I4
T.C.
MILL! EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ye Egitim Teknolojileri Genel Müdürlügu
12/05/2014
Sayi : 88013337/821.05/1869423
Konu: Dünya Okullar Arasi
Fidan Dikme Yarimasi
VALILIGINE
(ii Milli Eitim Müdür1üü)
Ilgi
: a) Orman ye Su I1eri Bakan1ii'rnn 22.04.20 14 tarih!i ye 49357563-406.99/536472
Say!!i yaZiS!.
b) Oze! Oretim Kurumlan Genet Müdür!üü'nün 07.05.2014 tarih!i ye 35235946/
405.01/1805454 sayili yazisi.
Finlandiya'da bu!unan Online cevre (ENO) isim!i kuru1uun, dünyadaki turn
düzen!emek
okul!ara yönelik, "Dünya Okullar Arasi Agac Dikme Yarimasi"
istedik!erine i!ikin i!gi yazii incelenmitir.
Turkiye Cumhuriyeti AnayasaS!, Milli Eitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Eitiminin genel amaclarina uygun olarak, i!gili yasal düzenleme!erde belirtilen i!ke, esas ye
amac!ara aykinlik tekil etmeyecek pekilde, denetimi it milli eitim müdür!ükleri tarafindan
gercek!e$irilmek üzere söz konusu etkinligin yapilmasi uygun görülmütiir.
Bi!gi!erinizi ye gereini rica ederim.
Mustafa KO
Bakan a.
Gene! Müdür
EK : Ilgi yazi ye ekleri (7 sayfa)
DAGITIM:
Gerei:
B Plani
Bi!gi:
Orman ye Su I1eri Bakanhi
Temel Eitim Genet Müdür1üü
Ortaöretim Genet Müdür!üü
Mes!eki ye Teknik Eitim Gene! Müdiir!üü
Din Oretimi Genet Müdür!üü
Hayat Boyu Orenme Gene! Müdürlügü
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun S mci maddesi gereince givenIi elektronik imza He imzaianmitir
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresmden 477a-9324-3 I 32-aba5-5 icc kodu He yapilabilir.
Ozel Oretim Kurumlari Gene! Müdür1üü
AB ye Yurtdii Orenim Gene! Müdür1üü
Bu beige, 5070 sayiii Eiektronik Imza Kanununun 5 mci maddesi gereince glivenli elektronik imza lie imza1anmlt%r
Evrak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 477a-9324-3132-aba5-5lcc kodu lie yapiiabiiir.
T.C.
MILL! EGITIM BAKANLIGI
Ozel Oretim Kurumlari Genel Müdür1üü
Sap : 35235946/405.01/1805454
Konu: Dünya Okullar Arasi Fidan
Dikme Yarimasi
07/05/2014
YENILIK YE EGITIM TEKNOLOJILERI GENEL MUDURLUGUNE
Ilgi: a) Orman ye Su I1eri Bakan1ii'nin bila tarih ye 536472 sayili yazisi,
b)Yenilik ye Eitim Teknolojileri Gene! Müdür1üii'nün 07/03/2012 tarihli ye
B.08.0.YET.00.20.00.0/36 16(2012)13 sayili Genelge.
Finlandiya'da bulunuan Online cevre (ENO) isimli kuru1utan alinan davet
mektubunda, kuru1u1arinca 2014 yilinda kUresel ölçekte okullar arasinda fidan dikme
yarimasi düzenleme isteine i1ikin ilgi (a) yazi ye ekieri ince1enmitir.
Dünya Okullar Arasi Fidan Dikme Yanmasi Gene! Müdürlüümüzce uygun
görülmekte olup, i!gi (b) Genelge çerçevesinde Gene! Müdür1üünüzce deer1endirilmek
üzere ilgi (a) yazi ye ekieri ekte g6nderi1mitir.
Bilgilerinizi ye gereini arz ederim.
Yusuf OKUMU$
Daire Bakani V.
EK:Ilgi yazi ye ekieri
Bu beIge, 5070 sayili Elektronik !mza Kanununun 5 mci maddesi gereince güvenli elektronik imza He iniza1anmitir
T.C.
ORMAN ye SU ISLERI BAKANL1I
Orman Gene] Mudurlugu Agaçlandirma Dairesi Bakan1igi
Sayi
Konu
•0
: 49357563-40699/536472
Dunya okullar arasi fidan dikme
yarimasi
MILL! EtTiM BAKANLIOI (MEB)E
tigi
Online cevre (ENO) isimli kurulutan ahnan,07 Subat 2014 tarihli duyuru mektubu.
Ekte bir ornegi verilen ye merkezi Finlandiya'da bulunan Online çevre (ENO) isimli
kuru1utan alinan davet mektubunda, kuru1u!arinca 2014 yihnda kuresel olcekte okullar arasinda
fidan dikrne yar1mas1 duzenlendigi bildirilerek, bu yarimanin ülkemizdeki okullara ye ilgili
yerlere duyurulmasi istenmektedir,
Davet mektubunda, ENOnun surdurUlebilir kalkinma için kürcsel olçekte network
sisterniyle çalian bir kurulu oldugu, 2000 yilinda ba1ayan çaIima1arina halen dilnyanin 157
ülkesinden 10.000 i akin okulun katilirn sagladigini ye Rio+20 Zirvesinde yaptikiari taahhütic,
20171 ye kadar 100 inilyon fidanrn dikilmesi konusunda taahhttte bulundukiari belirtilmektedir. Ilk
ENO fidan dikme gununUn 21 Eylul 2004 de organize edildigi, her yii 22 Mayis ye 21 EylUl olmak
üzere yilda iki kez ENO fidan dikme gUnü yapildigi ye bu dogrultuda 10. fidan dikrne yilini
kutladiklari, 2014 yili Mayis ayinda yapilacak etkinlik temasmin llayat için agaçlar" (Trees for
life) oldugu bildirilmektedir.
' 1
ENO, 10. yil kutlarnalari çerçevesinde fidan dikme konusunda kuresel Olçekte özel bir
yarima actigim ye "Treelympics" ba1igi altindaki yanmaya bireysel, okul ye Ulke olarak katilim
saglanabilecegini belirterek yarimanin 4 ana kategoride gercek1eecegini duyurmaktadir.
Buna gOre, yarima kategorileri;
1- En fazia sayida fidan diken 6-12 ya arasi çocuklar,
2- En fazia sayida fidan diken okullar,
3- En fazia sayida fidan diken 13-18 ya§ arasi çocuklar ye gender
4- Ulkeler:
a) Katilan okul yüzdesi en yuksek olan ülke,
b) En fazla sayida fidan diken ülke,
By evrak,n 5070 Sap{ Kanun
c) Katilimci sayisi en fazia olan ulke.
gtregirice E•tmza He imulandigi tasthk
olunur.
ek!inde belirlenmitir.
H&AL
Memur
Not: 5070 sayib ekkronik imza kanunu gerei bu beige elekironik im.za lie imzaiannntir
.
F,vrak Dogrulama Kodu :PFVXADVFHAQHPEQGCUOC Evruk Takip Adresi: hnp ehys.ogm.govtr/dognila
TC. Orman ye Su tIeri Bakanii,
SöUtbztiJANKARA-
SoutozU
Cad. No : 41E Kat: 211B 06560
--
Aynntth bilgi için:
S.KEMALOOLU
KQ
TS.ISO4N
T.C.
ORMAN ye SU i$LERI BAKANLIGI
Orman Gene] Mudurlugu Agaçlandirma Dairesi Bakanhgi
9OO
Yanrnanin, 20 Mart 24 Ekim 2014 tarihieri arasinda dikilen fidanlari kapsayacagrni,
yarirna sonucunun 20 Kasim 2014 de açiklanacaini ye yanmaya katilan ffim katilimeilara
sertifika, her bir kategoride olmak üzere kazananlara da, daha sonra belirlenecek Odüllerini
alabilmeleri iqin Finlaridiyaya uçak bileti verilecegi bildirilmektedir.
Orman Genel Mudurlugurnuzce, Bakanhginiz ile yuruttugUmuz agaçlandirma ibir1igi
protokolleri kapsaminda, pek çok okulda çocuklar, gençler, egitimciler ye velilerin de katihmiyla
fidan dikme çaIima1ari yapilmaktadir. Bu kapsarnda, 2013 yilrnda iilkemiz geneliuide 6.005
okulda 10.432 dekar alan agaçlandirilarak, 760.851 adet fidan toprakia buluturulmu$ur. Bu
nedenle yarirnaya katilim saglanmasinin, ülkemizin bu alandaki faaliyetlerinin tanitimma katki
saglayacagi gibi çocuklarimizin da yanmada iddiali olabilmek için daha cok fidan dikmeleri
konusunda tevik edici olacagi düünu1mektedir. Orman Genel Mudürlugü tarafindan, ülkemizden
sozkonusu yarimaya katilim saglayacak olan okullara, ücretsiz fidan temini, her türlü teknik bilgi
ile yarirna art1arinin elverdigi olcude teknik yardim destegi saglanacaktir.
Yarima ile ilgili diger detay lara http://treelympics.enoprogramme.org adresinden
uiailabi1ecek olup, yarimanin Bakanhginizin ilgili birimlerine ye okullara duyurulmasi ile katihm
saglayacak olan okullarin bulundukiari yerdeki orman bolge tnfldürlUkleri veya orman i1etrne
müdurluklerimiz ile ternasa geçrnelerinin salanmasi hususunda;
Bilgilerinizi ye geregini arz ederim.
