MAŠINA ZA SEČENJE POLYKEN TRAKE TIP SM 2.11
Mileševska 1a, 21000 Novi Sad
Tel: 021 453-148,
Fax: 021 453-149
e-mail: [email protected]
PIB: 100452976
1
Polimeri su složene organske supstance koji se dobijaju hemijskom sintezom
jednostavnih jedinjenja - monomera. Ova vrsta hemijske sinteze naziva se polimerizacija.
Polimeri se dele na prirodne i veštačke. Odlikuju se manjom ili većom tvrdoćom, lepljivošću,
sposobnošću omekšavanja na povišenim temperaturama, određenim stepenom poroznosti.
Veoma mnogo podsećaju na prirodne materijale za koje se koristi opšti naziv "smole" (vosak,
ćilibar, bitumen, prirodni kaučuk i dr.).
Prema načinu ponašanja na toploti polimeri se dele na: termoplastične i termostabilne polimere.
Termoplastični polimeri su polimeri koji se pri zagrevanju razmekšavaju, a zatim tope.
Nakon hlađenja ponovo očvršćavaju zadržavajući osnovna svojstva. Postupak razmekšavanja i
stvrdnjavanja može se ponoviti više puta bez opasnosti od menjanja tehničkih karakteristika.
Karakterišu se malim specifičnim masama (1000-1200 kg/m3), malom toplotnom
provodljivošću i visokom hemijskom otpornošću. U nedostatke im spadaju: nepostojanost na
povišenim temperaturama, nizak modul elastičnosti, krtost na nižim temperaturama, sklonost ka
starenju itd.
U termoplastične polimere spadaju: polietilen,
polimetilmetakrilat, polivinilacetat, poliizobutilen i dr.
polivinilhlorid,
polistirol,
poliamidi,
Trake Polyken #955 i Polyken #980 spadaju u polietilenske trake.
Termostabilni
polimeri
su polimeri koji pokazuju stabilnost na povišenim
temperaturama, ali zagrevanjem mogu samo jednom da omekšaju i pređu u plastično stanje. Na
povišenim temperaturama trpe deformacije, dok na visokim temperaturama sagorevaju.
U termostabilne polimere spadaju: fenolaldehidi, epoksidi, poliestri, poliuretani,
silicijum-organski polimeri (silikoni) i dr.
2
Određivanje Jungovog (Young) modula elastičnosti
za proizvoljni materijal
Pod dejstvom sile svako telo menja svoj oblik. Elastična tela se, po prestanku delovanja
sile, vraćaju u svoj prvobitni oblik. Kada naprezanje tela pređe određenu granicu elastična tela
ostaju trajno deformisana. Ova granice se naziva granica elastičnosti. Veličina deformacije, u
granicama elastičnosti je konstantna. Najjednostavniji oblik naprezanja tela je istezanje. Da bi bilo
jednostavnije ne koriste se ukupne sile, već napon. Napon se definiše kao sila po jedinici površine
tela.
б=F/S
F - Suma svih sila; S - Površina poprečnog preseka materijala
Prilikom delovanja sile, telo se izdužava za ∆ l , odavde je relativno izduženje
∆l/l=б
Prema Hukovom (Hook) zakonu relativno izduženje je:
б = e * б. Koeficijent
proporcionalnosti e se zove, u ovom slučaju koeficijent elastičnosti.
Uobičajeno je da se ovako obeležava:
Ey = 1/e.
Odavde se Hukov zakon obeležava: б = E y б. Konstanta Ey se naziva modul elastičnosti
ili Jungov modul elastičnosti.
3
Slika 1. - Dijagram elastičnog izduženja
Granica elastičnosti – najveće naprezanje koje materijal može izdržati bez trajnog izduženja
a koje nastane posle potpunog prestanka dejstva zatezne sile.
