\
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 40^0 • 2.3^5
Konu: K epez 27843 ada 36 parsel UİP.
EXP02016
ANTALYA
(U/./d fe o i4
BA ŞKA NLIK M AK A M IN A
K epez Belediye M eclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025A -04A -1A ,1B nolu im ar paftalarında yer alan Duacı M ahallesi sınırları içerisinde 27843
ada 36 parselin orm an ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park alanına dönüştürülm esine
ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a im ar planı değişikliği B üyükşehir Belediye M eclisinin
08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiş olup, İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı raporu ve K om isyon R aporu ekte
sunulmuştur.
K onunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim.
Faruk K A ^ A Ç A Y ^
"Genel Sekreter V~.
EK:
-İŞDB Raporu
-K om isyon Raporu
-İlçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-A çıklam a raporu
-13.08.2013 tarih ve 464 sayılı BBM K
-1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
1
J
Belediye
: Kepez Belediyesi
Mahalle
: Duacı
Pafta
: 025A-04A-1A.1B
Ada/ P arsel: 27843 ada 36 parsel
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı kararı ile uygun
bulunan; 025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları
içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliğinin, 13.08.2013 gün ve 464 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygun
bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli nazım imar planında
plan kararları değiştirilerek iyileştirilecek yerleşme alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar
planında ise konut ve park alanı olarak planlıdır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
27.05.2014
m
I®
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:18.03.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihli
toplantısında gündemin 45. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025A-04A-1A.1B nolu imar
paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde
27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan
konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025A-04A-1A,1B nolu imar
paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde
27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan
konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
13.08.2013 gün ve 464 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
J
>
Belediye : Kepez Belediyesi
Mahalle
: Duacı
Pafta
: 025A-04A-1A.1B
Ada/ Parsel: 27843 ada 36 parsel
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı kararı ile uygun
bulunan; 025A-04A-1A.1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları
içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2014 tarihinde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliğinin, 13.08.2013 gün ve 464 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygun
bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli nazım imar planında
plan kararları değiştirilerek iyileştirilecek yerleşme alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar
planında ise konut ve park alanı olarak planlıdır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
27.05.2014
m
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:18.03.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli
toplantısında gündemin 45. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025A-04A-1A.1B nolu imar
paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde
27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan
konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 025A-04A-1A.1B nolu imar
paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde
27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan
konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
13.08.2013 gün ve 464 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Tur6M GENÇ
imarJ\om. Başkanı
DferMflFlLlZ
ma^Korn. lilyesi
Kadir ALKIŞ
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
(w
K arar Tarihi
03/02/2014
Karar No
33
Belediye B aşk an ı: Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Rüştü PEKER
Divan Katibi
: E lif Derya CANBULUT
Ozü: Kepez ilçesi Duacı Mahallesinde 27843 ada 36 parselde hazırlanmış olan imar plam değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Müdürlüğü: im ar ve Şehircilik Müdürlüğü
Evrak Ta. ve N o:28/01/2014—1556
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 2. toplantısı olan 03/02/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de
yaptığı Şubat ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumunda alınan 2014-33 sayılı kararıdır.
KARAR
:
Gündemin 7. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik M üdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisinin 02/12/2013 tarih ve 261 sayılı karan ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Duacı Mahallesi sınırları içerisinde, 025A -04A-1A ve 025A-04A-1B nolu imar plan
paftalarında yer alan 27843 ada 36 nolu parselde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Deyimli 28/01/2014 gün ve 1556 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 09-10/01/2014
Karar No
: 218
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye M eclisinin 02.12.2013 gün ve 261 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli K epez İlçesi Duacı bölgesi sınırları içerisinde, 025A-04A-1A ve 025A-04A-1B
nolu imar plan paftasında yer alan 27843 ada 36 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu komisyonumuzca
incelenmiş ve plan önerisinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Ramazan ECİŞ
İmar Kom. Bşk.
