ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ
m İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 113. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediye Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 120 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi 5108 ada 5
parsele "0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir."
plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediye Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 120 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi 5108 ada 5
parsele "0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir."
plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği komisyonumuzca
incelenmiş,
04.11.2013 tarih ve 246 sayılı Kepez Belediye Meclisi
kararı ile uygun bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
10.12.2013 tarih ve 739 sayılı kararı ile değiştirilerek
onaylanan bütüncül olarak belirlenen yol boyu ticaret
alanları içerisinde yer almadığı, plan değişikliği ile adanın
genel (konut) arazi kullanımının bozulması nedeniyle, plan
değişikliğinin uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başka
Kerim BAŞKAPTAN . ^ 3—
İmarKom. Ü y e s i^
’
an HİrlRBAN
r Kom. Üyesi
Oytm E y le ^ p jq M L I§
İmar Koni, (iyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
C
O
Karar Tarihi
05/06/2014
\
Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROGLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar No
120
Özü: Kepez İlçesi Emek Mahallesi 5108 ada 5 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.__________________________________________
Evrak Ta. ve No:29/05/2014-8934
Müdürlüğü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 7. toplantısı olan 05/06/2014 Perşembe günü saat 14.00’de
yaptığı Haziran ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-120 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 13. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde 025A-10D-1C nolu imar plan paftasında yer alan, 5108 ada
5 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 29/05/2014 gün ve 8934 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 19-20-21-22/05/2014
Karar No
:6
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
,
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Emek Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-10D-1C nolu imar plan
paftasında yer alan 5108 ada 5 parsele, isteğe bağlı zemin ticaret kararı işlenmesine ilişkin hazırlanmış
olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan
değişikliği önerisinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
Ü.V
5143
l/1
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Musa BATU
Erdoğan YARBAŞ’a
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
zdan geldiği şekliyle kabulü yönünde
Başkan; gündemin bu maddesini İmar Kom?
oylarınıza sunuyorum.___________________
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Kepez İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde 025A-10D-1C nolu imar plan
paftasında yer alan, 5108 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b
maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
Mustafa Fatih^yv ŞAROGLU
DiyânKâtibi
U.V
5143
İ*
Elif
NBULUT
Kâtibi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
KONU: 5108 ADA 5 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli Kepez ilçesi sınırları içerisinde 025-A-10-D-1-C nolu 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliğinin amacı ise, konut alanı olarak planlanmış olan 5108 ada 5 parsele zemin katta
ticaret kullanımının verilmesidir.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
5108 ada 5 parsel Kepez İlçesi Emek Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
1
Sayit Ü L K E R
Şehir Plancısı
M uratpaşa Mh 572 Sk. Emine Apt No: 16 Kat:4 Ö:8 Antalya
Tel: 0242 247 1? 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğinin amacı ise, konut alanı olarak planlanmış olan 5108 ada 5 parsele zemin katta
ticaret kullanımının verilmesidir.
Söz konusu parselin karşısında sağlık ocağı yer almasından dolayı, 5108 ada 5 parsel sahiplerinin
muvafakatleri üzerine bu parselde eczane açılmak istenmektedir. Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu tarafından 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Yönetmelik ”in 4. Bölüm, 20. Madde ve 4. Bendine göre;
“Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız
dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında
açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması
zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya
ruhsatlandır ilmiş eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz. ”
İlgili yönetmeliğe göre 5108 ada 5 parsel için “±0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir.”
Plan notu eklenmiş olup, emsal değerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
K EPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 5108 ADA 5 PARSEL
PAFTA NO: 025 - A - 1 0 - D - 1C
M EVC U T PLAN
O O C Î) PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
PLAN NOTU:
1.10.00 9e +2.50 Kotlan arasında ticaret yapılabilir.
I
1
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Şekil 3. Plan Örneği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği öneri durum.
Saygılarım
bılgıl rınıze sunarım.
Sa
ia n e
o:16ita
5
7EL
ANTALYA
4 7 1 7 74
d 7 05 41
Planevi Ş e h irc ilik SEYDI HAN Ç A MU R
Plancısı ŞPO : 590
Planlam a Ltd. Şti. ŞOehir
.D .T .Ü . 1 9 8 6 -2 3 0 0 4
r M M O B ŞE H İR P L A N C IL A R ODASI
3 üro Te s c il No: 06 401 79
' « e n e v i ş S o k a k N o : 7 2/1
6 6 9 0 * A. Ayrancı / A N K ARA
3 İ : ( 0312) 426 83 28 - 467 64 00
-mail : pl anevi @p l anevi . com. t r
« i ti t V. D. : 7 3 0 0 0 4 2 2 1 8
•c a r e t S i c i l N o : 8 3 7 5 8
2
Sayit ÜLKER
Ş ehir Plancısı
M uratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 1 7 74 Fax:0242 247 05 46
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 5108 ADA 5 PARSEL
D O fl)
j
K
'
Ö LÇ EK : 1/1 00 0
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
PAFTA NO: 0 2 5 - A - 10 - D - 1C
M EVC UT PLAN
Ö M P R İ Pi A M
PLAN NOTU:
1. ± 0 .0 0 ile + 2 .50 kotları arasında ticaret yapılabilir.
U IN b K I r L A IN
+2.50\ I
10.00 U.E I
g p T L A K ll
ARASINDA
I TİCARET 1
r APILABİLİI
OCUK
&HÇESİ
SokaU
» 1 1 1
« s »
Download

Gündemin 45.Maddesi - Antalya Belediyesi