Zatezno naprezanje (nazivno) R – zatezna sila (opterećenje) F na jedinicu početne površine
najmanjeg poprečnog preseka uzorka A0, u bilo kom trenutku ispitivanja i izračunava se po
obrascu:
[R] = F / A0
Zatezna čvrstoća (engl. Ultimate Tensile Strenght) materijala je maksimalan napon kojim se
materijal može opteretiti zatezanjem, a da pri tome ne dođe do plastične deformacije ili loma.
Definicija loma može da varira u zavisnosti od materijala i metodologije izvođenja eksperimenta.
Metodološki, prvi put je primenjena u metalurgiji. Zatezna čvrstoća (nazivna) Rm - najveće zatezno
naprezanje (nazivno) koje izdrži uzorak za vreme ispitivanja pri dejstvu najveće sile Fm i
izračunava se po obrascu:
Rm = Fm / A0
Slika 2. - Hipotetički dijagram napon-jedinično izduženje za duktilni i krti materijal, respektivno
4
Polyken #980, #955 predstavlja višeslojni sistem koji služi za zaštitu čeličnih cevovoda.
Polyken 1019, 1027, 1033 i 1039 predstavljaju tečne lepkove koji imaju ulogu prajmera. Pored
toga što služe kao prajmeri, ovi lepkovi predstavljaju antikorozijski sloj zaštite i pospešuju bolje
prijanjanje samih traka na čelične cevi. Oni su dizajnirani za mašinsko nanošenje ili nanošenje
pomoću četke na samu površinu cevi.
Polyken #980 traka koja se koristi za izolaciju cevi gasovoda protiv korozije. Namotava se
sa spoljne strane cevi, ispod trake polyken #955 koja predstavlja zastitu od mehaničkih oštećenja.
Traka polyken #980 se pretežno proizvodi u crnoj boji.
Polyken #955 je spoljna zaštitna traka za mehanička oštećenja koja se koristi za izolaciju
gasovoda. Sačinjena je od polietilenske trake i lepka, atheziva, koji obezbeđuje sigurno prijanjanje
trake uz sam zid cevi. Standardna boja je bela, ali je takođe dostupan i u crnoj boji.
Traka se doprema u master rolama 18“ x 800ft. (457mm x 244M).
Mašina za sečenje Polyken traka je mašina na koju se postavlja master rola Polyken trake i
seče se na manje role, potrebnih dimenzija. Prilikom sečenja i premotavanja trake, potrebno je
voditi računa o zatezanju trake, neophodno je da traka ne bude pretegnuta, pošto onda dolazi do
iztezanja i deformacije trake. Takođe, traka ne sme da bude ni previše labava, pošto bi onda došlo
do naboranja i gužvanja trake, što takođe dovodi do oštećenja trake
3D Izgled mašine je prikazan na slici 3.
Slika 3. - Izgled mašine za sečenje Polyken traka
5
Na slikama 4, 5 i 6 je prikazan projektni crtež mašine za sečenje polyken trake i to pogledi s
preda, sa strane i pogled odozgo.
Slika 4. - Projekcija mašine sa strane
Slika 5. - Projekcija mašine od napred
6
Slika 6. - Projekcija mašine odozgo
Mašina na sebi ima pokretne noževe, čijim pozicioniranjem definišemo širinu novih, manjih
rola. Takođe, poravnanje novih rola mora biti idealno u odnosu na master rolu, u suprotnom, traka
se neće namotavati na sredinu nove manje role, već će se postepeno pomerati na jednu ili drugu
stranu, takođe u tom slučaju traka će na jednom delu biti istegnuta, a na drugom naborana, što je
takođe neprihvatljivo.
Konstrukcija same mašine mora biti dovoljno čvrsta i stabilna, da ne bi došlo do deformacija
prilikom samog postupka premotavanja trake.
Mašina će istovremeno moći da odmotava samo jednu master kolu, dok je broj malih rola
Polyken trake koje se namotavaju promenljiv, u odnosu na dimenzije samih rolni.
Optimalna brzina premotavanja trake i sila zatezanja postiže se odgovarajućom brzinom
elektromotora koji pokreću same osovine na kojima se nalaze role.
