ı,rı .o.ı.oıgır. qo..i,e.
stanrladlorma
h
h
uygun be]ge
4 2. Ekonomikve maliyeterliğe ili§kin belgelelve bu belgelerin taşlmaslgereken
Idale taraindan ekonomik ve maliyeterliğe ilşkin k.itel be id memişlil
u
k.ile.ler:
Meslekive Teknik yeteİliğ6 iIişkin belgelerve bu be 9eleriı taşlma§, gereken kriterler:
-1.3.
4.3.1.
lş deneyim belgeleri:
ç::.l bil5ozeşme lapsam nda kabul şemler]tamamananvelekifedenbedein%25orannd.nazolmamaküzere hae
- rdelej rr go.üe,el be.gelef
:^"] !:İ^y VeyJ..-.
l]!.!d,"__b:_1"]
ru,u,U
el )e.6l,s}
ş
4
4
BU ihaiede benzeriş olarak kabuledileceı işler:
Bu ihalede benze. iŞ olarak daha önce isleklinin taahh!dü altlnda olup eksiksiz ve kusursuz
biçimdo tamamlanan kamu veya özelsektörde
sadecetoolU ogrenciveya topJu pĞlsorel ta!lma işi labul edilecektür,
5.Elo-o1 .
6.
7.
J .a-elJ,J J. let'rJoece..,l.A)as
haleye s.dece
yerl stei lel taılab [email protected]
ihaledot!man]n n 90ruhe! ve sa( n a nm.§
dalenin .dre§in.]. ..nrph
7l h.e dolunln
aIInabi .
a
9olp oe|.1..".e.1.
l ve25o
TRY (Tü* Li€sOka§hğ
çukulova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresnden sain
7,2, ha]eye tek]if Verecek olanlann hale dokümaİün satn aha]an Veya EKAP
uzerinden e_.nza ku]lanarak indnme]er zolunludur.
8,Tekier.]haelarhVesaatnekadarÇukulovailçetüil]i Eğitjm lıiüdünüğü'adleslna
tJayn adrese ade taahhutU
po51a Vls las ya da gonder eb .
"ıo"n
"oı"oı"""gigb
9,]5'A",6|€l |'.' B','ı.al.,-zel'd"'.e'e*te'o,
laeso..(L-zel-pilale,Joian,.eli/e
-la.l
ed,* o,,
!"L.'
B! haede ksm ı_"[ flen.hl
10.
.n
"";,;;;;,.i,.
rop:- oeoiı *"i;a"'" o,. -ı,ai -ı"i,e eb-,.em.el
.
istek ertek ieltkei bedejn
%3 unden az omamak
11.Ver]entekle.ngeçellksüres 5aela
aze€ kendi bel rleyeekjel tutarda geçc tem nal ve.ecekle.dn
'
lş ) taj(Vinr günüdur.
hinden [email protected] 60 (Altm
12. Konsorsiyum o arak iha]eye teklf Ver emez
Teklifisln l değğrn
a t nda
kalan stekl erden Kanunun 38 nc maddesine göre aç k]ama islenecektiİ
lı.li
,İt
Download

ed,* o,, -ı"i,e - Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü