c4-?=)
HAcETTEPE
UniveRsirrsi
ANKARA
SENATO KARARLARI
OTURUM TARIHi
OTURUM SAYISI
23.07.2014
30
KARAR SAYISI
2014 - 246
uffiacettepe Uniuersitesi Disiplinlerarast Anabilim/Anasano;t
Da,Jrntn Kuntlmcrst ile Diy;iplinlerarast Lisansiistii Programlqttntn
Agtlmo,.strur. ve Yiiriitiilmdiffib- ittgtcin Yiinerge"nin ekteki gekligte
kabulttne oA gokluQu ile karar uerildi.
AS[r eisiDln
.i'-+
'
{
t\
'1
t_i
\. ,'
'r*.ot
{'
f,.-- ll'
^.
\*.-\
:.,t
o i s i p r- i N L E RA RAS r
I'tfs'[:i fi i^i,X! X,FXi'JI il -' N K u R u L M A s r
oisipliNLERARAST lisarususru
ir e
pRocRAMLARTNTN A9TLMASTNA vE
yunurulrrnesirue iligriru yoruence
Amag
Madde 1- Bu Yonergenin amacr; Hacettepe Universitesi EnstitUleri bUnyesinde
disiplinlerarasr anabilim/anasanat dallan kurulmasr ve bu anabilim/anasanat dallan
altrnda disiplinlerarasr lisansUstU programlann agrlmasr ile mevcut disiplinlerarasr
anabilim/anasanat dalllannda lisansUstU programlarrn yUrUt0lmesine iligkin usul ve
esaslarr n duzenlenmesidir.
Kapsam
Madde
2- Bu Y6nerge; Hacettepe
Universitesine ba$h EnstitUler bunyesinde
disiplinlerarasr anabilim/anasanat dallan kurulmasr ve bu anabitim/anasanat dallan
altrnda disiplinlerarasr lisansUstU programlarrn agrlmasr ile mevcut disiplinlerarasr
anabilim/anasanat dalllannda lisansUstU programlann y0rUtUlmesine iligKn usul ve
esaslarr kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Ydnerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan
LisansUstU E$itim O$retim EnstitUlerinin Tegkilat ve igleyig Ydnetmeligi Usul ve
Esaslanna dayanr larak hazrlanm
tgtr r.
Tanrmlar ve klsaltmalar
Madde
4- Bu Ydnergede gegen;
a) Disiplinlerarasr EnstitU Anabilim/Anasanat Dah (DAD): Bir EnstitUye ba$h olarak
kurulan, fakUlte, b6lUm veya anabilim dahndan de$igik bir ad tagryan ve lisans
e$itimi bulunmayan Disiplinlerarasr Anabilim/Anasanat Dahnr,
b) DAD Akademik Kurulu: Kadrolu 6$retim Uyesi bulunan anabilim/anasanat dallannda
kadrolu 6$retim iiyeleri
ile birlikte disiplinlerarasr
anabilim/anasanat dalr
programlannda fiilen ders veren ve tez ydneten 6$retim Uyelerinden olugan kurulu.
