I2 o
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
VT
/
EXP02016
A N T A L Y A
Sayı : 90852262-301.03-i%U:l - ^ 0 6
Konu: Kepez Gaziler 28250 ada 44 p. UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunan,
N25-C-21-C-1-A nolu imar paftasında yer alan Gaziler 28250 ada 44 parsele Antalya Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2014 tarih 2448 sayılı kararma
istinaden Çakırca Sarnıcının ve mutlak koruma alanı sınırının 1665 Plan İşlem Numaralı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi konusunun incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsametti;
İmar ve Şehirciji
Uygun görüşle
djfr
ederim
Gem
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
SELEDİYE MECLİSİNE
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-AKTVK. Bölge Kurulunun 18.02.2014 tarih 2448 sayılı kararı
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
ı .v^.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
04/08/2014
47
Belediye B aşk an ı: Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROGLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar No
151
Özü: Kepez İlçesi Gaziler Köyü 28250 ada 44 nolu parselde (eski 337 parsel) hazırlanmış olan
plan değişikliği konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 8. toplantısı olan 04/08/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yaptığı
Ağustos ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-151 sayılı kararıdır.
KARAR
Gündemin 19. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik M üdürlüğü’nün; Kepez Belediye
M eclisi’nin 05/06/2014 gün ve 124 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Gaziler Köyü sınırları içerisinde N25C-21C-1A nolu imar plan paftasında yer alan, 28250 ada
44 parsele (eski 337 parsel) ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 23/07/2014 gün ve 11688 sayılı yazısı
okundu.
K E P E Z BELEDİYESİ
İM A R KOM İSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 18-19/06/2014
Karar No : 8
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 124 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Gaziler Köyü sınırları içerisinde, N25C-21C-1A nolu imar plan
paftasında yer alan 28250 ada 44 parsele, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 18.02.2014 tarih ve 2448 sayılı kararma istinaden Sarnıç işlenmesine ilişkin hazırlanmış
olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan
değişikliği önerisinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Erdoğan YARBAŞ’a
Musa BATU
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
V
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Başkan; gündemimizin 19. maddesini İmar Komisyonumuzdan geldiği şekli oylarınıza
sunuyorum.
Yapılan Oylamada;
Kepez Belediye M eclisinin 05.06.2014 gün ve 124 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Gaziler Köyü sınırları içerisinde, N25C-21C-1A nolu imar plan
paftasında yer alan 28250 ada 44 parsele, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 18.02.2014 tarih ve 2448 sayılı kararma istinaden Sarnıç işlenmesine ilişkin hazırlanmış
olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu İmar Komisyonundan geldiği şekli ile
onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
UNCÜ
^L-B^^anı
Elif
2
NBULUT
ah k â tib i
T.C. ANTALYA
KEPEZ BELEDİYESİ
ANTALYA KEPEZ GAZİLER KÖYÜ
28250 ADA 44 (ESKİ 337) NOLU PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
2014
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
TEOMANPAŞA MAH. YEŞİLİRMÂK CAD. NO:l
TEL: 0 242 310 58 58 FAX: 0 242 339 01 83
http://www.kepez-bld.gov.tr/
ANTALYA KEPEZ GAZİLER KÖYÜ
28250 ADA 44 (ESKİ 337) NOLU PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Plan tadilatına konu alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, N25C21C1A (26M-3A Yerel)
nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında, Gaziler Köyü'nde 28250 ada 44
(eski 337) nolu parsel üzerinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 18.02.2014 tarih ve 2448 sayılı kararı ile koruma alanı ilan edilen ve
Belediyemiz sınırları dahilinde kalan bir adet sarnıç yapısını kapsamaktadır (Bkz.
Resim 1 ve 2).
Resim 1: Uydu Fotoğrafı (2013)
Resim 2: Halihazır Harita (2006)
Belediyemizce hazırlanan plan önerisi ile korunması gereken alan 1/1000
ölçekli uygulama imar planına işlenmiştir (Bkz: Resim 3).
«S?
GÖSTERİM
oooo
PLAN ONAMA SİNİRİ
/ '
KADASTRO SINIRI
------------ 1—
MUTLAK KORU MA ALANI SINIRI
TURİZM ALANI SINIRI
X
1—
/
1—
-----
M
SARNIÇ YAPISI
SERA YAPISI
Resim 3: Öneri Plan
Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine
uyulacaktır.
