T.C.
MUT KAI,MAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitirı Müdürlüğü
sayl
Konu
{
lzroızoıo
|gs8045o6-480.gg ü 5 ?/
:2014 TEoG Yerleşme sonuçlarr
ırüoünr-üĞüNn
n Milli Eğitjm Müdilllüğtiniin |5ll0l2014 tarihli ve 89908396/480.99/4571201 say
"2014 TEOG Yerleşme Sonuçları" ile ilgili yazısl ekte göndeıilmiştir.
1
Bilgilerinize ve söz konusu bilgilerin ekteki foİma işlenerck ıe en geç 20/l0l20l4
Pazartesi günü mesai bitimine kadal muhıem33aarın]ail.com adıesine ivedilikle
gönderilmesini önemle rica ederim.
EKLER:
1-Tablo
DAĞITIM:
Tüm Li§e Müd.
,f,(].
,}"'l
§tERsiN vAl,iLi(-;i
q{#
it Nli!n
ltğitİ.n
ii
dii,ı ii İii
E
sıyl
t(nİ
:
!r!08]ra/480
:
20l"1
'l!oc
1)9/rl51l2(ll
Yc,l,|İıc
s'ııçlıı
İ Eİg
xEH
9
(,tYalAl(.\Mt,ıj!N.t
(j\c ı,liııiüjİiLnn ıl inüin liiğii " o
.l].]
,J]",
".-,,',,.
.,.,
,,,ı,ıu,,.niıo
l_,,
s.z k.dı$
'ü]
c
E
\,, ı,,
ü]rüiln]J,
.|1,|]||ll]ı|;]*]],"jı}],.i1]li,:i],lij]l]l]
,..\.",rj .oli1,1i," l"
l.,.
,,
l_,
NLt]ü lltr,ii iiü ,]ü] 'l(ll'
]r|gidn
],,,j., ,.,,ı".ı.,
,,,l
, i U,J ol
:,,; :,",,",r|",,|,
, \ü1!]!r, |llltqO
,-2a
! ,,,].üjl $, uc,c]_nn[,
B]]glLcrini,j!egcreğini
i]
iü
rc ]le
liOn
"!e,in
2
lıl-ı Çi2.]r.
!),1iJTt
(l
sxyl]])
Ç.|,u,,
N! i
l!ç. NlilLi Eilniİ
Miidi],liiklc]
j
",iliii)İr;ül,ri:,
(\_ ,
i\\
,
l
]
{-
l
-L
L
II
.\
Download

lzroızoıo - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü