T. C.
SAGLIK BAKANLICI
rtinriyn KAMU HASTANEInnI KURUMU
Bursa ili Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlifi
$EVKET YTLIf.AZNGiTIU VE ARA$TIRMA HASTANESi X,tNTiN KiRALAMA
inaln ir,,q,NI
l)itrale konusu i$: Mtilkiyeti Hazineye ait olup, kullanrm hakkr T.C. Sa[[k
a)
BakanlEr'na bagh $evlet Yimaz E[itim ve Ara-$trrma Hastanesi Ana Binada bulunan,
230 m2 kapah, 359 m2 agrk kantin alanr 17 mi kapah biife alam ve Kadrn Dolum
ve Qocuk ek hizmet binasr bahqesi 87.23 m2 kapah, 75.46 m2 agrkkantin alam ve ana
bina kantin alam yantnda 15 m2 kapah Berber Silonu Kiralama iqi : yrt siire ile biifekantin-kafeterya ve berber salonu ticari alanr olarak kiralanmasr igi.
2) ihale Usulii: Soz konusu kantin ihalesi 08l0gllgg3 tarihli ve ZggO sayrh Devlet
ihale Kanunu'nun 45. maddesi gerelince agrk teklif usulii ile yaprlacaktir.
3) Kantfln-Kafeterya ve Berber Salonu Kiralama ihaleleri:
A) Ana Binada bulunan, 230 m2 kapah, 359 m2 agrk kantin alanr ve 17 m2 kapal
biife alanr kiralama iqi.
1-ihalenin Yaprlacalr Tarih/Saat :05/02/2015 Perqembe giinti saat 10:00
2- K:r;a lfespit Komisyonunca Kantin igin belirlenen
1 ytlhk Muhammen Bedel : 1.400.000,00 TL (BirMilyonDiirtYiizbinTiirklirasr)
3- Gegici Teminat Bedeli : 140.000,00 Tr. (YtizKrrkBinTtirklirasr)
B) Kadrn Dolum ve Qocuk ek hizmet binasr bahgesi 87.23 m2 kapah,75.46 m2
agrk kantin alanr kiralama iqi
1- ihalenin Yaprlaca[r Tarih/Saat :05102120tr5 Perpembe giinii saat 13:30
2- Kira Tespit Komisyonunca Kantin igin belirlenen
1 ylltk Muhammen Bedel : 400.000,00 TL (DiirtYiizBinTiirklirasr)
3-Gegici Teminat Bedeli
: 40,000,00 TL (KrrkbinTiirklirasr)
C) Ana Bina Kantin Alanr Yanrnda 15 m2 kapah Berber Salonu Kiralama iqi.
1- ihalenin Yaprlacafr Tarih/Saat :05102/2015 Perqembe giinii saat L6:00
2-Kfua Tespit Komisyonunca Kantin igin belirlenen
1 yrlhk Muhammen Bedel : 8.300,00 TL (SekizBinUqyiizTiirklirasr)
3-Gegici Teminat Bedeli
: 830,00 TL
4) Tekliflerin Sunulaca[r Yer : Bursa iti Kamu Hastaneleri Birlili Genel
Sekreterlifi Gelir Gergekleqtirme Birimi
5) Ihalelerin Yaprlaca[r Yer
: Bursa Ili Kamu Hastaneleri Birlifi Genel
Sekreterlifi Toplantr Salonu
6) Ihalelere katrlma qartlarr ve istenilen belgeler:
istekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bursa ili Kamu Hastaneleri
Birlifi Genel Sekreterlifi Gelir Gergekleqtirme Birimine iha]te evrak dosyasrm kapah
zarfta teslim edecekler veya 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun 37. Madde
hi.ikiimlerine uygun olarak diizenleyecekleri evraklanm iadeli taahhUtlii posta yoluyla
gcinderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazt bulunmadrgr takdirde ihale
dosyasmm iginde teklif mektubunu da sunaoaktr. Bu dururnda posta ile g<inderilen
teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmez.
Geqici teminat; Ana Bina igin tahmini bedelin eh az "h l}'u orarunda 140.000.00 TL
(YiizKrrkBinTiirklirasr), Kadm Dolum binasrnddki ticari alan iq:in tahmini bedelin en az
o/o l0'u
orarunda 40.000,00 TL (KrrkBinTiirklirasr), Ana Bina Kantin Alam Yanrnda 15
rn2 kapah Berber Salonu ticari alanr igin tahmini be[eiin en az "/o l}'a orarunda 830.00 TL
(SekizytizOtuzTiirklirasr) $evket Yrlmaz Efitim ve Araptrrma Hastanesi veznesine ya
da Tiirkiye Halk Bankasr Bursa gubesi IBAN: TR17 0001 2009 2780 0005 0001 19 nolu
hesaba yatnlan makbuz veya 2886 sayrh Kanunun26. maddesine gdre diizenlenmig siiresiz
(rnektup i.izerinde si.iresiz ibaresi olacak gekilde) gegici teminat mektubu.
