T.C.
w
*r*
JAT.
_,r{st],.r
ESKiL KAYMAKAMLIGI
ilee Milli Efiitim Miidiirlii[ii
2911212014
Sayr : 89905203/8 13.991 6996382
Konu: Okul Stitti Programt Depolarna
MUDURLUCUNE
itgi : it Milli Efiitim Mtidtirliigtinun25ll2l20l4
tarih ve 6909450 saytlt yaztst.
tt Vtitti Efitim Miidtlrliiftirriin "Okul Siitii Programr Depolama" konulu ilgi yazrsr
ekte
gdnderilmigtir.
Bilgilerinizi ve
ilgi yazt gere!ince iplem yaprlarak, ekte gonderilen Okul
Stitti
Depolamilarrna Itigt<in Uygunluk Tutanafrnrn tanzim edilmesi ve tutarrakta belirtilen
eksikliklerin tamamlanarak, tamamlandrIrna dair yaztnln 2911212015 Pazartesi mesai
biti m i rre kadar M tid tirliigtimiize gdnderi I mesi husus r:nda;
Gerefiini rica ederim.
ismail BOZOKUL
ilge Milli E[itim MiidtirV.
,-itivenli Elektronll hrrldt
EKi:
|-Yazr (3 Adet)
2- Forrn( I Adet)
DJY,W,
ui^#l/
Ultu
DACITIM:
Temel Efitim Okul Mtidiirltiklerine
68800 EskiIiAKSARAY
http://eskil.meb. gov.tr
Hilkiimet Konagr Kat:
1
Elektronik A!:
ii-posta: [email protected]
Ayrrntrh bilgi iqin: Kenan YILDIRIM-$el
'tel: (0 382) 4ll 44 1l Dahili:1408
Faks: (0 382)411 4261
ksorgu,rneb,gov,tradresindene36l-d128-30e2.ae84.02f7koduileteyitedilebilir,
Eskil/AKSAI{AY
E,lektronikA!: hnp://eskil.meb.gov.tt'
c-posta: [email protected]
IliikUmet Konagr Kat: I 68800
Aytrntrlt bilgi igin: Kenan YIL.DIRIM-$ef
el: (0382) 4ll 44 ll Dahili:1408
-t
lraks: (0 382)
4l I 42 6l
T.C.
AKSARAY VALiLiEi
ir *riui Efitim Miidiirliifii
Sayr : 378865 191813.9916909450
Konu: Okul SLitti Progratnr Depolarna
251t2t2014
KAYMAKAMLIGINA
(llee Milli ESitim MiidiirlLigii)
tr,t
itgi:
vitti
uounlucuNp
Egitim Bakanh$r Ternel E$itirn Gerrel MLiclLirliifLi'niin I gl12/2014 tarihli ve
I sayrlr yaztst.
66621367 1813.9916701 56
Bakanlrfrrnrz Temel Egitim CeneI MLidLirliig0'nr-in
konulu ilgi yazrsr ekte gonderilmiqtir.
"Okulsiitii Programr
Depolama,,
Bilgilerinizi ve ilgi yan gere!ince iglem yaprlarak. ekte 96nderilen Okul Siitli
Dopalanrra itiqt<in Uygunluk Tutanalrnrn tanzim edilmesi ve tutanakta belirtilen eksikliklerin
tamamlanarak, tarnamlandrfrna dair yazrnrn 3010112015 Cuma gtinli mesai bitimine kadar
Mtidiirlii$iimiiz Temel Egitim HiInetleri BoIiirnLine gonderiImesi husr-rsunda;
Cerelini rica ederirn.
Hacr Orner KARTAL
Vali a.
it naitti Efitinr Mi..idlirii
EK:
-Yan (2 Adet)
-Form
(l
Adet)
DAGITIM:
- 6 ilge Kaymakamhfrna
(ilge Milli Egitim Miidlirlii[t])
- Merkez ve Merkeze Ba[lr Resmi ve Ozel Anaokulr-r
i lkoku l/OrtaokLrl M Lidiirl rikleri ne
-$ehit Ali Er Anadolu Lisesi MLidiirlligline
-Ulurrrnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MLidiirliigiine
-Necmiye-Mehmet Yazn Krz Teknik ve Meslek Lisesi Mi.idtirliilline
it Vtittl egitim Mtidiirliilti Yeni Saniiyi Mah. Ayilltrlr bilgi igin:Sibel KOQYiGiT gef Dahili:62J
'l'EI-: 0382 2136840
Ii -90 Bul. No:47 Ek Valilik 3Nolu Iliznret Binasr / Aksarar'
EIektronik Ag: http://aksaral'.meb.gov.tr'/
e-posta: [email protected]
lraks:0i82 2136814
T.C.
iuirli rGirim
saxaxLrGr
Tcnrcl E$itim Genel Nliidtirlii[ii
Sayr : 66621367 1813.991 6701 561
Konu: Okul Siitti Programr Depolama
191t212014
VALiLiGiNE
(i I
itgi 1a; 71812013 tarih ve 28738
Miui E[irim
Mi"idLirtLigii)
20l3l5l71
sayrlr Resmi Cazetede yayrnrlanar^r
sayrlr
Bakanlar Kurulu Kararr.
(b) Grda, Tarrn ve
I
4l0l
12014
Hayvancrltk Bakanlrgr Hayvancrlrk Cenel MtidLirlli!linrin
tarih ve 70251323-125.99-3633 sayrlr yazrsr.
Bilindifi uzere l7 A[Lrstos 2013 tarih ve 28738 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan
201315171 sayrlr ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararr do[rultr,rsunda, Okul Stitri Programr
arraokulu, uygularna srnrfr, anasrnrfi ve ilkokul ofrencilerine,2014-2015 e[itim olretim yrlr
ikinci doneminde yeniden uygulanacaktrr.
