Us
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
§ .1 /^ 2 0 1 4
Sayı : 90852262-301.03- I
Konu: Kepez 27378 ada 1,3,4,5 p. UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2014 gün ve 182 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025-B-06-D-1-D nolu imar paftasında yer alan 27378 ada 1,3,4,5 parsellerin tevhit edilerek
ada bazında uygulama yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havaİ£sinL>»re-«deı
Hüsamej
İmar ve Şehir
anı V.
Uygun görüşle arz ederim.
..../09/2014
fl
Bedrullah ERÇİ
Genel Sekreter Yardımcısı V.
V
!/
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
E MECLİSİNE
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.eov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
A
J L ğ \
Belediye Başkan V. : Av. Serhat DEMİR
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROGLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
01/09/2014
Karar No
182
Ozü: Antalya ili Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 27378 adada hazırlanmış olan imar planı değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Müdürlüğü: imar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ta. ve No: 27/08/2014-12917
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 9. toplantısı olan 01/09/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de
yaptığı Eylül ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-182 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 16. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Antalya
İli, Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 025B-06D-1D nolu imar plan paftasında yer
alan, 27378 adaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 27/08/2014 gün ve 12917 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi:08/08/2014
Karar No
: 14
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Göksu Mahallesi sınırları içerisinde, 025B-06D-1D nolu imar plan
paftasında yer alan 27378 ada bütününde parsellerin birleştirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliği
önerisinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
ü.v.
5143
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Musa BATU
Erdoğan YARBAŞ’a
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
Belediye Başkan Vekili Av. Serhat DEMİR; gündem maddesinin komisyondan geldiği şekliyle
kabulünü oylarınıza sunuyorum._____________________________________________________________
1
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Antalya İli, Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 025B-06D-1D nolu imar
plan paftasında yer alan, 27378 adaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b
maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
Mustafa Fatih AV
Divan
ROGLU
U.V.
5143
2
E lif D er/a C
BUHUT
tibi
ANTALYA-KEPEZ-SÜTÇÜLER
mmım m ik -oB3 54 si mmM
1/1 @0® ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
LAN AÇIKLAMA RAPORU
Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler mevkii sınırlarında yer alan 025B-06D-1D
nolu 1/1000 Uygulama İmar Planı paftasında 27378 Ada 1,3,4,5 numaralı parsellerde
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmaktadır.
Plan değişikliği yapılan alan yaklaşık 1.05 ha’dır.
ŞEKİL1 : UYDU GÖRÜNTÜSÜ
27378 Ada 1 ve 3 numaralı parseller; 1/1000 Uygulama İmar Planında,
konutaltı ticaret alanı ve E= 0.60, serbest kat, ayrık nizam yapılanma hakkına
sahiptir. Yoldan 5 metre, komşu parsellerden 3 metre, arka bahçe mesafesi H/2
olarak belirlenmiştir.
27378 Ada 4 ve 5 numaralı parseller; 1/1000 Uygulama İmar Planında, konut
alanı ve E= 0.60, serbest kat, ayrık nizam yapılanma hakkına sahiptir. Yoldan 5
metre, komşu parsellerden 3 metre, arka bahçe mesafesi H/2 olarak belirlenmiştir.
Alanda, 2000 m2 den büyük parseller serbest kat uygulamasında 7 kat hakkına
sahip olurken 2000 m2 den küçük parseller 4 kat hakkında sahip olmaktadır.
Planlama alanında ada bazında uygulama yapılacaktır. Uygulama öncesi
parsellerin tevhid edilmesi amacıyla plan değişikliği yapılmıştır.
Vaziyet planında öngörülen yerleşime göre 30 metrelik yola cepheli olan D ve
E blokların asma kat ve zemin katları ticaret alanı üst kattlar konut olarak
kullanılacak, arka bloklar olan A , B ve C bloklar ise konut olarak kullanılacak olup
alan site halinde yapılacaktır.
>
ı
v
2 7 3 7 8 ADA VA Z İY ET PLAN'
YOL
10oo
3 / EBLÖk
YOL
30.00
/
YOL
10.00
ŞEKİL3 : VAZIYET PLANI
Öneri uygulama imar plan değişikliğinde; ada bazında uygulama yapılabilmesi
için; " Planlama alanında ada bazında uygulama yapılacaktır. İfraz yapılamaz." plan
notu eklenmiştir.
Kullanım fonksiyonun da aynı olması birleştirilmelerinde bir engel teşkil
etmemektedir. Ayrıca 1,3,4,5 nolu parseller birleştirirken herhangi bir yoğunluk artışı
yapılmamakta olup yapı kullanım şartları aynen korunmaktadır.
ŞEKİL3 : ÖNERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Öneri Uygulama imar planı değişikliği; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım
sisteminde arazi kullanımlarının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılmadan,
plan bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı
amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
NİLüpE
ÜOĞLU
ısı
rubu (A)
1973
127
Download

Gündemin 128.Maddesi