13102014
「
ffirvu hleonb$l D{tqS
d,Jli{:*l1lrr-uc..:S:!-.t,::t l1 :lt'fuiboxinl*gy
YENILIK VE EGI丁 IM ttEKNOLOJILERI GENEL
MUDURLUGUNE
Bilim ve Paleontoloji Derne薔 1 01arak′ basta ulkemizde oimak lzere tOm
dOnvada insanlarln guniok havatlar:nda slkllkla kar,:lasabildikleri ce,itli
tabiat ve kultor varhklar!na dikkat cekmek′ gerek!i ёnem ve hassasivetin
gOstenlmesini sattlayabilmek icin en
ёnemli
yolun eЁ
■im oldutunu
dO,Onlyoruz ve bu ama,la Ottrencile百 mizi bilgilendirmek amac:vla
seminerler dOzenlemek istiyoruz
Tarihin bize birer mirasl olan tabiat ve kOltOr varllklar:yaniinsanllk ve
canllllk tarihine dikkat,ekebilmek i9in Once‖
kle dlnvan!n tarihini ve icinde
yasayan canillarin ne kadar eski olduklarlni g6stermek gerek‖ .Bunun icin
ёnce!ikle paleonto!ojik bulgulan
ёttrenCilenmize g6stererek dunyanln ve
cani:larin varolusunun ne kadar eskilere davandl言 lnl anlatm:,oluyoruz
Devaminda dunyanin ba,lang:c:ndan bugune paleontololille insanlar:n
kurduttu eski medenivet!ere an bilgilen bir arada anlatarak′
ёttrencilenmizin
akllnda daha kahcl olmas!n:hedeflemekteyiz
Paleontoloji(Fosil bilimi)日 se bivOI可 l ye cottrafya ders mlfredat:nda 6 avrl
dё nemde
yera!maktadir′ bu seminerlerimiz i!e rnlf"edatta yer alan
konulara da gё rsel bir destek olusturmu5 o!mak gavesindeyiz.
Seminenmiz iki kis:mdan olu5maktad:r.ilki paleontolojik bulgularin
O言 renC‖ ere gё sterilditti sergi b61uml′ lkincisiise paleontololi ve baz:eski
medeniyetlerden de bilgilenn aktarlldl言 :‖ konferans"bO10mO.
Sergi bO10mOnde okulun uvgun gё rulen verinde 6 adetta5:nab‖ ir stant ve
an51erden Olusan serginin kuru!umu vapll:yor(kurulum vaklasik 20 dakika
surmektedir)Bundan sOnra ёttrenciler rahatilkla gezmeve
ba,lavab‖ mektedir!er.
Konferanslar ise serginin kuru!umundan sonra uygun gё ru!en saatler
aras!nda′ gun boyu bir kac adet verileb‖ mektedir Bir konferans:n suresi
yak!a,Ik 40 dakikad!r′ ilgili resimleri Ek te bulabilirsiniz.
Seminerlerimiz Ocretsiz ve e薔 忙im amacll olup herhangi bir sat!,veya tica百
bir Orun tanlt:m:yapllmamaktadlr
Turkive genelinde tum‖ se okullanmlzda ilgililzinlenn venimesini
taraflnlzdan talep ediyoruz
Gerettini saygilanmla bilgilerinize arz edenm
EK l:Seminer fotottraflari ve Onceden aiinm:,izin be:ge!eri.
EK 2:Konferans:m:zdan s:ayt 6rnekieri.
ADRES : Akgemsettin mah. Giircan
Bililn ve Paleontoloji Dernetti
sok. No: 12 girig kat daire 3 EyUP
istanbul
Adina
Tel:05324268420
web : www. b ilimve
pa leo nto loji. co m
B,kn・
ibrahiln Ko9ak
ー
蠅レ sl穐 騰 鐵 藁脚 れ 爾 ぽ
Bilim ve paleontoloji dernegi 2012 yrlrnda Tokat'ta kurulmugtur. Daha sonra istanbul'a tagrnmrg ve
faa liyetleri ne bu rada deva m etmektedi r.