(
BarıÇSO'
Şehir Plancısı
Karne Grubu: (A)
Emim*.Av: 64-2vîb/
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve N o .: 18.02.2014/76
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No. : 18.02.2014/2448
' ANTALYA
Antalya İli, Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesinde bulunan Çakırca Sarnıcının
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline ilişkin Antalya Kültür
Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.02.2014 tarihli raporu
okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesinde bulunan Çakırca Sarnıcının 2863 sayılı
yasanın 3.ve 6. Maddeleri kapsamında kaldığı anlaşıldığından, aynı yasanın 7. Maddesi
uyarınca koruma alanının kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada Koruma Alanı sınırları
belirlendiği şekilde “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine,
koruma alanında 2863 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Koruma Bölge Kurulundan izin
alınmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasma, koruma alanı sınırının imar planı
paftalarına işlenerek Belediye Meclis kararıyla birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
BAŞKAN
Yrd.Doç.Dr.İbrahim BAKIR
İMZA
BAŞKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI
İMZA
Üye
Prof.Dr. Ziya GENÇEL
İMZA
Üye
Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR
İMZA
Üye
Emel BOYACIOĞLU
İMZA
Üye
Aysun ÖZTÜRK
Ant.Bü)âikşehir Bld.Tem.
İMZA
Üye
Mustafa DEMİREL
AntM üze Md.
İMZA
Üye
Üye
Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
İMZA
Üye
Barış SOYKAM
Kepez Bld.Tem.
İMZA
Üye
KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.KE.
AVRUPA
KONSEYİ
TÜRKİYE
ANIT
ADI: ÇAKIRCA
SARNICI
HARİTA No. AntN25- c4
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO:
SOKAK VE KAPI NO:
PAFTA
ENVANTER No. 1
ADA
ÇEVRESEL
PARSEL
YAPTIRAN
YAPAN-
MÎMARÎ ÇAĞI GEÇ OSMANLI
YAPIM TAR
KİTABE
VAKFİYE:
GENEL TANIM: Antalya ili, Kepez ilçesi, Gaziler mahallesi, Karamanın kış yolu olarak adlandırılan yol güzergahı üzerinde
bulunmaktadır.
KORUMA
DURUMU
A IYI
E ORTA
C FENA
TAŞIYICI
BUGÜNKU SAHİBİ Maliye Hazînesi
A DIŞ YAPI
B
C
A ÜST YAPI
B
C
A IÇ YAPI
E
C
A
B
C
SÜSLEME
ELEMANLARI
A
B
C
TEKNİK
BİLGİLER
BAKIMINDAN SORUMLU OLAN
YAPILAN ONARIMLAR Yok
RUTUBET
A YOK
B İZİ VAR
C ÖNEMLİ
ELEKT. ISITM KAN
ORUINAL KULLANIMI
Sarnıç
AYRINTILI TANIM : Antalya ili, Kepez ilçesi, Gaziler mahallesi, Karamanın kış
yolu olarak adlandırılan yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Yöresel taş malzeme
ile yapılan sarnıç 2x4 metre boyutlarında dikdörtgen formludur. Semerdam çatılı
sarnıcın batı tarafında yaran daire formlu kemerli girişi bulunmaktadır. İçerisine 13
( amakla inilen sarnıcın haznesi ana kayadan oyulup, dip tarafının üstü kesme taş
bir kubbe ile kapatılmıştır.
BUGUNKU KULLANIMI
Sarnıç
ÖNERİLEN KULLANIMI
Sarnıç
S Antalya Kültür Varlıklarını
J
Koruma Bölge Kurulu nun
AbtxL2ıtAkbrt'
Karar Ekidir.
V.
HAZIRLAYAN
t
Fatih ÖZDEL Arkeolog
Akın GÜLTEKİN Arkeolog
sayılı
T
'
, ‘i. *
:% la e / K u ı rüitfrfVFüdü ru
Melike GÜL Müdür
<
Lg
K
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
GAZİLER KÖYÜ ÇAKIRCA SARNICI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
ADA/PARSEL NO: 28250 / 44 (337 PARSEL)
PAFTA NO: N25-C-21-C-1-A
B^
r D
G
1 0 0 0
PLAN NOTLARI:
MEVCUT PLAN
ÖNER! PLAN
GÖSTERİM
\ \
PLAN ONAMA SINIRI
MUTLAK KORUMA ALANI SINIRI
0
0
^
TURİZM ALANI SINIRI
Download

Gündemin 120.Maddesi - Antalya Belediyesi