20ls
KONYA CIDA,TARIM VE HAYVANCILIK
ytll
ocAK-$uBAr iL iQi YERDE6r{iTiRME DoNEMiNDE
iL MUDURLUEU -$UBE MUDURLUKLER| iLE iLCE MUDL]RLUGUNE
AiT NAKiL YAPILACAK
BOS
KADRO LISTESI
Rit llrt
r
ZIRAAT
ZIRAAT
MLJHENDIS
TEKNISYENI
VETERINER
HEKIM
VETERINEIT
VETERINER
SACLIK
SACLIK
> Rit
SaA. Sb Mtjd
| (**)
Iar.Alt, Yap.Arz.
Ozel $artlar: (*) l- Bitkisel LJretinr ve Bitki Sallrgr $ube Mudiirlulune Yaprlacak
3 ziraat Mi.lhendisi atamasrntn biri igin; daha 6nce mcra hirinrirrde sore\,\'aprnrs-
T,\St)
mefa vaz okulu ile mera rslahr vc mekanizasvonu krtnularrnda cgititn alarak belp.e
sahibi olan ve en az l5 r,rlve tizeri hizmeti bulunmu5olmak
diger iki Ziraat Miihendisi iginl Tohum Kontrol0ri.i Belgesirrc sithip en az l5 r'rl
h
izrnet stiresini tamamlarr
rq
olmak.
Vali
(+*) 2- Crda ve Yem $ube Mtidi.irl0!iine yaprlacak l ziraat Mtihendisi atamasr igin:
Kontrol Gdrevlisi Belgesi, ISO 22000 Grda Citvenlif,i Yonetimi Sistemi EgitimiTS OIC/SMICl Helal Grda Cenel Crda Krlavuzu srtandardr e[itimi ve Kaliprasyon
(Haoirn ve Srcaklrk) E!itinri almrg olmak. Veteriner Hekim iqin; Kontrol Crjrevlisi
belgesi. ISO 22000 Grda Ciivenlili Yonetimi Sistemi Egitimi. TS OIC/SMICI Helal
Crda Cenel Crda Krlavuzu srtandardr egitimi. Proframa ve Pro.je hazrrlama elitintr
ve Silt Hij.jen Kontrol Egitimi almr$ olmak.
,**x;3-
Tarrrnsal Alt,vapr r'e Arazi Deperlendirme $ube MUdilrlilgiiire yaprlacak
I ziraat Miihendisi atamasr iqin:5403
Elitinr almr;
r,e
\.l LriLrnrncr
Say'rlr Toprak Koruma Kanunu Kapsanrrnda
NETCAT Egitim Sertitlkasr alnrs olmak
ER()l-
Download

Tablo