T.C
GENqLiK vn spon saKANr,lGr
Spor Genel
Sayr :
39746592- 0A0
Miidiirliigi
I I 322
12,.0r,2015
Konu : 2015 WADA Yasakhlar Listesi
FEDER,ASYONU BASKANLIGINA
Bilindigi ilzere dopingle yaprlan mtcadelede srfir t<ilerans politikasr uygulandrlr
malumunuzdur. Bu gorgevede Diinya Anti Doping Ajansr ( WADA ) tarafindan yaymlanan
2015 yth yasakhlar listesi hakkrnda Federasyonunuza baflr antrenrir ile sporculann da
bilgilendirilmesinin u,ygun otracafr dtigiintilmektedir.
Ekte gonderilen 20 15 Yasakhlar .listesinin sgm.gsb.gov .trlDuyuru/29382,'2015-wadayasaklilarJistesi.aspx internet adresinden temin edilerek Federasyonunuz araclhfr ile
antrencir ve sporculara iletilmesi hususunda gere[ini arz edeim.
Sultan SEYH.{N
Genel Mtidiir a.
Saghk igleri Dairesi Baqkam
"Bu belge, 5070 sayrh Elektronik imza Kanununun 5. maddesi geredince qUvenli elekhonik imza ile imzalanmrstrr,"
SGM Ek Hizntet Binasr Altay Mah. $ehit Mehrnet Qavug Caddesi l. Etap Eryarnan Etimesgut/ ANKARA
Telelbn;3 12 309 02 98Faks: 0312 371 04 70
Ayrrnhtr Bilgi igin:Mehri KAR - Bilgisayar igletnreniE-rnail: [email protected]
Evralt bilgisine adresindeki e-hizmetler bdliimiinden, "gzwvju3B872E" DYS No ve evrak taribi ile erigebilirsiniz
U1
Download

Spor Genel Miidiirliigi