Bu tarihten itibaren tum Trirkiye genelinde Paleontoloji bilimini tanrtmak halkrmrzrn ve genqlerimizin
daha ytiksek enetelektuel seviyelere ulagmasrnr saglamak, bilimin onemini ve gerekliligini anlatmak
amacryla faa I iyletlerini sti rdu rmektedi r.
Geligmig ulkelerde mrizecilik ve muzelerin onemi gok fazladr ve yrizyrllardrr geligmig rilkelerde qok sayrda
muze bulunmaktadrr, rilkemizde ise mtize saytst ve mr.izede sergilenecek bilimsel materyallere verilen
6nem yeterli degildir. Bu yuzden Bilim ve Paleontoloji Dernegi rilkemizinde bilimsel agrdan geli5mig
rilkelerin ulagtr$r seviyelere ulagabilmek adrna galrgmalarrnr srirdurmektedir.
Paleontoloji bilimi lise ders mrifredatrnda altr ayrr donemde biyoloji ve cografya yer yerde tarih
derslerinde yer almaktadrr. bizim yaptrgrmrzda bu konuda gorsel ve duysal olarak o$rencilerimizin
egitimine destek olmaya galrgmaktrr.
Ozellikle son 2 yrldrr, Turkiye genelinde 20 nin r,izerinde ilimizde 750 nin rizerinde okulda derne$imizce
paleontoloji semineri duzenlenmig ve yaklaprk 850.000 ogrenciye ulagrlmrgtrr.
Faaliyetlerimiz genel olarak qok begeni gormekte ve gitti$imiz bir qok okuldan yuzlerce tegekkur belgesi
ile odullendirilmi5tir. llgili belgelerin bir krsmrnr derne$imizin resmi internet sayfasr
:. ::,:: i: .,,: . ,,
adresinde bulabilirsiniz.
:
,
:
KONFERANS:MIZDAN ORNEK SLAヽ TLAR
Pal営 olllol輔 i ile
CANLIⅢ二正K
TARIHI
Yorolt:Sul優『
:
・
‐││‐
‐・
■│■ │
_= ..■ │
ヽ│‐ │ ‐
十で
‐
11‐ 、_― ‐
│゛
・
‐ ■│
││‐
│ IY`:1ltilSulも ri
■■ ││‐
‐
‐
l.
KONFERANS:MIZDAN ORNEK SLAY「 LAR
ミ
・
ヽ ・
ゝ.
﹂
膊 憮・ 熱
1
辣│
1軸 謳
こ
… ょ゛
‐ ‐
「 DOdハ rA脅加′
ノ
だ6rtyfFf
2‐
A,HfAlr(C'U 00dr YAfr I H I
,ttdl^rus,
麟じ芝■sノ
麟∫rr▲ ▼
▲毛 J
「
ve願
鵬
‥
7AqFrrr
‐
1llil'IIlillヽ
!lil:l:
■o﹁o“﹁口oの
●︼
●“口o聖 ●ヽ ●欄 日 〓戯 τ目p島 0 理o鷲 鶏
一
一
ギ一一
一
∽Ш∽一
一
><∝<∽<卜<J<U
一
一● ・・
■ ● 一一 一
一● 一
め一
o∝︾ ︻、
︼
く はく い中
0に EL
AHMET siMsEK ANADOLU LiSESi
14ノ 05/2013
―
賢 ,
BIEIm ve pa:oo魯 to3oli Derne鮨 :。 :arak 6orencnerimizin fos‖
yqkrndan g6rebllmelerini ea$lamak amacryla
d{lzcnlemeniz nedeniyle tegekk0r eder,
声
14卜 IAゝ IS 2013
leri
Download

MUDURLUGUNE