Usklađenost brzine motora koji pokreče master rolu i motora koji pokreće male role mora
biti idealno usklađena, ta usklađenost se postiže preko kaiševa.
U tabelama broj 1. i broj 2. su date uporedne vrednosti debljine različitih tipova
trake #955 i Polyken trake #980.
7
Polyken
U tabeli se može videti da će sila prilikom premotavanja i sečenja trake biti različita zavisno
od tipa trake.
Tabela br. 1 - Debljina i karakteristike trake Polyken #955.
8
Tip trake
955-15
955-20
955-25
955-30
Debljina
Trake
10 mils
(0.254 mm)
15 mils
(0,381 mm)
20 mils
(0.508 mm)
25 mils
Debljina
Atheziva (lepak)
5 mils
(0.127 mm)
5 mils
(0.127 mm)
5 mils
(0.127 mm)
5 mils
(0.127 mm)
Ukupna
debljina:
15 mils
(0.381 mm)
20 mils
(0.508 mm)
25 mils
(0.635 mm)
30 mils
(0.763 mm)
Zatezna
čvrstoća
20 lb/in w.
3.57 kg/cm šir.
25 lb/in w.
4.47 kg/cm šir.
25 lb/in w.
4.47 kg/cm šir.
25 lb/in w.
4.47 kg/cm šir.
Izduženje
300%
300%
300%
200%
Temperaturni
opseg:
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
Ukupna sila
povlačenja
master role:
163,14 Kg
1631.4 N
204,28 Kg
2042.8 N
204,28 Kg
2042.8 N
204,28 Kg
2042.8 N
(0.635 mm)
Tabela br. 2 - Debljina i karakteristike trake Polyken #980.
Tip trake
980-15
980-20
980-25
980-30
Debljina
Trake
10 mils
(0.254 mm)
9.5 mils
(0,241 mm)
10 mils
(0.254 mm)
10 mils
(0.254 mm)
Debljina
Atheziva (lepak)
5 mils
(0.127 mm)
11 mils
(0.279 mm)
15 mils
(0.381 mm)
20 mils
(0.508 mm)
Ukupna
debljina:
15 mils
(0.381 mm)
20 mils
(0.508 mm)
25 mils
(0.635 mm)
30 mils
(0.763 mm)
Zatezna
čvrstoća
20 lb/in w.
3.57 kg/cm šir.
25 lb/in w.
4.47 kg/cm šir.
25 lb/in w.
4.47 kg/cm šir.
25 lb/in w.
4.47 kg/cm šir.
Izduženje
300%
300%
300%
200%
Temperaturni
opseg:
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
-30°F do 60°F
-34°C do 71°C
Ukupna sila
povlačenja
master role:
163,14 Kg
1631.4 N
204,28 Kg
2042.8 N
204,28 Kg
2042.8 N
204,28 Kg
2042.8 N
Što je temperatura okruženja manja, biće potrebna veća sila i snaga motora da se omogući
adekvatno premotavanje traka. Takođe, ako se premotavanje bude odvijalo pri visokim
temperaturama, biće potrabna manja snaga da se traka premota i iseče, pošto su Polyken trake
mnogo elastičnije pri višim temperaturama. Traku je potrebno zategnuti do te mere da se širina
same master role smanji 1 – 2 %, ne više.
U tabeli broj 3. je dat primer kolike su sile potrebne za premotavanje Polyken traka, koje su
korišćene na jednoj mašini. Sama sila zatezanja i brzina premotavanja u mnogome zavise od
atmosferske temperature pri kojoj se vršiti premotavanje.
