1SRXj RuRjZSH
Installation manual
Montageanleitung
Manuel d’installation
Installatie instructie
Monteringsanvisning
Förläggningsinstruktion
Montagevejledning
Asennusohje
Manuale d’installazione
Manual de instalación
+PUVTWMELCOQPVCW
T2Red &
T2Reflecta
T2Red ¥ 41
T2Red
n~
mi
0,5
m
~1,5 m
230 VAC
T2Reflecta
T2Red &
T2Reflecta ¥ 49
2
3
41
B
41
5
4
38
:EG
;Q;QZ^jZMWPSWXMREWOPEHFœTSHPEL]
%GLEVEOXIVMWXMOE'
Q%
Q
„'
QQ\QQ
„'
QQ
7)1/3')³S^REpIRu
8IGLRMGOqHENI
2ETjNIGuRETœXu
:»OSR .MWXMp 4VSYHSZ»GLVjRMp
1E\MQjPRuHqPOESOVYLY
1E\TVSZS^RuXITPSXE
6S^QœV] 1MRMRWXEPEpRuXITPSXE
1MRTSPSQœVSL]FY
7GLZjPIRu 3
2
1
8
7
6
1SRXj RuRjZSH
8STR»OEFIP86IHQ‚ IF»XOVjGIRTSHPITSX‹IF]O‹u IRRIFSTSPS IRZIHPIWIF
I8STR»OEFIP86IHQ‚ IF»XREMRWXEPSZjRTSHZœX¦MRYX]T‚TSHPELSZ»GLOV]XMRN
EOSNWSYRET‹HPE HMGIH‹IZSPEQMRjXXIROqOSFIVGIZLSHRqTVSTSHPELSZqZ]XjT
œRuPMRSPIYQEXH8ITIPRjM^SPEGITSHPELSZqOSRWXVYOGIREHXSTR»QOEFIPIQQYWu
F»XGSRINRM ¦u8STR»OEFIP86IHWIRIHSTSVYpYNITVSQSRXj QI^MH‹IZœRqTSH
PELSZqXVjQ]RIFSTSHH‹IZœRqTSHPEL]XPSY¦ƒGIZœX¦uRI QQßM™XIWITSO]R]T
VSPITIRuTSHPELSZ»GLOV]XMR2ITSOPjHINXIXSTR»OEFIPRETPSGL]OXIVqQSLSYF»XTS
¦OS^IR]ZVXjRuQHœVETSH
(‚PI MXqYTS^SVRœRu
:T‹uTEHœTSY MXuTSHPELSZqLSXIVQSWXEXYHSTSVYpYNIQIREMRWXEPSZEXOE
FIPpMHPEHSTVj^HRqXVYFO]EXYXS‹jHRœYXœWRMX:T‹uTEHœTSX‹IF]NIXEO
QS RqWREHRSZ]QœRMXTS¦OS^IRqpMHPS7EQSXRqpMHPSF]QœPSF»XYQuWXœRSFPu^O
STSZVGLYLRIHTSHPE HMGIQMRIFSNMRSYTSHPELSZSYOV]XMRSYEQœPSF]F»XYQuW
XœRSYTVSWX‹IHQI^MHZœQETSPS IR»QMXSTR»QMOEFIP]>EFVE˜XIQIGLERMGOqQYTS¦
OS^IRuXSTRqLSOEFIPY:T‹uTEHœTS¦OS^IRuQ‚ IF»XTSY MXEWTSNSZEGuWSYTVEZE(
SHV YNXIQuWXRuRSVQ]ERE‹u^IRu
5
4
3
2
1
3FIGRœ
4‹IpXœXIWMTVSWuQTS^SVRœQSRXj RuRjZSH.ILST‹uPSLSYNI4VSXSOSPSYZIHIRuHS
TVSZS^YOXIV»QYWuF»XZ]TPRœR^jWXYTGIQEYXSVM^SZERqQSRXj RuJMVQ]TVS^uWOjRu^
7TSPIpRSWX8]GS8LIVQEP'SRXVSPWTSWO]XYNIREZ»VSFIOPIXSY^jVYOY
jVYO]