(İmza)
Ü.V
5143
W
Rüştü PEKER
İkinci Başkan
(İmza)
Adnan KABA AĞ AÇ
Katip Üye
(İmza)
İsmail HA YYAR
Servet YILDIZ’a
Üye
Üye
(İmza)
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
______ Yapılan değerlendirme sonucunda;________________________
2
A N T A L Y A İLİ, (B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ), K E P E Z B E L E D İY E S İ,
K O N U ; D U A C I K Ö Y Ü , 2 7 8 4 3 A D A 36 P A R S E L 1 /1 0 0 0 Ö LÇ E K Lİ İM A R P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ
RAPORU
1 .P L A N L A M A A L A N I N I N G E N E L T A N I M I
A n ta ly a ili, K e p ez ilçesi, D uacı K öyü sın ırları içe risin d e bu lu n an 0 2 5 A -0 4 A
im a r planı
p a fta sın a g iren 2 784 3 ada 36
nolu parsel ta p u lu o lm a sın a ra ğ m e n , m e v c u t onaylı 1/5000 ölçekli
n a zım
im a r p la n ın d a o rm an alanı 1/1.000 ölçekli im a r p lan ın da ise o rm a n ve a ğ a ç la n d ırıla c a k alan
o la ra k g ö z ü k m e k te d ir.
2 .P L A N L A M A N I N A M A Ç V E K A P S A M I
U T T A g u ru b u n ca b ö lg en in 1/ 5 .0 0 0 öfçekJi n azım im a r plan ı, ça lışm a la rı y a p ılırk e n , bu p a rselin
m a h k e m e s i d e v a m e tm e si s o n u ç la n m a m a s ı n e d e n iy le plan ça lışm a la rı içerisin e g ire m e m iştir. B ö lg e n in
n azım im a r plan ı A n talya B e le d iy e sin ce 3 0 .0 7 .1 9 9 8 tarih v e 36 sa yı ile o n a n m ıştır.
D a h a son ra parsei ü ze rin d e o r m a n v e 2 b ş e r h l e r i 2 . A s l i y e H u k u k m a h k e m e s i n i n E:
1 9 9 8 / 3 6 4 , K : 1 9 9 8 / 1 1 4 5 s a y ı l ı k a r a r ı il e k a l d ı r ı l m ı ş , Y a rg ıta y I. H u k u k D airesi B a şka n lığ ın ın
3/2/ 1 999 tarih ve 559 sa yı ile o n a n m ış , 1 9 .3 .1 9 9 9 ta rih in d e ise k e sin leşm iştir.
Bu a ra d a b ö lg e d e y a p ıla n p la n la m a ç a lışm a la rı so n u çla n d ığ ın d a n d o la y ı, söz k o n u su parsel
m alikleri m a ğ d u r o lm u ştu r, (eski 81 p a rse l) 2 7 8 4 3 ada 36 parselin b ir k ısm ı, im a ra g ire n b ö lü m d e
ka lm ış (k o o p e ra tif üyelerinin b ir kısm ı tapu sa h ib i o lm u ş) bir kısm ı ise im a rsız a la n d a k a lm ışla rd ır.
5 0 m .lik ana ulaşım aksın ın g ü n e y in d e B e le d iy e so sya l kü ltü rel tesis alanının h e m e n b itişiğ in d e
b u lu n a n sö z konu su pa rsel m a lik le ri, p a rse lle rin in m a h k e m e ka ra rın a g ö re k o n u t a la n ın a çe v rilm e si
ta le b in d e b u lu n m a k ta d ırla r.
3 .B U G Ü N K Ü
A R A Zİ K U LLA N IM I V E K A D A S T R A L D URU M
S ö z k o n u su parsel ta p u lu (şe rh siz ) olup im a r u yg u la m a sı ile bir kısm ı a y rılm ıştır. A y ırm a çapı
d ü z e n le n e n 2 7 8 4 3 a da (eski 8 1 p a rse l) 36 p a rsel k a d a stro pa rselidir.
