İstanbul, 31 Mart 2015
2015/339
GENEL MEKTUP
No: 724
Konu : Resmi İlan Mevzuatı Hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği”nin 25 inci maddesi çerçevesinde
yapılacak ilanlara ilişkin Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarını
içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.03.2015 tarih ve 32992422-299-460-3125
sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter
Ek: SPK’nın 20.03.2015 tarih ve 32992422-299-460-3125 sayılı yazısı.
TSpg
2015 ORR 30 617 3 SS
GELL^^`^ R AK
T.C.
BASBAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kurulu
Sayi :32992422-299- 460
Konu
: Resmi Ilan Mevzuati hk.
10/03/2015
TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI
Buyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent / ISTANBUL
Basin Ilan Kurumu Genel Mudurlugu'nun 27.02.2015 tarih ve 29280 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanarak yururluge giren "Yatirimci Tazmin Merkezi Yonetmeligi"
nin 25'inci
maddesi cercevesinde yapilacak ilanlara ili^kin yazisi ekte yer almaktadir.
Bilgi edinilmesini ve konu hakkinda uyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda geregini
rica ederim.
All ihsan GUNGOR
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kam
EK: 16.03.2015 tarihli yazi.
MERKEZ Eskisehir Yolu BKm No:156 06530 ANKARA TeC (312) 2929090 Faks.(312) 29290
00
Ayrintili bilgi isin irtibat:
ISTANBUL TEMSILCILIdl
Harbiye Mah. A5keroca t, Cad. No1534367 5isli ISTANBUL Tel. (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56
00 www.spk.ocv.tr
I/I
BASIN 'LAN KURUMU
Gene] Mudurlugii
Istanbul ; 5 Mart 2015
SAYI 52207902-30/14-3 1 - 13 0 $
KONU : Resmi Ilan Mevzuati
SERMAYE PIYASASI KURULU'NA,
ANKARA
"Yatirimci Tazmin Merkezi Yonetmeligi" 27 Subat 2015 tarihli ve 29280 sayili Resmi
Gazete'de yayimlanmi^tir.
Anilan Yonetmeligin "Zamana^iminin ilani" ba§likli 25 inci maddesi:
"MA DDE 25 (1) Yatiom kuruluclarr, bir sonraki takvim yili icerisinde 24 uncu madde uyannca
zamanasrmrna ugrayacak ve tutari 100 Turk Lirasi ve iizerinde olan emanet ve
alacaklann hesap sahiplerini, ba,vuruda bulunmadiklari takdirde hesaplarinm YTM'ye
devredilecegi hususunda, iginde bulunulan yilin Mart ayi sonuna kadar iadeli
taahhutlu mektupla uyarmak zorundadrr.
(2) Bir sonraki takvim yi/i igerisinde zamanac,m,na ugrayacak olan her turlii emanet
ve alacaklar tutanna bakilmaksizrn icinde bulunulan yilin Nisan ayinin bacindan bir
sonraki takvim yilr sonuna kadar liste halinde yatirim kurulu5unun kendi internet
sitesinde Ilan edilir. Ilan edilecek listelerde emanet ve alacaklann zamana^rmina
ugrayacagi tarihlere yer verilir. Yatirim kurulu,cu, soz konusu listelerin kendi internet
sitesinde Han edildigi hususunu, iginde bulunulan yiltn Nisan ayi igerisinde, Basin Ilan
Kurumu listelerindeki tiraji en yi ksek ilk bes gazeteden ikisinde Basin Ilan Kurumu
araciligiyla Ilan eder..."
hukmunu amirdir.
Bu itibarla, sozu edilen Yonetmelige konu ilanlara ili^kin yayin taleplerinde yukarida belirtilen
madde hukmunun goz onunde bulundurulmasina, bilginizi ve geregini arz ederim.
DAGITIM
Gere is
jjgi:
$ube Mudurlukleri Sermaye Piyasasi Kurulu-ANKARA
YY
Basin Ilan Kurumu Genel Miidiirliigii
Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi No:140/A, Toya Plaza, Kat:5; Zeytinburnu, 34015 ISTANBUL
Tel: (0212) 999 40 40; Faks: (0212) 664 30 82
Web: http://www.bik.gov.tr, e-Posta: [email protected]
1/1
Download

GENEL MEKTUP No: 724