9
Tabela br. 3 – Primer sila mašine za sečenje Polyken traka
TAPE
Start pressure
Add-on pressure
Polyken 955 – 15
(18x800)
15 psi (1.04 bar)
15 psi (1.04 bar)
Polyken 955 – 20
(18x800)
28 psi (1.93 bar)
24 psi (1.65 bar)
Polyken 955 – 25
(18x800)
32 psi (2.21 bar)
43 psi (2.96 bar)
Polyken 980 – 15
(18x800)
18 psi (1.24 bar)
15 psi (1.04 bar)
Polyken 980 – 20
(18x800)
24 psi (1.65 bar)
24 psi (1.65 bar)
Trake Polyken #955 i Polyken #980 neophodno je skladištiti u suvom skladištu koje ima
temperaturu ne veću od 40°C. Kutije je potrebno postaviti tako da role stoje u uspravnom položaju.
10
Princip rada mašine
Na mašini se nalazi glavni prekidač, čijim uključivanjem, odnosno isključivanjem puštamo
struju mašini. Kada je prekidač u isključenom položaju, kompletna mašina je bez struje.
Master role se stavljaju na osovinu sa leve strane mašine i pričvršćuju pomoću stezne
matice, koja ima levi navoj (da ne bi došlo do odvrtanja prilikom rada mašine). Osovina je preko
kaišnika redukcije 1:5 povezana sa motorom, koji se strujno pokreće i on određuje tenziju
zatezanja trake. Snaga kojom će motor da zateže traku se podešava na tachscreen-u.
Hilzne potrebnih dimenzija (50mm, 100mm i 150mm) se postavljaju na osovine sa desne
strane mašine i to na taj način da prva i treća hilzna idu na gornju, a srednja hilzna ide na posebnu
osovinu koja se nalazi ispod. Hilzne se fiksiraju takođe pomoću stezne matice sa levim navojem
Obe osovine se pokreću pomoću zasebnih DC motora (36V; 6Nm nominalno i 1000
obrtaja/minuti).
Motor gornje osovine ima redukcioni puž redukcije 1 : 28. Traka koja se premotava i seče
prelazi preko osovine koja može da se okreće, na njoj se nalazi brojač koji ispisuje na dospleju
kolika dužina trake je ukupno premotana. Kada brojač dođe do određenog broja (unapred
definisanog), zaustavlja mašinu, što znači da smo premotali potrebnu dužinu trake. Neposredno
iza osovine se nalaze noževi koji seku traku na potrebne dimenzije. Noževi su pokretni, povezani
na ručicu koja se nalazi sa strane i mogu po potrebi da se spuste, tj. da ne seku traku prilikom
premotavanja ili da se podignu do određenog položaja pri čemu će seći traku.
Pokretanje mašine se vrši pritiskom na tuchscreen na ikonicu GO.
Mašina takođe ima i STOP taster čijim pritiskom se momentalno zaustavlja mašina.
Kompletna mašina se napaja sa strujom od 36V.
Upravljanje mašine se vrši preko tuchscreen-a koji je povezan sa kontrolerom ATMega16,
dok je PLC platforma naše izrade. ATMega je 8-bit ni kontroler sa 16kbita sistemske
programabilne fleš memorije, kućište je 40-DIP.
11
Na slici br. 7. je prikazana šema povezivanja kontrolera sa grafičkim displejom 128x64.
Slika br. 7 - PLC platforma
Mašina ima 4 automatska osigurača kao zaštitu, svaki motor ima po jedan automatski osigurač za
sebe, dok se četvrti osigurač koristi za zaštitu kontrolera i kompletne elektronike za upravljanje
mašine.
12
Na slici br.8 je prikazana elektro šema regulsacije momenta motora, tj. strujno regulisanje
broja obrtaja motora.
Slika br. 8 - Šema strujne regulacije broja obrtaja motora
Prilikom premotavanja trake stvara se veliki statički elektricitet, koji predstavlja pretnju
ispravnom radu elektronike same mašine i on se odvodi pomoću žice koja je pružena u
neposrednoj blizini same trake.
