:
,$E4*- jU b )Lteth{4t,f\ a E
larper lrconomtc & Cultural Mission in Ankara
PROF.
A. MURAT TUNCER
REKTOR
HACETTEPE U N IVERSITESi
22\Ot:2414
ANKARA
Sayrn Prof. Dr. TUNCER;
';1;,:
''-
kultuil vg
:_Jdrkiy_e__a1aS@aki-,!!!skiteri.n geligtirilme-si ile birlikte
efiitim alrgveriginin yaprlmasl amacr ile Tayvan hL]kumeti tarafrndan her yrl
kargrlrksrz olarak Turk O$rencilere kargrlrksrz olarak burs verilmektedir.
;:=':-----:.Tatt-an:
/
.", Soh.,bl5wru tarihi 31 Mart 2A1.4 olan 2014 yrlr Tayvan burslart ile ilSili
adresindeki Taipei Ekonomi ve. Kiiltur
detay-lar''::wfu,roc- i
Misyonu" Web sitesin'de de ,yayrnlanacak olup aynca ekte bilgilerinize
sunulmugtur.
Saygrlartmtzla,
. . -, --$.1t.'
:?.'*',.'
/,.
\il
v?n
J' ln
\
Regit Galip Caddesi Rabat Sokak No
Ttrt
LL.
'
.
lqo\
\JUl
u
I
"124367255
16 G.O.P. 06700 Ankara , TURKEY
FAX: (90) 312 447 8465
ldb
s-*x"KFA
pGirimi
TAYVAN Cilqce
nir
nunsu
Tayvan hukumeti aga$rdaki gartlarla kargrlrksrz burs verecektir.
Bu bursun verilme amact Tayvan - Turkiye arasrndaki iligkilerin geligtirilmesi ile
birlikte kultUr ve egitim alrgveriginin yaprlmasrdrr.
Tayvan Milli E$itim Bakanlrgr (MOE) tarafrndan belirlenecek kigiler 3 aylrk, 6 aylrk, 9
ayltk yada en fazla bir yillrk Qince e$itim bursu kazanacaktrr. Segilen burs surelerinde
daha sonra uzatma veya ktsaltma gibi degigiklikler yaprlmayacaktrr. Soz konusu
e$itim Tayvan'daki dil ogretim merkezlerinde olacaktrr. Dil e$itimi bursu bir yrl
suresince ayda NT 25,000 (yaklagrk 850 ABD Dolarr) olarak verilecektir.
Tayvan Qince Dil E$itimi Bursuna bagvuru sadece MOE tarafrndan belirtilen Dil
Egitim Merkezleri igin gegerli olacak olup,
bulunmaktadir.
dil egitim merkez
isimleri ekte
Bagvuru $artlaru
B 1B yagrndan buyuk, en az lise mezunu ve lyi bir akademik gegmige ve ahlaki
de$erlere sahip olmak,
F Tayvan Vatandagr olmamak,
s Tayvan'dan herhangi bagka bir burs almamrg olmak,
K 0grenci degigim programtnda olmamak,
R Yukarrdaki sebeplerden bursu iptal edilmig olmamak,
€ Daha once aynt burstan ya da bagka bir Tayvan Bursundan almamrg olmak,
F Kendi hesabtna da olsa halihazrrda yabancr o$renci olarak Tayvan'daki
okullara kayrt yaptrrmrg olmamak.
internet sitesinde bulunan bagvuru formlarrnrn doldurulup zarfn uzerinde bagvuru
yaptlacak bursun adr yazrldtkian sonra gerekli evrakrn Misyonumuza gonderilmesi
yoluyla yaprlacakttr. Bu sebeple adaylann en geg 31 Mart 2014 tarihine kadar
aga$tdaki bagvuru formu ve evra!rnr Taipei Ekonomi ve Kultur Misyonu'na
ulagttrmalart gerekmektedir.
ed ilmeyecekti r.
Sadece kazana
Bu
tarihten sonra yaprlan bagvurular
nla ra sonuql
kabul
ar bildi rilecekti r.
Bagvuru iE!n gerek!! belgeler:
Evraklann ingilizce veya Qince olarak haztrlanmast gerekrnektedir. Tfurkge haztrlanan evraklar
d
e$erl en dirm eye al m may acakfi r.
1. Tayvan Qince Dil Egitimi Bursu Bagvuru Formu
2.
3.
4.
-t
5.
6.
7.
En son mezun olunan okuldan alrnan diploma ya da noterden tasdikli sureti
veya okul kayrt belgesi
Transkript
2 referans mektubu
UzgeEmtg
Pasaport veya Nufus ka$rdr fotokopisi
Tayvan'daki universite Qince Dil E$itim Merkezi'ne bagvuru yaprldrgrnr gosterir
belge ya da kabul belgesi. Bagvurunun yaprldrIrnr gosterir belge, okula e-
posta veya posta/kurye yolu ile yaptlan bagvurunun kopyasr/qrkttsl geklinde
olacaktrr.
l.
..
