POLSHINE Hediye Kampanyasr Hakkrnda
POLiS BAKIM VE YARDIM SANDI6I
ORTAKLARINA DUYURU
2010 yrhnda POLTEK A.9., PBYS ortaklanntn atle butgesine ek gelir saglamak amactyla
kozmetik sektorune girmig ve gampuandan krflgrk onleyici kremlere kadar degigik tilr ve miktarlarda
kozmetik UrUn, POLSHINE adr alttnda ozel sektOre Uretilmig, iicretleri odenmig ancak sattg ve
pazatlama alanrnda yaganan bagansrzhk
bu yatrrrmr boga
grkartmrg, amaglanan hedeflere
ulaSrlamadrgr gibi sandrk menfaatlerini de olumsuz etkilemigtir. Sandrk yonetimine geldigimiz Temmuz
2014 tarihinde bir bolumunun son kullanrm tarihleri gegmig olan bu uronlerin satrgt igin yurtigi ve yurt
drsrnda piyasa aragtrrmasr yaprlmrg, gazetelere ilan verilmig, hatta kigisel nufuzlar kullanrlarak
girigimlerde bulunulmug ancak soz konusu !r0nlerin son kullanrm tarihlerinin yakrn olmasr, devamtntn
olmamasr, marka tanrnrr[grnrn bulunmamasr ve piyasantn daha duguk fason i]ronlerle dolu olmast vb.
nedenlerden dolayr satrg iglemi gergeklegtirilememigtir.
Diger taraftan, soz konusu tirunlerin depolama ve nitelikleri dolaytst ile imhalanntn da
sandrgrmrza ek maliyetler getirmesi nedeniyle ; Kaliteleri yurtdrgrndaki labaratuvarlarda test edilen ve
onaylanan UrUnlerin yok pahasrna elden grkarmak yerine asrl sahipleri olan de$erli ortaklarrmrzrn
menfaatini koruma amacryla sizlere dagrtrmrna karar verilmigtir.
Bu karar neticesinde ; lgerisinde yaklagrk 50-60 TL. satrg fiyatr degerinde POLSHINE 0ronleri
bulunan hediye paketleri, yaprlan indirim sayesinde yurt igerisinde her noktaya tum masraflar dahil 5
(be9) TL. ucret kargrlrgrnda gdnderilecektir. Bu faaliyetden yararlanamayacak olan ortaklanmtztn ve
sandrgrmrzrn zarar gormemesi igin belirlenen Ucret, Urun tesliminde kargo girketi taraftndan tahsil
edilecektir.
Kampanya bagvurulafl 25.11.2014 tarihinde baglayacak ve 05.12.2014 tarihinde sona erecek,
gOnderimler ise 08.12.2014 tarihinden itibaren yaprlacaktrr. Hediye paketleri, kampanyaya bagvuracak
ortaklanmrzdan, rutbe ve krdem aynmr gozetilmeksizin en eski ortaktan baglanarak ortakhk suresine
gore dagrtrlacaktrr. llk etapta kullanrma hazrr yaklagrk 6.000 paket ortaklanmrza gonderilecektir. Stok
durumuna g0re dagrtrm devam edecektir.
Kampanya bagvurulan Polsan'rn internet ana sayfasrndan yaprlacak olup, suresi iginde olmak
gartryla bagvuru zamanrnrn herhangi bir 6nemi olmayacakhr. Ortaklardan dilegimiz, bilgisayar ve
internet kullanrmrndan uzak olan ortaklarrmrza da haber vererek bagvurulaflna yardrmcr olarak
ozellikle uzun sureli ortaklrgr bulunanlann bu kampanyadan faydalanmalannrn saolanmasrdrr. Urijnler
ekli listede belirtildi0i uzere qampuan ve krem agrrhklrdrr. lki kategoriye aynlmaya qahgrlmrgtrr.
lmkanlar olgusunde ilk tercihler kargrlanmaya galrgrlacaktrr.
Ortaklanmrza duyurulur.
Ydn. Krl. Uyesi
is BaSmufettigi
rf Emniyet MUdUTU
PBYS Ydn. Krl. Bgk. V.
Polis Bagmufeftigi
'l.Srnrf Emniyet MUdiiru
NOT : Yeni Yonetim Kurulu'nun Sandrgrmrzla ilgili yuruttugu gahgmalar ve kampanya sonuqlan
hakkrnda aynca bilgi verilecektir.
Ek -1 Dagltrm Listesi
A) Zeytinyagr Grubu Temizlik Seti
B) lsrrgan Otu Grubu Temizlik Seti
C) Krem Seti
D)
El-Ayak Krem Seti
Uron Adr
Zeytinyadr Ozlti Vucut Losvonu
Zeytinya
OzlU $ampuan
Zeytinyaor OzlU Sac Bakrm Kremi
Zevtinvadr Ozlu Likit Sabun
Zeytinvadr Ozlu Dus Jeli
Zeytinyaor OzlU Sac Baktm Maskesi
lsrroan Otu OzlU Vucut Losvonu
lsrrqan Otu Ozlu Samouan
lsrrqan Otu OzlU Sac Eakrm Kremi
lsrroan Otu OzlU Llkit Sabun
lsrrqan Otu Ozlu Dus Jeli
lsrrqan Otu Ozlu Sac Bakrm Maskesi
Multivitamin VUcut Losyonu
Selulite Kar$r Jel Krem
Yooun El Bakrm Krema
Kuru Ciltlere Karsr El Bakrm Kremi
El&Ayak Scrub
GUnlUk Besleyici El Kremi
Yo6un Ayak Bakrm Kremi
Ayak Masai Jeli
Gunluk Besleyici Ayak Kremi
El&Avak Peelinq
Olasr Sorulacak Sorular ve Cevaplarr
Temizlik setinde hangi urunler var ?
Vucut losyonu, gampuan, sag bakrm kremi, likit sabun, dug jeli, sag baktm 0rtinlerinden birer adet
bulunmaktadrr. Bu setin yaklagrk toplam katalog fiyatr 60 TL. dir.
Krem setinde hangi UrUnler var ?
Vucut losyonu, el ve ayak kremleri, el ve ayak peeling, masajjeli gibi 0runlerden birer adet
bulunmaktadrr. Bu setin yaklagtk toplam katalog fiyatr 55 TL. dir.
Her iki setten alabilirmiyim ?
Hayrr, sadece birini segebilirsiniz.
Teslimatda ne kadar odenecek ?
Yurtigi Kargo ile yaprlan anlaimaya gore alrcr odemeli KDV dahil 5 TL. odenecektir.
Teslimat hangi adresime yaprlacak ?
Sandrk kayrtlaflmrzda yer alan adreslere teslimat yaptlacakttr.
Ankara'da ikamet ediyorum, hediye paketini Sandtk'tan alabilirmiyim ?
Hayrr, ttim iirUnler kargo firmasr tarafrndan paketleneceoi igin, kargoyla adrese teslim edilecektir.
Download

pazatlama alanrnda yaganan bagansrzhk bu yatrrrmr boga