''it.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 - 3 0 1 . 0 3 - U^UP
Konu: Kepez 1384 ada 9 p. UÎP.
V
EXP02016
A N TA L YA
O.l/dû/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025-a-09-c-4-b nolu imar paftasında yer alan Enerji nakil hattının kaldırılarak 1384 ada 9
parselin kütle inşaat durumu ile konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1709,3 Plan İşlem
Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle afz ederim.
...m
/
Bedrullah ERÇÎN
Ger^l Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELîDJYE MECLİSİNE
./..../2014
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
İ.C.
AN TAL YA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
04/08/2014
Karar No
148
Özü: Kepez İlçesi Ulus Mahallesi 1384 ada 9 nolu parselde hazırlanmış olan plan değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 8. toplantısı olan 04/08/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yaptığı
Ağustos ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-148 sayılı kararıdır._______
KARAR
Gündemin 16. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisi’nin 03/02/2014 gün ve 42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi Ulus Mahallesi sınırları içerisinde 025A-09C-4B nolu imar plan paftasında yer alan, 1384 ada 9
nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 22/07/2014 gün ve 11673 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 09-10-1M 4-15/07/2014
Karar No : 11
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Ulus Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-09C-4B nolu imar plan
paftasında yer alan 1384 ada 9 parsele enerji nakil hattının sökülmüş olması sebebi ile kütle
yapılaşmalı konut alanı plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliği önerisinin uygun
olduğu kanaatine varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
MusaBATU
Erdoğan YARB AŞ’a
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Başkan; gündemin 16. maddesini imar komisyonumuzdan geldiği şekliyle kabulü yönünde
oylarınıza sunuyorum
Yapılan Oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya îli Kepez İlçesi Ulus Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-09C-4B nolu imar plan
paftasında yer alan 1384 ada 9 parsele enerji nakil hattının sökülmüş olması sebebi ile kütle
yapılaşmalı konut alanı plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama plan
değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b
maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
2
AN TALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), KEPEZ BELEDİYESİ,
KONU; M U RATPAŞA MAHALLESİ, 1384 ADA 09 P A R SE L
1/1.000 ÖLÇEKLİ İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLAN LAMA ALANININ GENEL TANIMI
A ntalya ili, Kepez ilçesi, Muratpaşa m ahallesi sınırları içerisinde bulunan 0 2 5 A -0 9 C -0 1 A im ar
planı paftasına giren 1384 ada 09 Parsel, 1/1.000 ölçekli im a r planında yaya yolu olarak yer
alm aktadır.
2. PLAN LAMAMIN AM AÇ VE KAPSAMI
T.C. Enerji İletim ve Tabi kaynaklar B akanlığı'nın 05.08.2011 tarihli ve 9557 sayılı
yazısı ve Teiaş Genel Müdürlüğü yönetim kurulunun 05.0 5.2 00 9 tarih ve 16-156 sayılı
yazısına istinaden planlam a alanında bulunan enerji iletim hattına ait tesisi sökülm üş
o lu p l3 8 4 ada 09 parsel üzerinde bulunan kam ulaştırm a işlem inin terkini için çalışm aya
m üsaade edilm iştir.
İş bu sebeple 1384 ada 09 parsel m aliki, parseli üzerinden geçen m ancarlık enerji
nakil hattının kalkm ası sebebiyle parseli üzerinde enerji nakil hattı geçm eden önceki im ar
haklarını yeniden istem ektedir. Bu nedenle 1384 ada 09 parsel üzerinde plan değişikliği talep
edilm ektedir.
3 .BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1384 Ada 09 parsel im a r uygulam ası sonucu oluşm uş olup içerisinde herhangi bir yapı
bulunm am aktadır.
4. PLAN LAMA KARARLARI
1384 ada 09 parselde m ancarlık enerji hattının kalkm ası nedeniyle kam ulaştırm a
şerhinin kaldırılm ası nedeniyle plan değ işikliğ i hazırlanm ıştır.
Buna göre parselin batısında bulunan yapılaşm a durum una göre h= 4katlı yapı
ön erilm iştir.
Yapının
boyutları
planda
gösterildiği
şekliyle
çekm e
m esafesi
ile
sın ırla n d ırılm ıştır.
Parselin kuzeyinde otopark kullanım ında bulunan alan yine aynı şekilde otopark alanı olarak
b ırakılm ıştır.
."V îim .M öhJ
111
• -t' 7
c.'tak Y ta .
CY)
K z Ms-.â 07040 ANT, ‘YA
- :4 3 öl 00 Ft :: 0242 ?û >o r
<rNc 730 00^21; JT ıc .s İc j^
- i " No:07L0 OCc-2 130C
OPÂ-4
KentîfvlerKeziii
Î k .t )k .ğ ! b . S
K o n y a a ltı^
Turizm Merkezi
W AR
Download

Gündemin 124.Maddesi