1.e
MEzlTLİ KAYMAKAJ\ILlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
967617
Sayı
: i 2172032-841.02.0 LI (O"
Konu :Ödeneklerin Harcanması
81
11./11/2014
VlÜUÜRLÜÜ{lNE
MF.ZİTLI
İlgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/ i i
4 tarih vc 4996808
sayılı yazısı.
İlçcmize bağlı, okul
ve kurumların ihtjaçlanm; karşılık 03.5 hizmet alıını, 03.2
tükctime yönelik mal ve malzeme alımı. 03.8 ::ku, bakım onamtıı \ e 0(,.1 donatım alımı
giderlerinde kullanılmak üzere ilgili malmüdürlüıcleı'incle ·:idenekler bekıem"bedir.
Ödeneklerin etkili, ekonoıni~ ve veriDli bir şekilde kuEsmlmasi, herhangi bir
mali yıl sonuntın
yaklaşmasından dolayı ödeneklerin tenkis
olmaması için ilgili muhasebe birimierinden g;rekl~ takibin yap,larak l!,:cikmeye meydan
vermeden en kısa zamanda ihtiyaçlarıc karşılann' as,. hmetnla birlikte (UtDeği olup da telefon,
dektrik ve su borçları ilc ilgili olmitk gec,kn12 !'Hiıi :ideyenler hakkında. kamu zaranna
sebebiyet verdiğinden yasal işlem yapdacağıı'ın ;'ıliırE1es ve gcrek~i h,jss'lsiyctil' gösterilmesi
hususunda;
yaptınmla karşılaşılmaması,
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ed:cri)r.
EK:
i Adet Yazı Örneği
DAGITIM:
Tüm Lise Müdürlüklerine
Halk Eğitimi Merk. Müd.
@--_..__.. _..
MEZiTU İLÇE MiLU HJlTL\1 va ii", C::ı:i (\:Jt' Yeni Mah,O,M.K Bulvan MCi'ltl, S:m~."": « ö Glı işi Çelik APLKs12 \1I::Z1 r~.:!?\1E.isı;., Teletorq32<l-)3585-104 F~lk.s.(O;2'i )359 7 444 e~posra:mezitii3 3@,r,1eh,gov.tr
web: http://meziıli,ırı,::b, go~·. rı Aynntılı bilgı için ıLibm' Desteli' Jbt:d]:C'
Mııh~<;ehe f~innıi ıtı Dı ~1·Uv1,af
::ır" . T.C. . . '" .
.~
..c,tY;""'t,....
~
~"
MERSl.i'l/ VALILlGI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'Sf'"
-
~
~i~ Sayı:
34776202/841.02.01/4996808
Konu: Ödeneklerm Harcanması
.............u . . . . . . . . . . . . . . . .
04/\1/2014
KAYMAKAl\fl..IGlNA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilçenize bağlı, okul ve kurumların ihtiyaçlanna karşılık 03.5 hizmet alımı, 03.2
tüketirne yönelik mal ve malzeme alımı, 03.8 okul bakım onarımı ve 06.1 donatım alımı
giderlerinde kullanılmak üzere ilgili malmüdürlüklerinde ödenekler beklemektedir.
Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli bir ~ekilde .kul1amlmasl, herhangi bir
mali yıl sonunun da yaklaşmasından dolayı ödeneklerin tenkis
olmaması için ilgili muhasebe birimlerinden gerekli takibin yapılarak gecikmeye meydan
vermeden en kısa zamanda ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir.
yapıınmla karşılaşılmaması,
Bununla birlikte ödeneği olup da telefon, elektrik ve su borçları ile ilgili olarak
gecikme faiziödeyenler hakkında, kamu zarına sebebiyet verdiğinden yasal işlem
yapılacağının bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve ilgili okul ve kurumlara gerekli duyurunun
yapılmasını
önemle rica
ederim.
Oh-U·lt2 / V
HasanGÜL Vali a. II Milli Eğitim Müdürü
IfJ7ı:y
Df$.ll- i
DAGITIM:
ı 3 Ilçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü)
.
t::HL
(( .-ı..c
i "­
si
. Gül/enli Eıekt.rV;~'i
Imzah
AshileA~ .'
l!.4..
2~ ...
y
lt·:
Dumtupınar Mahallesi GMK. Bulvan Yeniıehir lMERsİN Bilgi İçin: Mustafa DAL Şef-Aııı.refrÜ
N Şb.Müdiırü
Strateji Birm'; TeL. 0(324) 329 14 8 ı· 84 Dahili Tel: i ı 7 Faks: 0(324) 327 35 ı 8 - 19 E45sıa: [email protected] evrak guvenil elektronik imza He imzalanmıştle http://evrnksorgu.meb.govJr adresinden7804~ecb9-3dd5-aab9-aOfb kodu ile teyit edilebHi!'.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin