T.C.
ESKiL KAYMAKAMLIGI
ilge Milli E[itim Miicliirliifti
Sayr :
1024369319031952891
2710112015
Konu : BT Rehberligi Cdrevi.
pruounlucuNE
itgi
:
Milli Egitim Bakanh!r Yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel MiidLirliigiin[in
a)
2 tarihli ve B.08.0YET.0. I 0.04.00-903 .99 I 1 679 I sayr lr yazrsr.
E[itinr Bakarrlr!r Yenilik ve E!itim Teknolo.jileri Cenel Mtidtirliigiiniin
281091201
b) Milli
2111212012 tarihli ve 248065 savrlr yazrsr.
c) 09/0 I12015 tarihli ve 230482 sayrlr yazrmrz.
d) Aksaray Valiligi
ll Milli
Egitim MridLirliigiiniin 2610112015
llgi (c) yaznltz ile Biligirn Teknolo.jileri Rehber
Ogretrren gdrevlendirrresine ait
bagvurulartn,23 Ocak 2015 Cunra giinii rnesai bitinri sona erece[i bildirilmigti. Arrcak;
norm fazlast cigretmen atamalarr ve mazeret grubu o[retmen atamalan yaprldr$rndan,
<igretmen sirklilasyonu olugmasr nedenil,le. bagvuru tarihinin 30 Ocak 2015 Cuma giinii
mesai bitimiue kadar uzatrlrdr[r, bu tarihten sonra yaprlacak olan bagvurularrn
deferlendirmeye altnmayaca[r, Aksaray Valiligi ll Milli Egitirn MLidiirliifi.inLin ilgi (d)
yaziarr i le bi ld i ri I miqtir.
Yaprlan bagvuru ve tercihler konusunda, tlim sorumluluk bagvuru yapan ci$retnten
ve okul/kurum mLidlirIli!rinde olacaktrr. Bu nedenle, gartlan tagrnrayan 6pretrnenlerin
bagvurulanntn altrrmarnasr ve FATIH projesi kapsanrrnda donanrrn kurulumu yaprlmamrg
veya Biligiln Teknolojileri Srnrfr bLtlunnravan okLrllarrn tercih edilrrerresi husr-rsunda;
Bilgilerinizi ve gel'e!ini rica ederirn.
I(amil BILCIC
llqe Milli Egitim Mildtirii
DAGITIM
Ttim Okul ve kurum nrlidi.irlliklerine
lvlerkez Mah. Hiikiinrct Korra!r Krrt: I Eskil'AKSARAY
E,lektronik Ag: eski l.rneb.gov. Lr
e-posta: ugurf i Irnaz24 5tri)grnai I corn
,r\\'nntrlr bilgi igirr: U.YILN4AZ MernLrr
'lcl:(0 .182) 1l I 41 I I
l;uks:(0382)1II 126l
Download

ilgi yazı için tıklayınız