IUBIIAK
Sayrn Rektoriim,
TUBITAK olarak ulkemizin hedef ve ihtiyaglarr dolrultusunda mevcut destek ve tegvik
programlanmrzr revize etmeye devam ediyoruz. Bu ballamda, yeni hayata gegirdilimiz ve
iiniversitelerimizin mevcut Ar-Ge potansiyellerini bir kaldrrag etkisiyle birkag basamak birden
yukanya tagryaca!rna inandr!rmrz Kurum Hissesi uygulamamrzdan bahsetmek istiyorum.
Universite bUtgesinin artrrrlmasrnrn ve bu bUtgenin Ar-Ge fonundan beslenmesinin ne
denli elzem oldu$u bilinciyle Universitelere ddenecek Kurum Hissesi payr dnemli dlgude
artrnlmrgtrr. Artk TUBITAK'Ia proje yuriiten her Universitemize poe butgesine ek olarak
proje butgesinin s0'sine varen oranlarda Kurum Hissesi Odenecektir. Bir bagka ifadeyle
iiniversitenizde yaprlacak her TUB|TAK projesi igin Universitenize proje bOtgesine ek bUtge
sallanacaktrr. Ustelik bu ek b0t9e de sadece yUruyen o Ar-Ge projesinde degil
Universitenizdeki tUm Ar-Ge faaliyetlerinde kullantlabilecektir.
Bu konuda somut bir 6mek verelim. Ornelin, temel destek programlarrmlzdan biri
olan TUBITAK 1001 Programr altrnda desteklenen bir projenin 3 yrlhk proje butgesi 360 bin
TL olabilmektedir. Universitelerimize sallanabilecek % 50 Kurum Hissesi uygulamasr ile bu
proje butgesine ek olarak yrlltk 60 bin TL kazang elde etmeniz miimkun hale gelmektedir. Ya
da daha bUyUk bUtgeli Ar-Ge projeleri yUruttUgUnUzde, 6melin Oncelikli alanlarda
yuruttugumuz gagnh TUBITAK '1003 Programr altrnda yiiruteceginiz 2,5 milyon TL'lik bir
proje ile yrlhk 400 bin TL ek gelir elde etmeniz miimktindur. Bu do!rultuda bir sene igerisinde
on 1003 projesi ve yUz '1001 projesi yuriiten bir Universitemizin, ilniversite biltgesine yrlhk
bazda yaklagrk 10 milyon TL Kurum Hissesi geliri elde edebilmesinin 6n0 agtlmtgttr.
Kurum Hissesi uygulamamrz universiteden Universiteye degigiklik gdsterecek olup en
yuksek payr en gok geligme saglayan ve en gok gtktt Ureten iiniversitemiz alacakttr. Bu
baglamda iiniversitelerimiz her sene objeKif kriterlere g6re delerlendirilecek,
performanslarrna g6re de Kurum Hissesi payr verilecektir. Bir bagka ifadeyle alniversitelerimiz
iyi performans sergilediklerinde aldrklarr pay da performanslanyla dogru oranttlt olarak
artacaktrr. Bu kapsamda Universitelerimizin performans hesaplamalan d6rt temel boyutta
yaprlacaktrr. Bunlar "Bilimsel ve Teknolojik Aragttrma Yetkinli!i", "Fikri MUlkiyet Havuzu",
"lgbirli!i ve Etkilesim" ve "Ekonomik Katkf olarak belirlenmigtir.
Ar-Ge fonlarrnrn iiniversite bUtgesi igindeki oranrnr yuzde 25'ler seviyesine
grkarabilmek ve bu yolla 0niversitelerimizi Ar-Ge'ye ydnlendirmek igin gtkttltmtz bu yolda
Kurum Hissesi uygulamasrnrn Universiteniz igin yararh olmastnt dilerim. Ba$anlt Ar-Ge
projesi yUrilten dgretim Uyeleriniz sayesinde Universite biitgenizi artrrmantn mumkun hale
geldilini hatrrlatrr, bu uygulamayr kullanarak baganh gah$malara imza atmantzt temenni
ederim.
Prof. Dr. Yucel ALTUNBASAK
TUBITAK Bagkant
I
Atatii
iE ri[xstr
Yt
IIIiotoJlI
mrtm
rururu
Bulvan N0.221 06100 l(avatlrdele Ankan T03124685300 t03124277489 wwwlubital.gov.tr
Download

ıubııak