MUNHAL GENEL iDARi Hizrozr swtrt / a1ao uizMertenionuau laitoisaven
inrrroeui - vmi ueznuMA vE KoNTRot iSteruteuil ve vaaomq uizrqerttn
stNtFt
/ DESTEK uizuerrcni aRUBU (ASCI, axgi, Ketonirenci, rxtuisvtu
yARDtMctst) KADRosu stNAVstz ATAMALARTNn Y6ruelir YAPILAcAK
oultt
i9 ve
isulvlen
irGiri MEVzUAT
657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu.
Milli Egitim BakanhIr Personelinin Gorevde Y[ikselme, Unvan De!iSiklifi ve Yer DeEistirme
Suretivle Atanmasr Hakkrnda Y6netmelik.
Kamu Kurum Ve Kuruluslannda Gtjrevde Ytjkselme ve Unvan Degisikligi Esaslarlna Dair
Genel YdnetmeliEi
Milli Efitim Bakanlrfr insan Kaynaklarr Genel Mtldtjrliigi]nU n L3/O3/2O74tatih ve 47289672/20/
1086583 sayrh yazrsr ve eki 08/03/2014 tarih ve 1009853 saytlt Makam Onayl.
Miffi Efitim Bakanlrlr insan Kaynaklarr Genel Miidtirl0P0nU n 76/05/2014 tarih ve 4L289672/20/
1927119 sayrlr yazrsr.
1.
GENEL ACIKTAMALAR
"
12/to/2073 tarih ve 28793 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan Milli Egitim Bakanlrfr
Personelinin G<irevde Yilkselme, Unvan DeBisikligi ve Yer Deligtirme Suretiyle Atanmasl Hakkrnda
Y<inetmelifin " " Hizmet Gruplart Arasrnda Ge9i9ler " baShkh 22. maddesinin 1/a frkrasrnda " Aynt
hizmet grubunun alt gdrev grubunun iginde yer alan aynt diizeydeki g<irevlerden bu gorev grubu
icindeki ost bentlerde yer alan gorevlere srnavla; aynr veya daha alt bentlerde saytlan giirevlere ise
bu giirev igin aranan tartlan tastmak kaydryla srnavsrz atama yapllabilir. " hUkmi.i bulunmaktadtr.
Bu hukilm geregince; veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral
memuru, koruma ve giivenlik gdrevlisi, daktilograf, usta tigretici, sekreter ve Sofdr kadrolarrnda gorev
yapanlardan stjz konusu Yonetmeligin 6. maddesinin l/a frkrasrnda belirtilen genel tartlar ile 3/! ve
3/h frkralannda belirtilen tizel Sartlan ta$ryanlann, bilgisayar iiletmeni ile veri hazlrlama ve kontrol
i$letmeni kadrolarrna 96revde yUkselme egitimive srnavr yaprlmaksrzrn atama ba5vurulart altnacakttr.
Adaylar ilan edilen munhal/bos Biiro Hizmetleri Grubunda yer alan bilgisoyor isletmeni ve
veri hozrrloma ve kontrol igletmenl ile Destek Hizmetleri Grubunda yer alan ot7L bek7i, koloriferci ve
teknisyen yordtmctst kadrolarrndan birine atanmak igin ekte gonderilen bogvuru ve tercih formunu
doldurarak miiracaat edeceklerdir (bogvuru ve tercih formu formaU kesinlikle bozulmoyocokttr)
2. BASVURU iS VE ISLEMLER|
2.1 BASVURU ESASLARI
1.
2.
3.
Her aday belirlenen s0re igerisinde ba'vuruda bulunmak zorunda olup basvuru stjresi
uzatrlmavacaktrr.
Adaylar gcirev yapttklan ilge ve diler ilgeler olmak iizere ilan edilen mi.inhal/bo5 kadrolara
atanmak igin bagvuru yapabileceklerdir.
Biiro Hizmetleri Gurubun sayrlan kadrolar kendi arasrnda, Destek Hizmetleri Gurubunda
kadrolar kendi aralartnda atama yapllacaktlr.
I
1/s
2.2 BASVURU SARTTARI
Gdrevde yiikselme yoluyla atama yaprlabilmesi igin, Yonetmeligin 6 'ncr maddesinde belirtilen;
1/a) 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet
$artlan ile ikinci frkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet siiresi eBitime ili5kin $artlarr ta$lmak,
. Bilgisoyor igletmeni kodrosu igin (Milli Egitim Bakanhfl Personelinin Gdrevde Y]kselme, Unvon
Dedisiktigi ve Yer DeQigtirme Suretiyle Atanmost Hokktndo YdnetmeliSin 6/3'Ql;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Ba5vurulaln sona erecef,i tarih itibari ile son iki yth Bakonl$tmtzdo olmak izerc en az Ug ytl
hizmeti bulunmak.
3) Bakanltga ba!| veya Bakanhkga izin verilen iizel bilgisayar kurslartndan belge almt5 olmak veya
bitirdi[i okulun ders mgfredatrnda en az iki donem bilgisayarla ilgili ders aldr!rnr belgelemek,
o
Veri honrloma ve kontrol igletmeni kodrosu igin (Mitli EEitim Eokonhfi Personelinin Gjrevde
YAkselme, Unvon DefiiSikliSi ve Yer Dedistirme Suretiyle Atonmog Hokktndo Y1netmeligin 6/3-hll
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Basvurulann sona erecegi tarih itibari ile son ikr y,lt Bokdnhdtmtzdo olmak izere en oz Ug ytl
hizmeti bulunmak,
3) Bakanltga baflr veya Bakanhkga izin verilen iizel bilgisayar kurslarrndan belge almtS olmak veya
bitirdigi okulun ders miifredatlnda en az iki donem bilgisayarla ilgili ders aldtEtnr belgelemek,
.
Atg, kodtosu igin (Mitli EQitim BokonhQt Personelinin Giirevde Y|kselme, tJnvon DegigikliQi ve Yer
Dedistirme Suretiyte Atonmos Hokktndo Ydnetmetidi ve Milli Ejitim Bokonhfl insan Koynaklon Genel
MtdUrtadUnan rc/05/2014 torih ve 47289672/20/7957119 say yozst);
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)Aggrhk bonservisi veya MEB'den onayh A99rhk Sertifikasr sahibi olmak,
3)Bagvurularrn sona erecegi tarih itibari ile son iki yth Bakonhflmtzdo olmak izere en
hizmeti bulunmak,
o
az
g ytl
(Mitli EQitim BokantQr Personelinin Giirevde Y kselme, Unvan DegisikliQi ve Yer
Dedijtirme Surctiyle Atonmos Hokhndo Y'netmelidi ve Milli EQitim Bakanhfu inson Koynoklon Genel
MAdiirliidiinAn fi/05/2014 torih ve 41289672/20/1957779 sayrh voztst\;
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Z)BaSVurulaln sona erecegi tarih itibari ile son iki ytlt Bokonhfitmrzda olmak izere en oz g ytl
hizmeti bulunmak,
Bekgi kadrosu igin
o
Katoriferci kadrosu igin (Milli Egitim Bakonh1r Personelinin Giirevde Yiikselme, llnvon DegigikliSi
ve yer Dediltirme Suretiyle Atonmos Hokktndo Ydnetmelidi ve Milli Editim BokanlQr lnson Koynoklart
Genet M(idArfidUnAn rc/05/2014 tarih ve 41289672/20/7957119 soytlt yozrst);
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kaloriferci bonservisi veya MEB 'den onayh kalorifer ate5giligi sertifikast sahibi olmak,
3)Bagvurularrn sona erecegi tarih itibari ile son iki yth Bakonh/rmtzdo olmak izere en oz ilg ytl
hizmeti bulunmak,
c
Teknisyen yordtmat kodrosu igin (Milli Editim Bokonl$t Personelinin Gdrevde Yiikselme, Unvon
Dedisiktigi ve yer Dedittirme Suretiyle Atonmos Hokktnda Y'netmelidi ve Milli Egitin Bokanhdt lnson
Koynoklort Genel Mi)d rfiQAn n 16/05/2014 torih ve 47289672/20/1957119 saytu yoztst\;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
erecef,i tarih itibari ile son ifti ytlt BokanlQmzdo olmak izere en az g ytl
2) Ba$vurulann sona
hizmeti bulunmak,
2/s
3.3 BASVURU igLEMLERi
A
Adaylarrn atama baqvurularr, bagvuru siiresi igerisinde ekte giinderilen BdSvuru ve Tercih
Formu ile en fazla 5 (beg) yer tercihinde bulunabilecektir.
Bagvurularda adaylarrn MEBB|S te kayrth bilgileri esas altnacaftndan, baSvuru yapmadan
tince MEBBiS kayrtlarrnr incelemeleri, varsa hatalt kayttlart diizelttirmeleri gerekmektedir'
Bitgisoyar igletmeni ve veri Hazt amo ve Kontrol igletmeni kadrolartna ba;vuru yapacak
adaylar ba5vuru ve tercih formuna hizmet cetvelini, en son bitirdigi okula ait mezuniyet
durumunu gtisteren tigrenim belgesini (diploma, gegici mezuniyet belgesi vb.) ve bilgisayar
kullanmayr bildi[ine iligkin belge onayh <irneIini ekleyecektir.
Aggr ve kaloriferci kadrolartna baSvuru yapacak adaylar ba5vuru ve tercih formuna hizmet
t.
cetvelini, en son bitirdigi okula ait mezunlyet durumunu gijsteren ogrenim belgesini
(diploma, gegici mezuniyet belgesi vb.) ve a59rhk bonservisi veya MEB 'den onayll ASerhk
Sertifikasr veya kaloriferci bonservisi veya MEB'den onaylt kalorifer ate5gili[i belgesi onayll
orne!ini ekleyecektir.
ilgeler bazrnda ilan edilen bog bilgisoyor isletmeni, veri hozrlomo ve kontrol igletmeni, oSCt'
bekgi, koloriferci ve teknisyen yordtmcrst kadrolarr 96z tjnijnde bulundurularak her adayln
tercih ettigi kadrodan m0ktesebine uygun kadroya atanmasl saflanacaktlr. Ancak adayln
giirev yaptrlr ilgede ilan edilen kadrolar igerisinde miiktesebine uygun kadro olmamast
hafinde bagvuru ve tercih formunda "AIt kodroya otonmayt kobul ediyorum " ktsmtnt
6.
Adaya ait
imzalamrg olmasr halinde atamasr saglanacakttr.
"
"
ve adaya ait diier belgeler batvuru ve atama
takviminde belirtilen sijreler igerisinde il Milli EEitim MiidijrluBiinde olacak gekilde
Bogvuru ve Tercih Formu
gijnderilecektir. Siiresi icerisinde M tid tirl0!iim 0ze teslim edilmeyen evrak nedeniyle olu;acak
maEduriyetten ilgili ilge Mi i Editim Mt)diirliidU sotumlu olacaktrr.
7. Ba5vuru ve Tercih Formunda belirtilen belgelere ili5kin yaprlacak deferlendirmeler bagvuru
bitim tarihine kadar olan belgeler dikkate alrnacaktrr. Ba$vuru bitim tarihinden sonra allnan
belgeler puanlamada dikkate ahnmayaca kttr.
DeEerlendirmenin; Milli Elitim Bakanhpr Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Deligiklili ve
Yer Deligtirme Suretiyle Atanmasr Hakkrnda Yiinetmelik hiikUmlerine uygun olarak
diizenlenen Balvuru ve Tercih Formu 'na gtire puanlamastntn 6!renim durumuna
(1ntisans/y ksek okul mezunu olanloro 2 (iki), Lisons mezunu olonlaro 4 (dort) puon verilmesi)
ve (hizmet s\resinin hesabrndo, hongi sto de olurso olsun komu kurum ve kuruluSlortndo
gegen hizmetleri ite komu kurum ve kurulusldnndo gegmese dohi Devlet memurlortntn
kozon mry hok oyhktonndo deQerlendirilen hizmet sirelerinin dikkote olnmofl oyrtco, Sosyal
Giivenlik Kurumuno (Devrediten T rkiye Cumhuriyeti Emekli Sandrytno) borglontltp
borglon modQmo bok moksrztn muvozzof oskerlikte gegen s reler ile okul devresi dohil yedek
suboyttkto gegen s(ireler dikkate olmmost.) tom ylno 1 (bir) puon verilmesi) puan
UstiinlUgiine gore olu$turulan atama stra listesi il DeEerlendirme ve Srnav Kurulunca
onavlanacakttr. Stiz konusu atama srra listesindeki adaylartn puan Ustiinlii!i.i dikkate allnarak,
il milli egitim mijd0rlupiince derece bazrnda ilan edilen bilgisayor itletmeni ile veri hozrlamo
ve kontrol igletmeniile agg4 bekgi, kotoriferci ve teknisyen yordtmctst kadrolarlna 5442 saylll ll
idare Kanunu gereli valilifimizce (il mili egitim m i]d i..idiiflince) atamalarr yaprlacakttr.
J. Atama stra listesi olugturulmasrnda puan esitliEinin soz konusu olmast halinde; daha ijst
<i[renimi bitirmiS olana, eSitlilin devam etmesi halinde ise hizmet suresi fazla olana oncelik
verilecektir,
10.
Miinhal/bo5 bulunan bitgisoyor istetmeni
ile veri hozrlomo ve kontrol i|letmeni
kad rolarrndan,
.
g ve 4 'iinc0 derecelere; 657 soyth Devtet Memurlon Konununun 68',inci moddesinin
(b) bendinde betirtilen hizmet tartlannt tdl,yanlardon veyo mnktesebi bu
derecelere gelenlerin,
3/s
-\
.
5,7 , lO' uncu derecelere ise personel in ayhk derece ve kademesine gore 3 (ti9) alt ve
3 (i.iC) iist derecelere atamalarrnln yaptlmasl gerektifiinden,
Personelin bagvurularrndaki tercihlerinde bu hususlarrn goz dntine altnarak yaptlmastntn
sa!lanmasr gerekmektedir.
fL. il Mitli EQitim MAd1riltgiine verilen m]nhol kodrolor il Milli Egitim MddartuQAnde, ilgeye
verilen mAnhol kodrotor ilge Mitti Egitin MAdtrliiQi)nde ve bodlt okul ve kurumldrdo ihtiyog
bulunon okul ve kurumlor igin kullomlocokur.
12. Duyuru ve atama si1resi igerisinde Bakanhfrmrz tarafrndan yaprlacak defiSikler
/
agrklamalar
ile MUdUrlii!0miizce yaptlacak ek duyurular http://Raziantepmem.meb.sov.tr adresinde
yayrnlanarak, atamalar yeni duruma gore yapllacaktlr.
13. Duyuruda belirten tarihler drsrnda kesinlikle mtiracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi
bir defi5iklik yapma sdz konusu olmayacaktrr. Ancak atamalar gerCekle$tirilmeden once
bagvurusunu veya tercihini iptal ettirmek isteyenlerin, dilekge ile miiracaatlarl halinde
istekleri deEerlendirilecektir.
3.4 BASVURU VE TERCiH FORMUNUN DOLDURULMASINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR:
a)
b)
Batvuruda bulunacak adaylar batvuru ve tercih formundaki bilgileri dolru ve eksiksiz bir
5ekilde doldurulacak, ba5vuruyu yapana ait imza mutlaka olacakttr.
Bagvuru ve Tercih Formundaki Hizmet SUresi krsmt, adaylar taraftndan bog blrakllacak,
forma eklenen hizmet cetvellerinden faydalanrlarak, il degerlendirme ve stnav kurulu
tarafrndan hesaplanacaktrr (Hizmet s0resi hesaplamasrnda baivuru takviminde belirtilen
ba5vurularrn son giinij baz ahnacak, ayhksrz izinde gegen si.ireler (ayhkstz doQum izni vb.)
(oskerlik harid hesapla nacakttr.
c)
Adaylar atanmak istenilen kadro unvanrndan kendine gartlarr tutan unvanl tercih
d)
edebilecektir.
Bagvuru ve tercih formunda silinti ve kazlntl yaptlmayaca ktrr.
3.s ATAMA igrEMrERi:
1.
Puan iistunliig0ne gdre olu'turulan atama srra listesine giren personelin herhangi bir nedenle
atanmaktan vazgegmesi halinde " Atanmoyt kobul etmiyorum " seklinde dilekge altnarak
atamast yaptlmayacaktrr. Yerine atama stra listesindeki adaylardan puan iistiinlUgiine gdre
atama yaprlacaktrr.
2.
3.
4.
A9gr, Bekgi ve kaloriferci kadrolanna bagvuru yapacak adaylardan, ijncelikli olarak halen okul
ve kurumlarda bu gOrevleri gegici onay (kaymakamhk ve valilik oluru) ile yiirlltenlerden
baSvuru ve atama Sartlartnt taSlyan adaylar oncelikli olarak tercih edilecektir.
ilimiz genelindeki miinhal kadrolara bagvuruda bulunarak atama srra listesine giren ve
bitgisoyor igletmeni veyo veri haztrlomo kontrol igletmeni kadrosuna atanmaya hak kazanan
adaylardan, atamasr yaprlmadan, yer deEisikliBi yaparak baska bir il Milli Egitim Mijdi.irliigti
emrine atamasr yaptlanlar yeni gdrev yerlerinde atanma hakkrndan faydalanamayacaklardtr.
Yaptlan atamalar sonucunda ilimizce belirlenen kontenianrn dolmamast halinde ve bu siirecin
bitiminden sonra bogalacak olan bilgisayar isletmeni ve veri hazrrlama ve kontrol itletmeni
kadrolarrna volililimizce duyuru yap modtlt si)rece otoma ydp mdst igin miinlerit teklil
yaptlmayacakttr.
5.
Bu surecin koordinesi it tvtini qitin Miid\rliidii inson Koynaklon Hizmetleri $ubesi-l
( Personel Atamo) birimi taraflndan yi.irUttjlecektir.
j
4/s
Yer de[igtirme iglemlerindeki tereddi.itlerin giderilmesinde il Milli Egitim MiidiJrlti$i.i insan Kaynaklarr
Y6netimi (Atama) birimiyle e-posta, telefon ve faks ile iletiSim kurulabilir.
0 (342) 230 80 02 - 230 80 42
Telefon
Dahili No
-
232 10 58
4298
0 (342) 232 24 70
i nso n kav na kl a ri27 @ meb.aov,tr
Faks
e-posta
Web Adresi
h t tp :
/ I s s zisnte p,mgbg ey,t!
BASVURU VE ATAMA TAKV|M|
Tarih
Yapilacak ig ve iglemler
Duyuru yaprlmasr
/
Krlavuzun Yayrnlanmasr
BaSvurulartn Okul ve Kurumlorco Almmast
Okul/ Kurum
/
ilge
Milli Efitim Mridt]rlriklerince Bagvurularrn Kabultl,
Bagvuru Evraklarrnrn il Milli Efitim Mridrirltifirine Elden Teslim Edilmesi
Bagvurularrn incelenmesi
ve il
De[erlendirme Komisyonunca
DeEerlendirilmesi,
Atamalarrn Yaprlmasr ve Elektronik Ortamda ilan
Ayrrlma ve Baglama iglemlerinin Yaprlmast
31 Mart 201-5
03 Nisan 2015
06 Nisan 2075
70 Nisan 2075
14 Nisan 2015
(Soat 17:00)
17 Nisan 2015
(Saat 17:00)
20N san 2015
28N san 2015
29 Nisan 2015
30 Nisan 201-5
30 Nisan 2015
torihinden itibaren
yosol silresi igerisinde
Dilzenleven:
-aMtzus
39..../ot/zots
0Bilgisayar igletmeni - Hatit YOLALAN - r"N
inrrn i.yn.klarr gubesi $efi - $tjkrtl OzoiwC
- {
Regit QELiK
il Milli Egitim gube Mi.idiJri.i
s/s
Download

isulvlen