V2
*
B
E K
R 3 A
D K U
*
T.e.
iSTANBUL UNivERSiTESi
REKTORLUGU
Personel Daire Baskaulrgr
(OK tVEDt
SaYI
Konu
:18235917-204.01.02-
.Docentlik Smav JUri Uyeligi
Docentlik Smav Jurisinde gorev almak isteyen ogretirn iiyelerinin juri uyesi olarak
atanabilmesi
19m,
Yuksekogretim
Kurulu
Ortak
Veritabaru
(YOKSiS)
(https;llyoksis.yok.gov.tr)
Uzerinden "Personel Islernleri> Ozgecmis Islernleri> Ozgecmis
Olusturma" rnenusunde bulunan "OAK Temel Alan" bolurnundeki bilgilerinin de doldurulrnus
olmasi gerektigi,
"OAK Temel Alan" bolumunde bilgileri (Temel Alan>Bilim Alaru> Anahtar Kelime)
olmayan profesorlerin docentlik bilim alaru bilgisine ulasrlamayacagi icin docentlik smav juri
atamasi da yapilmayacagi hakkmda Universitelerarast Kurul Baskanligmdan alman 04/12/2014
tarihli 22798904/13148 say til yazt ekte gonderilrnistir.
Bilgilerinizi ve docentlik smavlannda juri uyesi olarak gorev alacak ogretim uyelerinin
bilgilendirilmesini ve gerekli duyurulann yapilmasmi rica ederim.
e-Imzah
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektor
v.
EK:
1
DAGITIM
A91k ve Uzaktan Egitim Fakultesi Dekanhgi
Cerrahpasa Tip Fakultesi Dekanhgi
Dis Hekirnligi Fakultesi Dekanhgi
Eczacilik Fakultesi Dekanhgi
Edebiyat Fakultesi Dekanhgi
Fen Fakultesi Dekanhgi
Florence Nightingale Hernsirelik Fakultesi
Dekanhgi
Hasan Ali Yucel Egitirn Faktiltesi Dekanhgi
Hukuk Fakliltesi Dekanhgi
iktisat Fakultesi Dekanlrgi
ilahiyat Fakilltesi Dekanhgi
Iletisim Fakiiltesi Dekanhgi
istanbul TIp Fakultesi Dekanhgi
Doijrulamak i!(in:http://194.27.128.66/envision.SorgulaNalidate
Doc.aspx?V=BEKR3ADKU
Aynnnh bilgi icin irtibat Coskun A YKUTALP
istanbul Universitesi Merkez KampUsU,34452 BeyazlUFatih-iSTANBUL
Tel: 02124400000
Fax: 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ag : www.istanbul.edu.tr
Dahili : 10343
T.e.
UNlvERSiTELERARASI KURULBA~KANLIGI
SaYI
Konu
22798904/13148
Docentlik Smavi Juri Uyeligi hk.
04 ARALIK 2014
DAGITIM
DEVLET VE VAKIF DNiVERSiTELERi REKTORLUKLERiNE
Docentlik Smav Yonetmeligi'nin 5. maddesinin 3. bendi uyarmca "Docentlik
smav jiirisinde gorev alabilmek icin ogretim iiyesinin devlet veya vakif
iiniversitesinde 2547 sayih Kanunun 26 nCI maddesi hiikiimlerine gore profesor
olarak atannns ve yetmisiki yasnn doldurmanns olmasi sarttir." Ifadesi yer
almaktadrr.
Docentlik Smav Jurisinde gorev almak isteyen ogretim iiyelerininjuri uyesi
olarak atanabilmesi icin, Yuksekogretim Kurulu Ortak Veritabaru (YOKSiS)
(https:llyoksis.yok.gov.tr) iizerinden "Personel Islemleri > Ozgecmis Islemleri >
Ozge~mi~ Olusturma" meniisiinde bulunan "UAK Temel Alan" bolumundeki
bilgilerinin de doldurulmus olmasi gerekmektedir.
"UAK Temel Alan" bolumunde bilgileri (Temel Alan>Bilim Alam>Anahtar
Kelime) olmayan profesorlerin docentlik bilim alaru bilgisine ulasilarnayacagi 19m
docentlik smav juri atamasi da yapilamayacaknr.
Bilgilerinizi ve docentlik smavlarmda juri uyesi olarak gorev alacak
Universiteniz ogretim iiyelerinin bilgilenderilmesini ve gerekli duyurularm
yapilmasnn saygilanmla rica ederim.
Baskan a.
Genel Sekreter Vekili
~ersonel
YaZI i!?le
Iglna
Genel Ev k Md.
Genel . ekr~tol'iik Gelen E ak
O. Ba!?k!:li
I"',",
t:"~,!1 .,
~O
O_:j
o
Adres : 9.Cadde 06539 BilkentiANKARA
Tel:
0312 298 76 37
Fax:
0312 266 47 42-65
e-posta : [email protected]
Ayrtnnh bilgi iein irtibat: Fatma YILMAZ
Download

doçentlik sınavı - Personel Daire Başkanlığı