13
Kod korišćen za upravljanje rada mašine je dat u daljem tekstu:
// Sors code za masinu za secenje polikena pisan u programu `mikropaskal PRO for AVR V 5.0`
// Za mikro kontroler ATMega 16 na PULSAR PLC platformi
//
//
program secenje;
var xs,ys,mera:word;
tenzija:byte;
txt1,txt2,xstr,ystr:string[5];
izlaz:boolean;
// Glcd module connections
var GLCD_DataPort : byte at PORTC;
GLCD_DataPort_Direction : byte at DDRC;
var GLCD_CS1 : sbit at PORTB2_bit;
GLCD_CS2 : sbit at PORTB3_bit;
GLCD_RS : sbit at PORTB4_bit;
GLCD_RW : sbit at PORTB5_bit;
GLCD_EN : sbit at PORTB6_bit;
GLCD_RST : sbit at PORTB7_bit;
var GLCD_CS1_Direction : sbit at DDb2_bit;
GLCD_CS2_Direction : sbit at DDb3_bit;
GLCD_RS_Direction : sbit at DDb4_bit;
GLCD_RW_Direction : sbit at DDb5_bit;
GLCD_EN_Direction : sbit at DDb6_bit;
GLCD_RST_Direction : sbit at DDb7_bit;
// End Glcd module connections
// Touch Panel module connections
var DRIVE_A : sbit at PORTA2_bit;
DRIVE_B : sbit at PORTA3_bit;
DRIVE_A_Direction : sbit at DDA2_bit;
DRIVE_B_Direction : sbit at DDA3_bit;
const READ_X_CHANNEL = 0;
const READ_Y_CHANNEL = 1;
const ADC_THRESHOLD : word = 100;
// End Touch Panel module connections
procedure Delay2S();
begin
Delay_ms(2000);
14
// READ X line is connected to analog channel 0
// READ Y line is connected to analog channel 1
// 2 seconds delay function
end;
// Returns 1 if TouchPanel is pressed, 0 otherwise
function PressDetect() : byte;
var adc_rd : word;
begin
// PRESS detecting
DRIVE_A := 0;
// DRIVEA = 0 (LEFT drive off, RIGHT drive off, TOP drive on)
DRIVE_B := 0;
// DRIVEB = 0 (BOTTOM drive off)
Delay_ms(5);
adc_rd := ADC_Read(READ_x_CHANNEL);
result := (adc_rd > ADC_THRESHOLD);
// Debouncing, repeat detecting after 2ms
Delay_ms(2);
adc_rd := ADC_Read(READ_Y_CHANNEL);
result := result and (adc_rd > ADC_THRESHOLD);
end;
// READ-Y
// If logical one is detectet
// READ-Y
function GetX() : word;
begin
// Reading X
DRIVE_A := 1;
// DRIVEA = 1 (LEFT drive on, RIGHT drive on, TOP drive off)
DRIVE_B := 0;
// DRIVEB = 0 (BOTTOM drive off)
Delay_ms(5);
result := ADC_Read(READ_X_CHANNEL) ;
// READ-X (BOTTOM)
end;
function GetY() : word;
begin
// Reading Y
DRIVE_A := 0;
// DRIVEA = 0 (LEFT drive off, RIGHT drive off, TOP drive on)
DRIVE_B := 1;
// DRIVEB = 1 (BOTTOM drive on)
Delay_ms(5);
result := ADC_Read(READ_Y_CHANNEL) ;
// READ-X (LEFT)
end;
procedure pulsar; //REKLAMA
begin
Glcd_Fill(0x00);
// Clear GLCD
Glcd_Line(1, 37, 16, 37, 1);
15
Glcd_Line(16, 37, 21, 49, 1);
Glcd_Line(21, 49, 23, 36, 1);
Glcd_Line(23, 36, 31, 30, 1);
Glcd_Line(31, 30, 21, 28, 1);
Glcd_Line(21, 28, 17, 20, 1);
Glcd_Line(17, 20, 13, 33, 1);
Glcd_Line(13, 33, 1, 37, 1);
Glcd_Line(31, 30, 36, 30, 1);
Glcd_Line(36, 30, 41, 5, 1);
Glcd_Line(41, 5 ,46, 10, 1);