Z T‹uTEHœTS¦OS^IRuOEFIPYREFu^uQINILSSTVEZYRIFSHSHjZOYRSZqLSZ»VSFOY8E
XS^jVYOEWIRIZ^XELYNIRET‹uTVEZRqTVjGIX^RYVpIRu^jZEH]EYZIHIRuTSHPEL]HS
T‚ZSHRuLSWXEZY7TSPIpRSWX8]GS8LIVQEP'SRXVSPWRIRu^SHTSZœHRj^ETSVYGL]pM
^jZEH]Z]TP»ZENuGu^STSQIRYXuQœ‹IRuYZIHIR»GLZ XSQXSQSRXj RuQRjZSHY4VSX
SOSP^E¦PIXIRERINFPM ¦uEHVIWYZM^^EHRuWXVERE: WSYPEHYW RE‹u^IRuQMSIPIOXVMGO
qFI^TIpRSWXMQYWuF»XOSTMITVSXSOSPYSYZIHIRuHSTVSZS^YYWGLSZjREQENMXIPIQRE
MRWXEPSZERqLS^E‹u^IRußM™XIWIQuWXRuQMTSHQuROEQMRSVQEQMET‹IHTMW]
A & B: T2Red
A
e)7/=
Floor configurations
39
3FVj^IO(7IWXEZE86IH
86IJPIGXEW H‹IZœRSYPEQMRjXSZSYTSHPELSY
(‹IZœRjPEQMRjXSZjTSHPELERIFSH‹IZSX‹uWOSZjHIWOE – QQ
PMRSPIYQ
4œRETSHOPEHSZ»TETuV!M^SPEGIOVSpINSZqLSLPYOY
8STR»OEFIP86IH
8STRqHIWO]86IJPIGXE
(‹IZœRjHIWOE
4SHPELSZ»XVjQ
-^SPEGI
3FVj^IO'86IHE86IJPIGXE7HPE HMGIQM
/IVEQMGOqHPE HMGI
0ITMHPS86IJPIGXE7
:SHSXœWRjZVWXZEVS^XuVEXIPRjTVSWTVGLSZqTPSGL]
0ITMHPS86IJPIGXE
86IH
(IWOE86IJPIGXE
0ITMHPS86IJPIGXE7
&IXSRHIWO]H‹IZœRjTSHPELEEXH
40
-RWXEPEGI86IJPIGXE 49
3FVj^IO&7IWXEZETSHPEL]7)WXjZENuGuXITIPRSYM^SPEGu
4SHPELSZjOV]XMRE
0ITMHPSRIFSTSHOPEHSZ»TETuV
8IRO»RIFSZ]VSZRjZEGuTSXœVZLSHR»TVSTSHPELSZqZ]XjTœRu
–QQ
7EQSVIKYPEpRuXSTR»OEFIP86IH
7XjZENuGuTSHPELEHPE HMGIH‹IZS4:'WXITIPRSYM^SPEGu
-RWXEPEGI86IH 41 3FVj^IO) 86IHE86IJPIGXEREOEQIRRqHPE FœRIFSHPE HMGuGL
/IVEQMGOqHPE HMGIPSQSZ»OjQIR
4VY RqPITMHPSREHPE HMGI
:SHSXœWRjZVWXZEVS^XuVEXIPRjTVSWTVGLSZqTPSGL]
86IJPIGXE4*M\
86IH
(IWOE86IJPIGXE
86IJPIGXE%*M\
&IXSRHIWO]H‹IZœRjTSHPELEEXH
3FVj^IO%7IWXEZETSHPEL]&)>WXjZENuGuXITIPRqM^SPEGI
4SHPELSZjOV]XMRE
0ITMHPSRIFSTSHOPEHSZ»TETuV
7TIGMjPRuWEQSRMZIPEpRuQEPXSZjWQœWTVSW]WXqQ]TSHPELSZqLS
Z]XjTœRu³QQ
7EQSVIKYPEpRuXSTR»OEFIP86IH
7uƒHVjXœRqTPIXMZS³ZSPMXIPRq
4PEWXSZjJzPMI³ZSPMXIPRq
-^SPEGI^ Z]WSOSLYWXSXRuLSTSP]WX]VIRYXPSY¦ƒOE³QQZSPMXIPRq
7XjZENuGuTSHPELEHPE HMGIH‹IZSTPEWXFI^XITIPRqM^SPEGI