Kadrolu 6$retim Uyeleri Disiplinlerarasr Anabilim/Anasanat Akademik kurulunun
do$al Uyesidir
c) DAD Bagkanl: ilgitl dekanlarrn gdrUgleri allnarak; EnstitU MUdUril tarafrndan atanan
ve anabilim/anasanat dalr programlannrn igleyig ve koordinasyonundan sorumlu
dlretim Uyesini,
d) Disiplinlerarasr LisansUstU Program Koordinat6rU: Disiplinlerarasr anabilim/anasanat
dalr altlnda birden fazla disiplinlerarast program oldu$u zaman her bir program igin
gerekli g6rtrldU$U durumda ilgili anabilim/anasanat dalr bagkanr tarafrndan atanan
ve disiplinlerarast lisansUstU programtn igleyig ve koordinasyonundan sorumlu
6$retirn Uyesini,
e) Enstitu Ki,;i;'(EK): itgili Enstitu bunyesinde faaliyette bulunan anabilim/anasant
dalr bagkanlarrndan, Enstit0 MUdUTU ve Yardrmcrlartndan olugan kurulu,
0 EnstitU Y6netim Kurulu (EYK): ilgiti EnstitU MudUr ve Yardlmcrlarrndan ve MudUrtrn
teklifi ve ilgili EnstitU Kurulu tarafrndan 6$retim Uyeleri arasrndan segilen kurulu,
s) EnstitU E$itim Komisyonu: itgili Enstitu bUnyesinde faaliyette bulunan
ve agrlmasr
teklif edilen yeni disiplinlerarast lisansustU programlannr inceleyerek
Enstitu
Kuruluna dnerilerde bulunan ve farklr anabilim dallannda gorevli O$retim Uyeleri,
Enstitu Muduru ve Mudirr Yardrmcrlanndan olugan komisyonu,
r) Rekt6r: Hacettepe Universitesi Rektdrunu,
h) Senato: Hacettepe Universitesi Senatosunu,
i) Universite: Hacettepe Universitesini (HU),
i) YOK: Yuksekdgretim Kurulunu,
k) LisansustU Egitim ve igbirligi Komisyonu (LEiB): En fazla dgrencisi olan altr (O)
enstitu mudUru ile di$er enstitU mUdUrleri arasrndan Senato tarafrndan segilen Ug (3)
enstitU mUdUrU olmak Uzere dokuz (9) Uyeden olugan Hacettepe Universitesi
Lisansustu Egitim ve igbirligi Komisyonunu ifade eder
Disi pl i n lerarasl Lisa ns [isti,i Ana bi I i m/Anasa nat Dah Agr I masr Tekl ifi
Madde 5 - (1) Kurulmasl teklif edilecek olan disiplinlerarast anabilim/anasanat dalrnrn
amacl, katklda bulunacak olan o$retim Uyelerinin listesi ve anabilim/anasanat dalr
agma kriterlerine g6re hazrlanan bagvuru dosyasl ilgili EnstitU Egitim Komisyonu
taraftndan de$erlendirilir ve g6rUgUlmek Uzere ilgili Enstitg Kuruluna gdnderilir.
(2) Anabilim/anasanat dallna katkrda bulunacak o$retim Uyeleri, kadrolalntn
bulundu$u ilgili FakUlte Dekanr/Enstitu MudUru/YUksekokul MUdurU'nUn olumlu
gorUgUnu, kurulmasl teklif edilen anabilim/anasanat dall bagvuru dosyasrna koyarlar.
(3) Kurulmast teklif edilen anabilim/anasanat dah EnstitU Kurulunda gorggUlUr ve
uygun gorUlmesi halinde teklif gdrugulmek Uzere LisansUstU Egitim ve igbirligi
Kom isyon una gonderilir.
(4) LisansUstu E$itim ve igbirligi Komisyonu, kurulmasl teklif edilen anabilim/anasanat
dall teklifini, disiplinlerarast nitelik ve mevcut diger anabilim/anasanat dallal arasrnda
bir gtkar gatlgrnast olup olmadr$r gibi farklr agllardan de$erlendirir. LisansUst1 Egitim
ve igbirli$i Komisyonu gdrUgunU Senatoya bildirir.
(5) Senatoda gdrugUlen ve kurulmasr teklif edilen anabilim/anasanat
tarafrndan Yuksekdgretim Kuruluna onay igin dnerilir.
dalr Rektor
Disiplinlerarasl Lisanstistti Programlannln Agllmasl Teklifi
Madde
6 - (1) DAD programlannrn
Enstitu BUnyesinde agrlmast ve yUrUtUlmesi
esasttr.
(2)
Kurulmasl teklif edilen disiplinlerarasr lisansUstu programlann amact, ilgili
programda ders vererek katklda bulunacak olan o$retim liyelerinin listesi ve program
kapsamlnda verilecek olan dersler listesinin yer aldr$r ve program agma kriterlerine
gdre haarlanan lisansUstu program agma bagvuru dosyasr ilgili Enstitu Egitim
Komisyonu tarafrndan de$eilendirilir ve gdrUgulmek Uzere EnstitU Kuruluna gdnderilir.