Ibrahim ciFTçt
Bakan a.
Mustcar Yarduricisi
Ek
ENO Programi (4 Sh.)
Dagitim:
Geregi:
Bilgi:
-Milli Egitim Bakanligi (Meb)e
-Egitim Ve Di t1ikiler Dairesi Bakan1igina
-27 Orman Bolge MudurlugUne
Not: 5070 syih elekironik irnza kanunueibubeige eekironkimzaiiernza!anmtt-.
Evrak T)oru1ama Koiu PFVXADVFHAQHPEQGCUBC Evrak Takip Adesi: ht1p:'ebys.ogm.ovtr/dogrula
XaXitest
(4
TC. Orman ye Su I1eri Bakanhgi
SöOtOzU/ANKARA
T,,',,'(11ztj,
SogUtozu
Cad, No : 4/E Kat : 211B 06560
Ayrrntili bilgi için:
S.KEMALOLU
Rg'1
An in' itiaton to ENO Tree Planting Day and Tree1yn ics 20 4 'Schools
An invitiaton to ENO Tree Planting Day and TreeJympics 2014 /Schools
[email protected] , ENO Programme [infO©enoprogra mme. org } adina
Gônderildi:07 $ubai 2014 Cuma 10:18
[email protected]
K irne
PORTtJGUESEENO_7REEPLANT1N'-1.if(109 KB); Spanish ENO TREEPt.ANT1NG. _D1.pdf(114 KB)
Ekler
Welcome to Celebrate ENQ T" Lpdf (167 KB)
Dear Ministry of l'nvironment.
could you be so kind and t'orard this information to schools and networks in your country.
warm regards.
FN() Programme Association
Finland
1
7
-----------AN INVITATION To ENO TREE PLANTING DAY 22 MAY 2014
Environment Online- ENO is a global virtual school and network for sustainable development. Since
the launch in 2000. over 10 0000 schools in 157 countries have joined ENO and made concrete
deeds for the environment like planted trees. Tuo annual EN() tree planting daysjae place on I 'N
days, 22 May for hiodiversitv and 21 September for peace EN() made a strong commitment
in Rio-i-20 Summit about planting 100 million trees by 2017. This was highlighted also in the
summary of commitments by Rio Secretariat.
The first ENO 'Free Planting Day was arranged 21 September 2004, Last September schools
celebrated 10th LN() Tree Planting Day for peace. We are now celebrating , 10 years of tree
planting in 2014. Our theme for 22 May 2014 is "Trees for life", Fiecs pLo a ita1 role in rural
and urban populations. Fhey are needed to enrich and anchor soii, to maximiie water supplies, to
beautify and humanise townships and urban areas and to provide shade and shelter. They are also
crucial For hiodiversit conservation. Products and services From trees include food. timber fibre,
medicines and energy. The impact of'planting trees is one of the ways of oft'etting our carbon
emissions.
To celebrate 10 years of rrcc planting. we organise special "Tree IN. mpics'. a contest for tree planting
on individual, school and country level. For ireelvmpics, we ewot all the trees planted t'rm 20
March to 24 October 2014. We hope to
many schools to take pert from your countrN.
ENO TREELYMPICS 2014 - TREE PLANTING CONTEST FOR SCHOOLS
liN() Treelympics is a tree planting contest for schools, including staff and parents. Local
communities are welcome to assist schools but the actual planting has to be by schools only. With
schools we mean from kindergarden to senior high schools, students from ( yrs to 18 yrs.
ENO Treelympics is a local event. Frees are planted locaU - and information of them will be put
online. '['here fore it is the most environmentally friendly olyinpic games in the world. With assistance
ollocal con'iniuwtes. schools arc asked to find areas that are big enough. suitable for tree planting
and safe. Trees have to be planted within contest schedule. It will start 20 March 2014
(international Day of Happiness) and will finish 24 October 2014 (UN Day). Results will be
announced 20 Nov 2014 (Universal ('hiidren's Day).
Sii in' jtiiton to EN() Tree Planting Da and heels rnpics 2014 FSctiools
https'niaiLormansu.gov tr oa'?aeitcntr'1PM.NotchtRijA
INSTRUCTIONS
1. Register your school online to ENC) Treelympics otl event website. Teachers or principals can
make the registration. also for student categories.