T2Red in Estrich
T2Red directement dans le sol
T2Red rechtstreeks in de vloer
T2Rød i støpemasse
T2Röd i avjämningsmassa
T2Rød i spartelmasse
T2Red tasoitteessa
T2Red sul pavimento
T2Red directamente en el suelo
T2Red w posadzce
T2Red฀ ฀
฀
9PS IRu86IHZTSHPE^I
T2Red
in floorpavement
41
42
2
1
T2Red
CE-T2Red/ETL
~1,5 m
±1,5 m
2500 VDC (min 500 VDC)
R ≥ 10 M7
R = ?M7
3
3
Fig. B
PBC
x
90
7
140
90
8
120
100
8
120
100
–
–
filler + tile
Ausgleichsmasse + Fliese
mortier + carrelages
vulmiddel + tegel
fyllmasse + flis
avjämningsmassa + klinker
spartelmassa + klinke
Tasoitelaasti + klinkkeri
L = max 100 m
W/m2
m/m2
X (mm)
Fig. 3
W/m2
m/m2
X (mm)
Fig. 3
E
D
FR
NL
NO
SE
DK
FI
50 mm
Fig. A
3
80
7
140
80
6
160
70
6
160
70
5
180
60
5
180
60
–
–
43
RU VWnNDSOLWNDR§[VMK
CZ WXœVOEHPE HMGI
R§[VMKEGTCOKE\PG
PL YCTUVYCY[RG§PKCLmEC
baldosas
I stucco + piastrella
ES Mortero de relleno +
50 mm
350 – 500 mm
3
Fig. B
44
4
3
Fig. A
filler + wood/laminate
Estrich + Holz/Laminat
mastic + parquet/stratifié
W/m2
m/m2
X (mm)
Fig. 3
W/m2
m/m2
X (mm)
Fig. 3
90
8
120
90
–
–
100
–
–
100
10
100
vulmiddel + hout/laminaat
støpemasse + fliser
avjämningsmassa +
trä/laminat
DK spartelmasse + træ/laminat
E
D
FR
NL
NO
SE
laminado
80
8
120
80
7
140
60
6
160
60
5
180
CE-T2RED/ETL
70
7
140
70
6
160
50
5
180
50
–
–
RU VWnNDSDUNHWODPLQDW
CZ WXœVOEH‹IZSPEQMRjX
FTGYPQNCOKPCV
PL YCTUVYCY[RG§PKCLmEC
FI Tasoitelaasti + puu/laminaatti
I stucco + legno/laminato
ES Mortero de relleno + madera/
I (230 VAC)
> 37 mA/m
> 30 mA/m
T°C
10°C
20°C
6
5
T = ?C°
A
I=?
230 VAC
N
PE
L
I = ?A
T = ?C°
2500 VDC (500 VDC)
≥ 10 MΩ
R = ?M7
45
46
7B
7A
T2Red
Sensor
±1,5 m
m
~1,5
T2FloorTemp
TA/TC
T2DigiTemp
230 VAC
< 10 mm
9
8
2500 VDC (500 VDC)
R ≥ 10 MΩ
R = ?M7
47
Download

Samoregulační vytápění T2Red