(3) Kurulmasl teklif edilen olan disiplinlerarast
lisansUstU programlanna katklda
bulttnacak 6$retim Uyeleri, kadrolannrn bulundu$u ilgili FakUlte Dekanl/Enstitu
MUdiirUA/uksekokul MUdUTU'nUn olumlu gdrUgUnU kurulmasl teklif edilen program
bagvuru dosyaslna koyarlar.
(4) Kurulmasl teklif edilen DAD program teklifi Enstitu Kurulunda uygun g6rulmesi
halinde once LisansUstU E$itim ve igbirli$i Komisyonunda ardrndan Universite E$itim
Komisyonu taraft ndan gdrtigU lur.
(5) Senatoda g6rUgulen ve kurulmasr dnerilen DAD programr Rektdr taraflndan
YUkseko$retim Kuruluna onay igin dnerilir.
Dis i pl i n lera ras I Lisa
Madde 7
-
nsiistti Prog ram lan n n Yti riltii t me Esas lart
r
(1) Mevcut durumda bir anabilim/anasanat dalr altlnda ytirutUlmekte olan
ancak disiplinlerarast nitelikte agrlmrg olan lisansUstU programlar,
ilgili
anabilim/anasanat dalr akademik kurulu karan ile EnstitU Bunyesinde yer alan mevcut
bir anabilim/anasanat dalr altlnda veya teklif edilen yeni bir anabilim/anasanat dalt
altrnda EnstitU bUnyesinde toplanlrlar.
(2) DAD bagkanr varsa anabitim/anasanat dalr altrnda yer alan lisanstlstU program
koordinat6rleri ile birlikte disiplinlerarasr lisansUstU programlann igleyig ve
koord inasyon u ndan soru m ludurlar.
(3) DAD programlannln e$itim hedefleri, programlara girig ve mezuniyet kogullarl,
programlarrn igerdigi zorunlu ve segmeli dersleri, bunlann kredileri ve.benzeri de$igiklik
dneriteri DAD Akademik Kurulunun teklifi, EnstitU Kurulu ve Universite E$itim
Komisyonunun karart ve Senatonun onayt ile belirlenir.
Derslerin Agrlmasr ve Ders Sorumlulan
Madde 8 - (1) HU LisanstistU E$itim O$retim Ydnetmeli$inin ilgili maddelerine gdre
her yarryrl, agrlacak dersler ve bunlann sorumlu 6$retim elemanlart DAD Akademik
Kurulu tarafrndan belirlenerek ilgili Enstituye g6nderilir.
(2) DAD programr d$rencilerinin ders ddnemi ve tez danrgmanlan DAD Akademik
Kurulu onerisi Uzerine EnstitU Y6netim Kurulu karan ile belirlenir.
Kontenjanlar
I
(1) DAD programtarrna allnacak o$renci kontenjanlan DAD akademik
anabilim/anasanat dall akademik kurulunun gdrUgU ve EnstitU Ydnetim Kurulunun
Madde
dnerisi uzerine Universite Y6netim Kurulu tarafrndan belirlenir.
Htiktim bulunmayan haller
Madde 10
-
(1) Bu Yonergede hUktim bulunmayan hallerde 2547 sayrlr Kanun,
2AAO?013 tarihli ve 28691 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Hacettepe Universitesi
Lisansustu Egitim Ogretim ve Srnav Yonetmeli$i hUkumleri ile Senato ve ilgili enstitu
ydnetim kurulu kararlart uygulantr.
Yi.iri.itme
Madde 11
Yi.irtirliik
- (1) Bu Y6nerge hlikumlerini Hacettepe
Universitesi RektdrU yUrUtUr.
tk
Madde 12 - (1) Bu Y6nerge Hacettepe Universitesi Senatosu tarafrndan kabul edildi$i
tarihte yUrUrlU$e girer
Gegici Madde 1- (1) Halen disiplinlerarasr olmayan anabilim dallan altrnda agrlmlg
olan disiplinlerarast lisansUstU programlar ilgili EnstitU altrnda uygun disiplinlerarast
enstitU anabilim/anasanat dah kurulmak suretiyle ilgili EnstitUye ba$lanlrlar.
Download

Ölçü Krokisi