b) Dokiimanrn ahndrlrna dair makbuz.
c) Gergek kigi olmasr halinde Ntifus Ctizdanr sureti ve fotokopisi, trizel kigi olmasr
halinde ise vergi kimlik numaraslnl gcisterir belge.
d) Tebligat igin ikametgdh belgesi Q.{iifus Miidiilliigii veya Muhtarhktan alnacak)
e) Mevzuatt gere[i kayrth oldu[u ticaret ve/veya sanayi odasr veya ilgili meslek odasr
belgesi;
1) Gergek kiqi olmasr halinde, kayrth oldugrir ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da
esnaf ve sanatkArlar odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda ahnmrg,
odaya kayrth oldulunu giisterir belge,
ilgili mevzuatr gereli kayrth bulundufiu ticaret ve/veya
sanayi
tarihinin igindd bulundu[u yrl<la ahnmrg, ti.izel kigili[in
oclaya
,
g) Teklif vermeye yetkili oldufunu g<isteren imzh beyannamesi veyaimzasirkiileri;
1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli i\nzabeyannamesi,
2) Tnzel ki
kurucularr ile tiizel
Sicil Gazetesi, bu bi
bilgil
gorb tiizel kigili[irr ortaklarr, iiyeleri veya
evlilbri belirten son durumu gcisterir Ticaiet
et Sipil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu
Gazeteleri veya bu hususlan sdsteren
belge
noter
ti
katrlmava iliqkin
imzafJ"T*:ffi'J.ihaleve
i) Tiirk Ceza Kanununun 53 iinci.i maddesinde ibelirtilen siireler gegmig olsa bile; kasten
igllenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla siireyle hapis cezasrnaya daaffa u[ramrq olsa
bile devletin giivenlifine kargr suglar, Anayasal di.izene ve bu diizenin igleyigine karqr suglar,
milli savunmaya karqr suglar, devlet srlanna kargr sdglar ve casusluk, zimmet, irtikdp, riigvet,
hrsrzltk, dolandrrrcthk, sahtecilik, gtiveni kotiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karrgtrrma,
edi
veya kagakgrl
ortaklar dahi
sicil kayrt iirnefi.
j)
!r defierlerini aklama
iizel Kigilerde tiim
iginde afinmrq Adli
Gergek kigilerden; resmi kurumlardan almmrg kantin alanr kiralama iqi igin kantin
igletmecili$i, kantin igletmecilifii ustahk belgesi veya diplomasr. Berber salonu kiralama igi
igin berber, kuafrrltik ustahk ve kalfahk belgesi veya diplomasr
$ Ozel hukuk ttzel kigilerinin kiralama konusu igin faaliyetleri arasmda yer aldrfrna
dair ana sozlegmesinin yayrnlandr[r ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak.
l) ilk ilan tarihi itibarr ile Vergi Dairesine borbunun bulunmadrfrna dair belge.(ilk ilan
talihi ile ihale giinti arasrndaki ilk ilan ve ihale giinii {ahil olmak izere herhangi bir giin Vergi
daireleri veya Resmi internet Sitesinden ahnabilir.)
m) ilk ilan tarihi itibarr ile SGK borcunun bulunmadr[rna dair belge.(ilk ilan tarihi ile
ihale giinti arasrndaki ilk ilan ve ihale giinii dahil ofmak izere herhangi bir giin SGK veya
Resmi internet Sitesinden ahnabilir.)
n)Ihaleye katrlacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasakh olup olmadrlr
sorgulanacaktrr. Yasakh olan isteklinin qartlarr tam bile olsa ihale drgr brrakrlacaktrr.
o) Ortak giriqim olarak ihaleye teklif verilmez
p) ihale konusu kira bedeli iizerinden ahnacak vergi, resim, harg vb. ihaleyi kazanacak
ytiklenici tarafindan odenecektir.
r) Ihale doki.imant, idare web sitesinde ve idarenin adresinde grirtilebilir ve 100,00 TL
(YtizTtirklirasr) kargrh[r $evket Yimaz E[itim ve Araqtrrma Hastanesi Satrnalma
Biriminden sattn almabilir. Her bir ticari alarun gartnamesi ayn safilacaktrr. ihaleye teklif
verecek olanlarm ihale dokrimanrnr satrn almasr zorunludur.
s) ihaleye igtirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden once istenen evraklarr dosya
halinde kapah zarfta imzah olarak (Zarfin iizerinde ilgili isteklinin adr adresi, TC- Vergi
no.ve katrlmak istedifi kurumun ve ihalenin adrnrn belirtilmesi mecburidir) kadar Bursa
ili Kamu Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterlifii Gelir Gergeklegtirme Birimine teslim etmeleri
gerekir. Gelir Gergeklegtirme birimi drqrnda dosya teslimi olmayzLcaktrr. Belirtilen saatten
sonra ihale dosyasr teslim almmayacaktr.
./01/2015 Mali Hiz. Baqk. Av. Muhlis EREN
ry
/
Download

rtinriyn KAMU HASTANEInnI KURUMU