l,.(].
!
YENiŞDI ıiR KAYMAKAM t.l(;I
İlçe Mil!i llğitiııı M ütliirliiğii
Sayı : 5 |355882/903.02l3l55l84
Konu: Norm Kadro Fazlası/İstil-ıdaın Fazlası
Öğretmenleri n Yer Deği şti rıı-ıe ş leı-ı-ı le ri
23l03l20|5
İ
. ıvıijnLını.ÜĞüNB
YENİŞErIin z ılrpnsİx
İlgiı a)İl Milli Eğitiıı-ı Müdürltiğün t:ııı 23l03l20l5 taril-ı ve 3 l05740 sa,vılı yazısı.
b) Milli Eğitim Bakaıılığı Ögretıı-ıeı-ıleı,iı,ı Yer Değiştirıne Yönetıııeliği
Bilindiği üzere ilgi (b) Yöııetıııeliğiı-ıiıı 4l.maddesi çeı,çevesi içinde 2Ol4-2015 eğitim öğretiın
Yılında ilÇemiz eğitim kuruı-ıılarında bı-ıluı-ıaıı norı-n kadro fiızlası öğretı,ı-ıeı-ılerin yerdeğiştirme işlemi
05/l2l2014 tarihinde başlatışınış olup. l.aşaına olan ilçe içi isteğe bağlı başvııruları 30/l2120|4
tarihinde, II.aŞama olan ilçeler arası isteğe bağlı başvuruIarı 09/0l/20l5 tarihincle sonı_ıçlandırılmıştı.
lll.aŞama olaı'ı il içiresen yer değiştirıne işlenıi Maı120l5 ayı içiı,ıde yapılınası planlanmıştı.
Ancak; Valilik Makaınııııı,ı 20103120iı_5 tarilıli ve 3l00529 say,ılı onayı ile onayda belirti|en
nedenlerden dolaYı 20iı4-201 5 eğitiın öğretiıı yılıı-ıa ınahsııs olıııak iizere ııorı-ı-ı kadro fazIası/istihdam
fazlası öğretmenlere yöııelik Mart 20l5 ayı içindc- il içi isteğe bağlı tercih l-ıakkı verilerek norm kadro
İhtİYacı buluııan eğİtİm kuruıı-ılarıııa fesen ataııııliın-ıaları tı,\]gLıı1 görLilıııiişti'ir.
Bu nedenle 23-27 Murt 20I5 turilıleri urosııırlıı ilinıiz, ağilinı kıırıımlıırınrlo görevli norm
kadroftızkısı/ islilıdam.frızlıısı iiğraınıeıılarin isıcğe hıığtı yerıtcğişlirnıe buşvıırıılurı alıııacaktır.
Bilgilerinizi ve iziı-ıli ya da başka eğitiııı
ktırı_ııııı_ıı,ıtla geçici görevIi öğretınenler dahil olmak
üzere tün-ı norıı-ı kadro fazlasl/istilıclaı-ı-ı fhzlası öğretı-ıleı,ılere her tiirlii iletişiıı-ı yoltıyla (yazılı, SMS,
e-Posta, telefbn vb.) dııYuraı'ak tLıtaııak-tebellüğ belgeleriııiı-ı eğitiı-ıı ktırı_ıı,ıırıııdaki özlLik dosyasında
sak|anması, baŞvuru formı_ıı,'ıı-ııı 27 Murı 20l5 Cutıı<ı giiııii sııııt I2:00,n kudur M|idürlüğ|imüz
Insan Kaynakları Ataına -l Şubesine elcjeı-ı teslinı edilmesiı-ıi rica ederiır-ı.
Nıırc«ldin C-AN
İlçc Ntitli |,Jğitinı Müdür V.
Dağıtım :Tüm Resmi Okul i Kurum Müdür|ükleri
Adres
llgiIi Bırıın
Telelbn
Fax
web sitesi
e-ına il
:
:
Eğriçaın Mah
Aiaına
GMK Bulıarı l2 Cadde No
: (0324) 325 43 25
: (0324) 3z5 43 27
:
İ
- 2(ı
lıttp //yeırisehi133 ıneb
: yeırisehir3JlDmeb
(
l ()_'] )
goı
gtıı, lr
tr
t{
PK
_-ij
l6() \'t]|,JlŞl]l lllt/ Ml:ltslN
Download

Norm/İstihdam Fazlası Öğretmenler Konulu İlçe Milli Eğitim