2. Organise your tree planting event/s between 2() \1arch - 24 October 2014. Get local communities
and sponsors
3. Plant trees, species of local origin- Note: only school members are eligible to plant (students.
teachers. staff and parents) .Local communities are welcorrie tn assist with seedlin. plantine areas
and preparatory wrk
4. Submit the intrmation of planters and trees planted (location. number, species ith using an
online application. For the proof we need 2-3 photos of trees planted.
Note: the overall results of ENO freelympics are based only on the data submitted online. If schools
have connecitivity problems they are asked to get assistance from local school authorities.
CATEGORIES
Children 6 -12 vrs
biggest number of trees planted
Schools
biggest number of trees planted
Children & south 13-18 srs
biggest number oF trees planted
Countries
biggest percentage of schools as participants
biggest number of trees planted
biggest number of participants
CERTIFICATES & AWARDS
All the participants ritt receive ceilificates. Winner or representative in each category are given
flight tickets to Finland to receive their award Other awards ill be available as well!
Welcome to join on c%ent website http://treelvmpics.enoprogramme.org
Find more information about by enail into
nopnrgrantmeore. Find inftrmaton attached as pdf
file in ENGLISH, SPANISH AND rORTt'(;IJEsE
kind regards.
Mika Vanhanen
founder. CEO
En irtinment Online EN()
Sihakatu 12 1314
80100 Joensuu
Finland
Environment Online- ENO is a gtàbaI virtual school and network for sustainable development.
Since the launch in 2000, over 10 0000 schools in 157 countries have joined ENO and made
concrete deeds for the environment like planted trees. Two annual END tree planting days take
place on UN days, 22 May for biodiversity and 21 September for peace. ENO made a strong
commitment in Rio+20 Summit about planting 100 million trees by 2017. This was highlighted also
in the summary of commitments by Rio Secretariat.
The first ENO Tree Planting Day was arranged 21 September 2004. Last September schools
celebrated 10th ENO Tree Planting Day for peace. We are now celebrating 10 years of tree
planting in 2014. Our theme for 22 May 2014 is "Trees for life". Trees play a vital role in rural and
urban populations. They are needed to enrich and anchor soil, to maximize water supplies, to
beautify and humanise townships and urban areas and to provide shade and shelter. They are also
crucial for biodiversity conservat on. Products and services from trees include food, timber, fibre,
medicines and energy. The impact of planting trees is one of the ways of offsetting our carbon
emissions.
To celebrate 10 years of tree planting, we organise special "Treelympics", a contest for tree
planting on individuai, school and country level. For Treetympics, we Count all the trees planted
from 20 March to 24 October 2014. We hope to see many schools to take part from your country.
Find more information about Treiympics 2014 ind 5NO Tree Planting Day by email
fo g enoporg ? mme. org and on the event website http://treeday.enoproiramme.org
kind regards.
Mika Vanhanen
founder, CEO
Environment Online -- ENO
Siltakatu 12 8 14
80100 Joensuu
Finland
3,9 TreelVmpics
C
Treeplanting contest for schools
ENO Treelympics is a tree plantirg contest for schools, including staff and parents. Local
communities are welcome to assist schools but the actual planting has to be by schools only. With
schools we mean from kindergarden to senior high schools, students from 6 yrs to 18 yrs.
ENO Ireelynipics is a local event Trees are planted locally and information of them will be put
online. Therefore it is the most environmentally friendly olympic games in the world. With
assistance of local communities, schools are asked to find areas that are big enough, suitable for
tree planting and safe. Trees have to be planted within contest schedule. It will start 20 March
2014 (International Day of Happiness) and will finish 24 October 2014 (UN Day). Results will be
announced 20 Nov 2014 (Uriiveral Children's Day).
INSTRUCTIONS
Register your school online to ENO Treelympics on event website. Teachers or principals can
make the registration, also for student categories
Organise your tree planting event/5 between 20 March 24 October 2014. Get local
communities and sponsors
3. Plant trees, species of local origin- Note: only school members are eligibe to plant (students,
teachers, staff and parents) Local communities are welcome to assist with seedlings, planting
areas and preparatory work.
4. Submit the information of planters and trees planted (location, number, species) with using an
online application. For the proof we need 2-3 photos of trees planted.
Note: the overall results of ENO I reelympics are based only on the data submitted online. If
schools have connecitivity problems they are asked to get assistance from local school authorities.
CATEGORIES
Children 6 -12 yrs
biggest number of trees planted
Schools
biggest number of trees planted
Children & youth 13-18 yrs
biggest number of trees planted
Countries
biggest percentage of schools as participants
biggest number of trees planted
biggest number of participants
CERTIFICATES & AWARDS
All the participants will receive cetificates . Winner or representative in each category are given
flight tickets to Finland to receive their awardf Other awards will be available as well!
Welcome to join on event websitr' http:1/treeIympics.eno9rogramme,or
Download

XaXitest (4