"
TAIPEI EKONOMI VE KULTUR MISYONU
00-312-4367255 I 4367256 dahili : 14
Tel
FAKS
00-31 2-4478465
Regit Galip Cad. Rabat Sok. No: 16 G.O.P / ANKARA
Adres
Ms. Fang-l CHU
itsili rciei
[email protected]
e:rnaIl
website
www. roc-ia iwa
n. o
rg/tr
#€K+6
TAYVAI{ BURS rI
Tayvan hukumeti agaIrdaki gartlarla kargrlrksrz bu ; ',erecekiir.
Bu bursun verilme amacr Tayvan - TUrkiye aras .cjaki iligkilerin geligtirilmesi ile kultur
ve e$itim al rgveriginin yaprlmasrdrr.
Burs 0g gegittir ancak burs verilecek kigi jaytst Milli E$itim Bakanlr$r (MOE)
iaraftndan belirlenecektir.
Tayvan Bursuna bagvuru sadece "Assoc .at:cn of Taiwan Scholars'hip Program
Schools" listesinde belirtilen Universiieleri
ekte bulunmaktaCir.
Lisans Bursu:
Yer :Tayvan'daki universiteleri.
SUre : En fazla 4 sene
Burs . Okul harcr. aynca ayda NT 15,
Yuksek Lisans Bursu:
Yer :Tayvan'daki universiteleri.
SUre : En fazla 2 sene
Burs . Okul harcr, aynca ayda NT' ,l
i
,n gegerli olacak olup, universite isimleri
)( iyaklagrk
-rOO
5OO
ABD Dolarr)
(yaklagrk 670 ABD Dolan)
Doktora Bursu:
Yer
Tayvan'ciaki Universiieieri
S0re : En fazla 4 sene
Burs : Okul harcr, aynca ayda t T 20,000 (yaklagrk 670 ABD Dolarr)
.
Burs EylUl aytndan baglar ve
t:
.ip,
eden yrlrn A$ustos aylna kadar devam eder.
Bagvuru $artlan
E iyi bir akademik gegrr ie ve ahlaki degerlere sahip olmak,
ffi Tayvan vatandagr oli' a,rak,
g Tayvan'dan herhanl bagka bir burs almamrg olmak,
Es Ogrenci de$igim prr Jramrnda olmamak,
E Yukarrdaki sebeple den bursu iptal edilmig olmamak,
F Daha once aynr bt stan almamrg olmak,
E Bursun suresi higr gekilde 5 (beg) yrlr gegemez,
g Tayvan bursunur <azanrlmasr igin Tayvan'daki universitelerde lisans, yuksek
lisans !a da dokl ra programlarrndan birine kabul edilmig olmak
gerekmektedir. i ; sebeple burs igin Taipei Ekonomi ve Kultur Misyonu'na
bagvururken e$ -arlanlr olarak Tayvan'daki universitelere de bagvurmak
gereklidir.
Internet sitesinde bulunan bagvuru formlarrnrn doldurulup zartn uzerinde bagvuru
yaptlacak bursun adr yazrldtktan sonra gerekli evrakrn Misyonumuza gonderilmesi
yoluyla yaptlacaktrr. Bu sebeple adaylann en geg 31 Mart 2014 tarihine kadar
agagtdaki bagvuru formu ve evragtnt Taipei Ekonomi ve KUltUr Misyonu'na
ulagttrmalart gerekmektedir.
Bu
tarihten sonra yaprlan bagvurular
kabul
edilmeyecektir. Sadece kazananlara sonuglar bildirilecektir.
Bagvuru igin gerekli belgeler:
Evraklarrn ingilizce veya Qince olarak hazulanmasr gerekmektedir. Tilrkge hazulanan evraklar
d eg
erl e ndi rm ey e
aI
n m ay a c akt r.
r
1- Tayvan Bursu Bagvuru
23-
4b6-A
Formu
En son mezun olunan okuldan alrnan diploma ya da noterden tasdikli sureti
veya okul kayrt belgesi
Transkript
2 referans mektubu
UzgeQmrg
Pasaport veya Nufus ka$rdr fotokopisi
7-
A) Tayvan'da universitelerin (ekli listeden) inqilizce eqitim yapan
8-
bolUmlerinde (buiUn ders programrnrn lnqilizce olmasr kogulu aranrr)
ogrenim gorecek o$renciler igin ingilizce dil duzeyini gosterir belge
gereklidir. (TOEFL v.b.)
B) Tayvan'da universitelerin (ekli listeden) Qince editim yapan bolumlerinde
ogrenim gorecek ogrenciler igin Qince dil dUzeyini gosterir belge gereklidir.
(TOCFL Level 3: Test of Chinese as a Foreign Language)
Tayvan'daki universiteye bagvuru yaprldr$rnr gosterir belge veya kabul belgesi.
Bagvurunun yaptldt$tnr gosterir belge, okula e-posta veya posta/kurye yolu ile
yaprlan bagvurunun kopyasr/grktrsr geklinde olacaktrr.
TAIPEI EKONOMi Vr XUlrUn miSyOrUU
Tel
00-31 2-4367255 I 4367256 dahili: 1 4
Faks
00-312-4478465
Adres
Regit Galip Cad. Rabat Sok. No: 16 G.O.P i ANKARA
ilgili t(iei
Ms. Fang-l CHU
e-mail
[email protected]
website
www. roc-ta iwa n. o rg/tr
Download

Bilgi İçin Tıklayınız