Glcd_Line(46, 10,116, 10, 1);
Glcd_Line(116,10,121, 35, 1);
Glcd_Line(121,35,123, 30, 1);
Glcd_Line(123,30,127, 30, 1);
Glcd_Set_Font(@Character8x7, 8, 7, 32);
// Choose font "Character8x7"
Glcd_Write_Text('PULSAR ', 55, 3, 2);
Glcd_Write_Text('pro ', 82, 4, 2);
Glcd_Set_Font(@font5x7, 5, 7, 32);
// Change font
Glcd_Write_Text([email protected]', 10, 7, 2);
Delay2S();
Glcd_Fill(0x00);
Glcd_Rectangle_Round_Edges_Fill(5,12,120,44,8,1);
Glcd_Set_Font(@Character8x7, 8, 7, 32);
// Choose font "Character8x7"
Glcd_Write_Text('FASEK - Lara', 10, 3, 2);
Delay2S(); Delay2S();
end;
{procedure int0a; org 0x0002;
begin
gifr.6:=0;
gifr.7:=0;
mera:=mera + 1;
end; }
procedure set_tens;
begin
Glcd_Set_Font(@Character8x7, 8, 7, 32);
bytetostr(tenzija,txt1);
glcd_write_text(txt1,15,0,1);
//ocr1al:=tenzija;
end;
procedure write_mera;
16
begin
Glcd_Set_Font(@Character8x7, 8, 7, 32);
wordtostr(mera,txt1);
glcd_write_text(txt1,40,0,1);
while pind.2 =1 do;
end;
procedure test_mera;
begin
if pind.2 =1 then
begin
mera:=mera+1;
write_mera;
if mera > 221 then portd.6:=0;
end;
end;
procedure s150_x_50 ;
begin
mera:=0;
tenzija:=220;
set_tens;
portd.6:=1;
while mera < 75 do test_mera;
portd.6:=0;
end;
procedure manual;
begin
Glcd_Fill(0x00);
Glcd_Line(47 ,37, 57, 55, 1);
Glcd_Line(67 ,55, 77, 38, 1);
Glcd_Circle_Fill(30,45,18,1);
Glcd_Circle_Fill(87,45,12,1);
Glcd_Circle_Fill(61,55,5,1);
Glcd_Circle_Fill(8,11,5,1);
//Glcd_Circle_Fill(116,20,5,1);
Glcd_Circle_Fill(8,59,5,1);
//Glcd_Circle_Fill(116,59,5,1);
Glcd_Set_Font(@Character8x7, 8, 7, 32);
glcd_write_text('127 0',15,0,2);set_tens;
glcd_write_text('+',6,1,2);
Glcd_Write_Text('stop go ',15, 5, 2);
Glcd_Write_Text('- ', 5, 7, 2);
17
// Choose font "Character8x7"
glcd_set_font(@font5x7,5,7,32);
Glcd_Write_Text('tenzia mera ', 15, 2, 2);
glcd_rectangle_round_edges_fill(103,0,127,35,4,1);
glcd_line(110,3,120,18,2);
glcd_line(120,17,110,32,2);
izlaz:=false;
while izlaz=false do
begin
while (pressdetect = 0 )do test_mera ;
if ((GetX > 750)and (getx<850) and(gety>550)and (gety<850)) then izlaz:=true;
// if ((getx<250)and (gety>750)and (getx>100))then begin inc(tenzija);set_tens end; //zategni
//if ((getx<220)and (gety<250)and (gety>100))then begin dec(tenzija);set_tens end; //popusti
if ((getx<800)and(getx>350)and (gety>650))then begin mera:=0;write_mera;end; //digni
if ((getx<800)and(getx>450)and (gety<550))then begin portd.6:=1;set_tens;end; //digni
if ((getx<550)and(getx>150)and (gety<550))then begin portd.6:=0;end; //spusti
end;
end;
procedure meni1;
begin
izlaz:= false;
Glcd_Fill(0x00);
Glcd_Set_Font(@font5x7, 5, 7, 32);
glcd_rectangle_round_edges_fill(1,1,62,30,4,1);
glcd_rectangle_round_edges_fill(66,1,127,30,4,1);
glcd_rectangle_round_edges_fill(1,34,62,63,4,1);
