30
T.C.
lsrrrsut xUlrUn Urivenshesl
nemOnlUG0
21.11.2014
Sa/t
:8easoors/2$12
Konu
: C<rglik Kolt0rle Tanqyor programlan hk.
Tc‖ .Eo
ue竜 薇 m…
Y―
B.
融頭
―
l‖ H・ 嗜 増 ●
Kmva Vob l de」 Hattmtt b申
TehikoO● lhrrmm
Yfl(sek ogr€tjm
ogrencfdte,
Progralnhnnn re 0niversflE lrasamlftn tanfiml amaqy'a harladr$rmz vg lfl)4 yllndan bu
gniversitemizden takp
yani sgrdrlrm&e o6uiwnrz 'cf,nglik Kglhlk Tanryyor' pmgfirmmt
eden verVT― im鰤 i buht熊議増imヒ ttim kurum:“ ′hcha"l Ыr ucret talep
向2.
etmeden′ 9onttmiik“ a。 伊 割嘔mde 201牛 2015¨ retlm口 hnda da uttubmak画
r.
nde bむ bn:● mレ a blldi副 ∞は■
3ahse konu programa katlan弩
“
“ 面m Ыdmlenmヒ birlit ha‖
Bu konuda gene‖ im¨ adenln面 imd hu田 測nu ve destehiゴ nca eddm.
,re 6re1
6!n*im
Kurumlan
Saygrhnmla.
Rttd)rV.
Ek: Program
igi6i
ttanbul K● :tur On■ 嗜●にesI Rekterl"o
に。
普器I出貯b「 臨協島霊響 臼
""4"“ "
“
eport : rehorluloilo.edu.tt
rfi.0(l,rdr.t
・ CencI:k KEⅢ 田 rle
P口
T.FAKOLTELER Ue B6LUHIER,
Eltdm FaHllt€C
ingilizce 66rem€ntili
Okul dtrrcesi ooretmenlitri
Rehberlik ve Psikolojik Danrgmantk
F€n-Edetay"at
Fa
kiilte'i
Fizik
tngifz Dfli ve Erletiyat
Maternatik-Etil gisayar
Molekiller fioloJi ve Genetik
Psikoloji
Tork Dili ve Edebiyatr
Huluk
F.ktltei
ildsadl re i:aari ltilimter Fakiitte$
irtisat
i5terne lingitlzce Karma)*
istetme
Uluslarard ili'kiler (ingilizae)
Uluslararar 'l'icaret
Tanl,vor
明ramた 翻o:
‖Im詢 J]k
FaH旧
Mimarllk
Mirrllanlk(ingi:102)
‖lhendlsIIk Fak● 鮨画 ネホ
Bliglsayar Mtthend日 増
l
ElettЮ nk
MOhendutti
Endl■ ●Mlhg爛 utti
inttBt Mahendisliё i
ittat MlhendJtti O■ rkge)
samtvo■ 田 mm hHl国
ic Mima‖
k ve…
1墜anmrホ ネ
iettm Tasanm:(Muttmedya)ホ **
O Canland:nna gnerna日
・ 噸
面 Ve Ⅷ
eO
O ttk‐ Web Tasanml
o Oyuncuiuk
o日 ぉ Uk Sanauar
・ Snema‐w tYapm‐YOnebm)
inisim sana」 an(Reklarlc1lk ve HJtta mittlerD
Sanat Yiinimi(sanat Kurumbn Yo面 dtt Ve sanat umecil噌 り
MESLEK YUKSEKOKULLARI ve PROGRAMLAR
Adalet‖ dek
Y11‐ kokulu
AdaleL
idemedtik lledek Yliksekokulu
Eanloohk ve ggorbolk
Bankaohk ve ggroruolk
(i6)
Dt Ticarst
Drg
ncare (i0)
Crafik Tasanmt
Hallda iligkiler ve Tanltm
Halkla ilighler ve ranrum
Hava
(i6;
Lojistili
Ha\raolil(b Yer Hiznefleri Y6nefrrnl
isleEne Yanetimi
igetne
vOneUmi
1i0;
Lojisbk
Lojistik
(i6)
t{oda Tasanmr
Turizm ve
otd
i$etrneci
lili
Telmik Bilinil€r lleCel Yii ksekololu
Blgisayar Programoh$t
Qork Geltimi
Elektronik Teknokcjisi
Elektronik Teknolojisi
(i0)
iuimlendirme ve Sogutma Teknolojisi
Radyo ve Telerriryon Teknolojisi
Radyo ve TettzYOn Tdmoloi6(Ю
)
U"kTeknoloi顔
(*)Dersldn en az yuzde 3α u
lng‖
kttt
*)MOhenduik Fakukゴ lisans programbnnln¨
MDhendutti prOgram:da buiunma崎 副
『
*)02el Yetenek sl― ile¨ 面 alinmaktad:『
(*十
(オ
retim d‖ Inglレ ceuれ
.
.
2.
H€CeH€rin Tantbml
Yukanda sayhn yllksek o{retim programlan ile ilgili olarak;
-
3.
Medeki gereHilikkr, beceri ve kogulhr
E$itim kogullan ve gereklilikleri
Mezuniyet sonrast istiMam olanaklan
iinivercite Yagamr
a.
b.
Universite yagamrnda gengleri bekleyen ortam,
c.
Kendini geli5tirme kogullan
Kul0p gahynalan, spor etklnlikleri
面 rkr
mat
Download

eki için tıklayınız