T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-J l t l 'Z - 'İ O l S
Konu: 5108 ada 5 parsel UEP.
s• t
'T
1
EXP02016
ANTALYA
Ü /0 7 /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 120 sayılı kararı ile uyun bulunan,
Emek Mahallesi 5108 ada 5 parsele "0.00 ile +2.50 kotlan arasında ticaret yapılabilir." plan
notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plam Değişikliğinin incelenerek,
Uygun görüşle arz ederim.
-™ /0 .7 /2 0
Faruk KARAÇAY
Genel Sekreter V.
„A
DİYE m:
LISINE
M.ıe%r.
’ Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkam
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP. örneği.
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.eov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye B aşk an ı: Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
05/06/2014
Karar No
120
Ozü: Kepez ilçesi Emek Mahallesi 5108 ada 5 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Müdürlüğü: imar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta. ve No:29/05/2014-8934
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 7. toplantısı olan 05/06/2014 Perşembe günü saat 14.00’de
yaptığı Haziran ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alman 2014-120 sayılı kararıdır.
KARAR
c
:
Gündemin 13. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde 025A-10D-1C nolu imar plan paftasında yer alan, 5108 ada
5 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 29/05/2014 gün ve 8934 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 19-20-21-22/05/2014
Karar No
:6
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
L
Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Emek Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-10D-1C nolu imar plan
paftasında yer alan 5108 ada 5 parsele, isteğe bağlı zemin ticaret kararı işlenmesine ilişkin hazırlanmış
olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan
değişikliği önerisinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
u.v
5143
/
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
M usa BATU
Erdoğan YARBAŞ’a
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
Başkan; gündemin bu maddesini İmar Komi'
zdan geldiği şekliyle kabulü yönünde
oylarınıza sunuyorum.____________________
Yapılan oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 05/05/2014 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilmiş olan, Kepez İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde 025A-10D-1C nolu imar plan
paftasında yer alan, 5108 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b
maddesine göre oy birliği ile karar verildi.
Ü.V
5143
2
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
KONU: 5108 ADA 5 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya İli Kepez ilçesi sınırları içerisinde 025-A-10-D-1-C nolu 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliğinin amacı ise, konut alanı olarak planlanmış olan 5108 ada 5 parsele zemin katta
ticaret kullanımının verilmesidir.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
5108 ada 5 parsel Kepez İlçesi Emek Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
Sayit
Ol K E R ) M uratpaşa
Şehir' Plancısı
Mh. 572 Sfc Emine A p t No 16 Kat ■■ D 8 Antalya
I 7e/: 0242 247 1i 74 Fax:0?.42 24 > 05 46
1
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğinin amacı ise, konut alanı olarak planlanmış olan 5108 ada 5 parsele zemin katta
ticaret kullanımının verilmesidir.
Söz konusu parselin karşısında sağlık ocağı yer almasından dolayı, 5108 ada 5 parsel sahiplerinin
muvafakatleri üzerine bu parselde eczane açılmak istenmektedir. Ancak Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu tarafından 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Yönetmelik ”in 4. Bölüm, 20. Madde ve 4. Bendine göre;
“Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız
dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi. havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında
açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması
zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılm ış veya
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz. ”
İlgili yönetmeliğe göre 5108 ada 5 parsel için “±0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir.”
Plan notu eklenmiş olup, emsal değerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 5108 ADA 5 PARSEL
{3 0 Ğ )
PAFTA NO: 0 2 5 - A - 10 - D - 1C
MEVCUT PLAN
i
1
ÖLÇEK: 1/1000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
PLAN NOTU:
1. ±0.00 ile +2.50 kotlan arasında ticaret yapılabilir.
ÖNERİ PLAN
c
Şekil 3. Plan Örneği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği öneri durum.
2
S a y it Ü L K E R f M u ra tp a şa M h 572 Sk. Em ine Apt. N o:16 Kat:4 D:8 Antalya
Ş e h ir Plancısı
!
e‘: 0242 247 17 74 Fa>::0242 247 05 45
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 5108 ADA 5 PARSEL
PAFTA NO: 025 - A -10 - D - 1C
3 C O
MEVCUT PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
PLAN NOTU:
1. ±0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaretyapıisbilir.
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
iti*
Download

M.ıe%r. - Antalya Belediyesi