Jednacičislo:.l2cm
l2]/2009 ]8
sMĚNEČNÝ
PLATEBNÍ
P.ozKA.Z
Kraiskýsoudv HradciK.á1ovérozhodlsamosoudlyniJUDI JoianouMaršíko\,ou
Žalobce(ža]obkyně): Filip váři|! ř.č.760822/l357,Rudolfovská99/5.l,ČeskéBudčjovice
proii
(Ža]ované):Bronislav Růžičká'ř'č.760610/l3.l9,378
Žalovanénu
21 Vícemil7
n ,d '|d.eničink) o 000000'..Kť . |.|.l' sť|'n\
|m
lakto:
1' soud uk]ádáŽalovanému'
aby do 3 dnůode dnedoručenisměnečného
plalebního
rozkazu
zaplati]Žalobcj
penÍzvcvýši9 000 000!.-Kč
směnečný
s 6% úrokemod l' |istopádu
200ódo zap|accní
námitk)''
proii iomuto Směnečnénru
plalebnÍnu rozkazu do ] dnůode ďrejcho do.učeniu podepsanéhosoud"
Nánitky nlusÍbý odůvodněn).
a žalovánýv nich musi uvéstvše,co proti smčncčnónru
p]atebnjmu
rozkazu
namílá'K pozdějiuplatněnimskutečnostem
nelzcpřihljžel'
. Žalotaný ic DovincnzaDhtit čěskéréDUblice Kťaiskémusouduv Hřádci Král;vé soudni DoDlatc|iZá
Žalobu (návrh na zaháiení řízeDÍ)ve vÝši 3ó0 000.- Kč do 3 dnů od nrávni nn}citohoto smčncčného
řozkázu.
Dhťebního
Soudnípoplatekjetřebazap]aliIpodepsanómu
soudu
+)v ko]cichna přjpojeném
tiskopise
*) ná úč€ tucetč.3703.682851l/07l0.
vedcnÝu čNB \ Hrailci Krá|lĎé.ks ] l48. \ s 'l22:0t2709
P ou čen í:
opoŽděněpodané
námj1ky,
námitky,kteréneobsahují
odůvodDční'
anámitky
podané
tim, kdo k ninrneníopráÝnčn,
soudusncscninodmitne'
Směnečný
platebDí
rozkaz'protjněmužnebylypodánynámirkyncboproti
němuŽpodanénamitkyb}'iysoudenrodnríh]uty.
nrá účjnky
pravomocného
rozsudkuToléŽplatí
v připadě,ŽeŽalovanývezmenámitkyZpěta soud
řjzenío námitkáchzastavi'
K projednáníŽalovanýmvčaspodanýchnámiteknařídísoud
jednáni.V rozsudkusoudvysloví,zda směnečný
platební
rozkazponecháváv
platnoslinebozda ho zrušujea vjakémrozsahu'
Proti ýýrokuo |áhraděnákládťl
řizeni a výrokuo povinnostizap1atit
soudní
poplatekje moŽIopoda1odvolfulido 15 dnůoded]re ]chodoručenÍ
k Vlchlrimusouduv
podepsanóho
Prazeprostřednictvim
soudu.
povinnýdobrovolně'titlto
Nesp1ní-1i
p1atebním
sněnečným
rozkazcnrubŽené povl los1i,
miiŽese oprávněnýdomáhalnařízeúí
výkonurozhodnuti'
V HradciK.álové
dne29' března20l0 '
ti
7a správnostvyhotovenj:
]i;cltdí;l s šhtn;te
\
]
JUDr' Jolana MARŠÍKovÁ' v. ř.
sanosoxdk},ně
Download

Směnečný plateb.rozkaz - Vařil x Růžička.pdf