Valilifiinizce , okul siitlerinin depolanrnasr ve muhafazasna yonetik ig ve iglemlerin
Crda Tarrm ve Hayvancrlrk Bakanlrlr'r.rrr.r ilgi(b) yazl.st do$rultusunda yaprlmasrna titizlikle
dikkat edilecektir. it Okul SLitti Kornisyonu, Programdan yararlanacak olan okullann
depolarrnrn, yan yrl tatili ilk haftasr sonuna kadar hazrr hale getirilrnesi konusunda
tedbirlerin alrnmasrnr sa[layacaktrr.
Okul Slitti Programrndan yararlarracak olan her okul idaresi, okul stitli depolanna
iliEkin uygunlLrk tutana[r tanzim ederek; yukanda belirlilen tarihe kadar il OkLrl Siitii
Komisyonlrna bilgi verecektir.
Bilgilerinizi ve gere!ini onemle rica ederim.
Funda KOCIABIYIK
Bakan a.
Genel MLidiir
EKLE,R:
t-llgi (b) yazr.
oaG Itt vt:
8l il Valiligine.
E,lektronik Ag: www.meb. gov.tr
Ayrrntrh bilgi iqin: Ncgc R. GURSOY
I'el: (0312) 413 l3 l5-413 l6 05- 413 l6 I I
e-posta: [email protected] gov.tr
Faks: (0 3 12)41'7
Atatillk Blv. 06648 Krzrlay/ANKARA
'7
|
08
kodu rle teyit cdilebilir
Bu evrak gtivenli elektronik itnza ile iuzalatrnrtSttr hrrp:r/5 raksorc,Lr.meb.!or.tr adresindcnTece-a53a-3d47-9734-d483
.-i
T.C].
C;IDA TARTftI YE HAII/ANCILIK TIAICA.NLIGI
Ilayryancrhk C en cl I\{ iid I rtiiEii
Sa5,r :7025 I 323-1 25.99
Konu:Okul Sttii
IIIIilililflIIil
3{i33
progr.amr
.1
I
{_ir .,(,1i -)ot/
..^,4
NdLLi nCirfuvr BAIL{NLIGTNa
(Temel E['itim Genel lllii d iirtieii)
tsilindi[i iizere 2013i5171 sayrh Ba-lranlar Kunilu Karan gerepince tsakan5[rmu,
Bakanl!.rnrz ve Saflhk Bakanhfinca ortalrlaSa haarlanan {)kul
Siinr progranu, 2013,20j4
eSitim o-{reti m yr h nr n i k in c i drineur incle- u} gulanacaktrr.
Program kapsamrnda da$rtrrnr ),aprlacirk olan okul sutU IIHT
iQrnc stitii olup. IJHT
iSlemi 1i5nC'den az olmava-n uygutt-stcaklk zaman kombinasyor'runda
si1rckli altrg altrnda
gcrqt:klc;tirilmektedir' Bu nedenle tIHT igme siitlt:ri. crda srcailllS:nda
bilc son kullannra
tarihinc- katJar mikrobil'olojik olarak stabil kalabilrlckLe, sevkiyat
ve depolarnacla sofluk
zincir gcrr':ktirmermokte ve ambalajl agrlmanrasr koyulu-vla i-rda srcaklrsrnda
r,.rlafaza
edilebilrncktcdir. LJHT igme s[tleri; oda srcaklr$rnda gr.ivr:nli. serin,
kuru. grine,y almayan.
dontnayt cinleyecck. istif-lime f iikseklifii kutu deformasyonr.]nu cngelleyecek
gekiide, ciaflrtrmr
yaptlana kadar koli iizeritrdr: bulrtnan navlon kaplama (qirinkli)
ile rnuhalirza e,Jilmelidir.
Bil gilerinize arz. ederi rl.
h-,,,-ffi"F\
Bakal
Cenei
a
Ivfiidiir
| 5 0cak 20ft
(-irda,Tarrnr ve I Iayvancrllk Bakanlr_{r
HAYGEI\4-BKHDB Eskilchir Yolu 9. km Lorirrn.rlu
QarrkayaiANK Telefon: (0 -312) ?58 7.{ 1.1
Ayrrrrlrh tsilqi :Zir.Yilk,M0h. Q,G.KOSER
/
)
OKIL SUIU DEPOLARINA ir-i$riX UYGUNLUK TUTANGI
sayrl yazrsr ve ekindeki cnda Tanm ve
Bakanhbmlz Temel Egitim Genel Miidiirlii lnnnr 1911212014 tarihli ve 8I 3.99/6701561
stitlerinin muhafaza edildi[i yerlerjn kontrolii
HalvancrhkBakanhlrnln 14101/2014 ta h v" lls.sstze:B saylh yazrsr dogrultusunda okul
komisyonumuz tarafindan yapllm19t1r.
Form -l
OKTILU:
AQIKLAMAR
AQIKLAMALAR
Okul Stitu Havadar bir Yer de
saklanryor mu ?
Okul Siitti igin depo veya oda
nlrntq Int'7
Okulu Stitti kor-rulan dePo
temiz,baktrnh mr ?
Okul Siiti.i konulan DePo baqka
amagla kullanrlryor mu ?
Oda srcakl rItnda tutuluYor
rnu.Terllotttetre val' tlt '?
tamamlandrgua dair, il M illi Egitnn Miidiidiigii Temel Egitim
NOT: Bu formdaki eksiklikler en geg 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasrnda tamamlanarak,
Hizmetleri Bolilmiine resnri yazt ile bilgi verilecektir'
...1...120..
Okul Stitii Kom.Bqk.
Uy"
uye
Download

ui^#l/