glcd_rectangle_round_edges_fill(66,34,127,63,4,1);
glcd_write_text('manual',5,2,2);
glcd_write_text('setings',72,2,2);
glcd_write_text('automat',5,6,2);
end;
procedure setings;
begin
izlaz:= false;
Glcd_Fill(0x00);
glcd_rectangle_round_edges_fill(103,0,127,35,4,1);
glcd_line(110,3,120,18,2);
glcd_line(120,17,110,32,2);
Glcd_Set_Font(@font5x7, 5, 7, 32);
glcd_rectangle_round_edges_fill(1,1,62,30,4,1);
18
//glcd_rectangle_round_edges_fill(66,1,127,30,4,1);
glcd_rectangle_round_edges_fill(1,34,62,63,4,1);
glcd_rectangle_round_edges_fill(66,34,127,63,4,1);
glcd_write_text('150 X 50',5,2,2);
glcd_write_text('custom',72,6,2);
glcd_write_text('450 X 150',5,6,2);
while izlaz=false do
begin
while (pressdetect = 0 )do ;
if ((GetX > 750) and(gety>550)) then izlaz:=true;
if ((getx<250)and (gety>550))then s150_x_50; //uspravi
{if ((getx<250)and (gety<450))then begin ddrb:=2;portb:=2;end; //zavali
if ((getx<750)and(getx>450)and (gety>550))then begin ddrb:=4;portb:=4;end; //digni
if ((getx<750)and(getx>450)and (gety<450))then begin ddrb:=8;portb:=8;end; //spusti }
end;
meni1;
end;
procedure automatic;
begin
izlaz:= false;
Glcd_Fill(0x00);
glcd_rectangle_round_edges_fill(103,0,127,35,4,1);
glcd_line(110,3,120,18,2);
glcd_line(120,17,110,32,2);
while izlaz=false do
begin
while (pressdetect = 0 )do ;
if ((GetX > 750) and(gety>550)) then izlaz:=true;
{if ((getx<250)and (gety>550))then begin ddrb:=1;portb:=1;end; //uspravi
if ((getx<250)and (gety<450))then begin ddrb:=2;portb:=2;end; //zavali
if ((getx<750)and(getx>450)and (gety>550))then begin ddrb:=4;portb:=4;end; //digni
if ((getx<750)and(getx>450)and (gety<450))then begin ddrb:=8;portb:=8;end; //spusti }
end;
meni1;
end;
19
begin
ddrd:=251;
{ //************** interupt setings
mcucr.0:=1; //reising edge INT0
mcucr.1:=1;
mcucr.2:=1; //reising edge INT1
mcucr.3:=1;
gicr.6:=1;
//int0 :=1 enable mera
gicr.7:=1;
//int1 :=1 enable tense speed
sreg.7:=1 ; //enable global interupt 1
gifr.6:=0;
gifr.7:=0;
}
//***********************************************
//TCCR1A:=%10100001; //pwm set
//tccr1b:=%00000001;
//OCR1AL:=15 ;//deth time ini
//ocr1bl:=15;
DRIVE_A_Direction := 1;
DRIVE_B_Direction := 1;
// Set DRIVE_A pin as output
// Set DRIVE_B pin as output
Glcd_Init();
Glcd_Fill(0x00);
pulsar;//reklama
//movemenue;
tenzija:=127;
mera:=1;
while TRUE do
begin
manual;
//meni1;
{while (pressdetect = 0 )do ;
// Initialize GLCD
// Clear GLCD
delay_ms(5);
xs:=getx;
delay_ms(5);
ys:=gety;
if ( (xs<450)and (getx>100) and(ys>550) ) then manual;// Glcd_box(1,1,62,30,2);
}{if ( (xs>550) and(ys>550) ) then setings;//Glcd_box(64,1,127,30,2);
20
if ( (xs<450)and (getx>100) and(ys<450) ) then Glcd_box(1,33,62,63,2);
if ( (xs>550) and(ys<450) ) then Glcd_box(64,33,127,63,2); }
delay_ms(200);
end;
end.
21
Uputstvo za rad na mašini
Glavni prekidač za dovođenje struje do mašine treba da bude u isključenom položaju. U
hilzne master role se ubace vođice koje služe za centriranje same master role na osovinu koja će
da je rotira. Nakon toga, potrebno je staviti master rolu sa tim vođicama na osovinu i pritegnuti sve
zajedno sa steznim maticama, da bi master rola bila dobro pričvršćena za osovinu. Treba voditi
računa da stezna matica ima levi navoj.
Nakon toga, u odgovarajuće hilzne na koje će se namotavati sečena traka, potrebno je
staviti vođice i odstojnike, kako na grnju osovinu gde idu dve hilzne, tako i na donju. Potrebno je
zatim hilzne navući na osovine i to sledećim redosledom.
Na gornjoj osovini prvo ide hilzna, pa odstojnik, koji je veličine donje hilzne, pa zatim još
jedna hilzna. Tako postavljeno, potrebno je takođe dobro zategnuti steznom maticom, koja takođe
ima levi navoj.
Na donjoj osovini gde ide jedna hilzna, potrebno je prvo staviti odstojnik, pa zatim hilznu sa
ubačenom vođicama i nakon toga opet odstojnik do stezne matice. Takođe je potrebno sve
stegnuti dovoljnom silom, da hilzna bude fiksirana za osovinu.
Noževi za sečenje trake treba da budu u krajnjem donjem položaju, da ne smetaju prilikom
ručnog odmotavanja i sečenja trake.
Nakon toga potrebno je ručno odmotati traku sa master role, provuči je ispod brojača i
osovine koja usmerava traku i namotati malo na hilzne. Pri tome traka se mora uzdužno ručno
seći do odgovarajuće dimenzije, da bi mogla da se zalepi na hilzne.
Nakon toga, potrebno je podići noževe koji uzdužno seku traku dovoljno visoko da se nebi
desilo da traka usled vibracije naskoči na nož i da ne dođe do oštećenja trake.
Kada je sve namešteno kako treba, pušta se napon u mašinu. Na displeju se u odnosu na
veličinu rola koje se motaju i na dužinu trake koja se mota podešavaju parametri i mašina se pušta
u rad. Mašina će automatski da premotava i uzdužno seče master rolu na manje role do određene
dužine. Kada se dovoljna količina trake premota, mašina se zaustavlja. Nakon toga, potrebno je
ručno da se preseku trake.
U svakom momentu je moguće prekinuti rad mašine pritiskom na stop taster.
22
Kada je traka presečena, tj. kada su namotane male role, otpuštaju se stezne matice i
skidaju se role, zajedno sa odstojnicima i vođicama. Trake se odlažu na odgovarajuće mesto, a
nove prazne hilzne se montiraju zajedno sa vođicama i odstojnicima nazad na osovine. Postupak
se ponavlja za sve naredne role.
U toku rada mašine, potrebno je da operater, tj. čovek koji radi na mašini, sve vreme bude
uz mašinu, pošto postoji mogućnost da mašina počne nepravilno da mota role i da guzva traku, pa
je potrebno brzo da se reaguje i da se mašina zaustavi.
Isečene role Polyken trake potrebno je uspravno složiti u kutiju. Kao zašitu od međusobnog
lepoljenja trake, potrebno je staviti papir između redova rola. Kutije sa Polyken trakama čuvati u
hladnom i suvom skladištu.
23
Download

MAŠINA ZA SEČENJE POLYKEN TRAKE TIP SM 2.11