4-. PLAN LAMA KARARLARI
0 2 5 A -0 4 A im a r planı p a ftasın a giren (eski 81 pa rsel) 2 7 8 4 3 ada 36 parsel ü ze rin d e y a p ıla n
plan d eğ işikliğ i ile 1/5 .0 0 0 ölçekli n a zım im a r plan ı ve gevre y a p ıla şm a k o şu lla rın a u ygu n o la ra k 0 .6 0
em salli k o n u t a la n ı p la n la n m ıştır. H a zırlan a n plan d eğ işikliğ i ile 1 9 .0 0 0 m 2 lik k o n u t a la nında y a k la şık
4 0 0 kişinin iskan e d ile c e ğ i h e sa p e d ile re k , 4 6 1 4 m 2 lik y eşil alan a y rılm ıştır, (kişi başı 11.54 m 2 )
A y rıc a p la n la m a alanı iç e risin d e b e le d iy e kültürel te sis alanı sınırları m u h a fa za e d ile re k , im a r
ada la rı ç e v r e s in d e 10 m . lik y a y a y o lla n olu ştu ru lm u ştu r.
Bu g ö rü ş le r d o ğ ru ltu su n d a h azırla n an 1 / 5.000 ölçekli im a r p la n ın a uygu n olara k h a z ırla n a n
1/1.000 ölçe kli plan değişikliği ö n e risi ekte su n u lm u ştu r.
S a y g ıla rım ız la
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
13-08-2013
C e ls e N o
Büyükşehir Bld. Bşk.
Divan Katibi
Divan Katibi
Prof.Dr. Mustafa AKAYDIN
Av.Deniz FİLİZ
Turgay G E N Ç
1
Karar N o
464
Eki
Kepez, 02 5A -04 A nolu im ar paftasında yer alan orman alanında kalan 27843 ada 36 parselde (eski 81 parsel)
Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkem esinin E:1998/364 esas, K:1998/1145 sayılı karan ile orman şerhleri
kalktığından parselin planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım imar Planının kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
.
Dairesi:
İMAR V E ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No :
3 1 -0 7 -2 0 1 3 /2 9 6 3
Meclisin 13-08-2013 Salı günü saat 14:00 'da yaptığı 2013 dönemi 7. Toplantısının
1. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2013-464 sayılı kararıdır.________________________
Gündemin 37. maddesinde yer alan; “K epez Belediyesi sınırları içerisinde 0 2 5 A -0 4 A nolu
imar paftasında yer alan orman alanında kalan 27843 ada 36 parselde (eski 81 parsel) Antalya 2.
A sliye Hukuk Mahkemesinin E:1998/364 esas, K :1998/1145 sayılı kararı ile orman şerhleri
kalktığından parselin planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Büyükşehir
B elediye M eclisinin 17.06.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilm iş olup, kom isyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere M eclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.07.2013 gün ve 2963 sayılı yazısı okundu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
K epez Belediyesi sınırları içerisinde 0 2 5 A -0 4 A nolu imar paftasında yer alan orman
alanında kalan 27843 ada 36 parselde (eski 81 parsel) Antalya 2. A sliye Hukuk Mahkemesinin
E: 1998/364 esas, K: 1998/1145 sayılı kararı ile orman şerhleri kalktığından parselin planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli İlave N azım İmar Planı Kom isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
K om isyon Raporu imza altına alınarak, M eclisin takdirine sunulmuştur. 08.07.2013
Turgay G EN Ç
İmar Kom .Bşk.
İmza
Deniz FİL İZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir A L K IŞ
İmar Kom.Üyesi
Zeki Ç İV İK
Yaşar T A B U R
Murtaza TA M YÜ REK.
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem A RM EN
İmar Kom.Üyesi
İmza
İmar Kom.Üyesi
İmza’ lı komisyon raporu okundu.
Başkan; konuyu görüşm eye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar ve Bayındırlık
Komisyonundan geldiği şekliyle oylam aya sundu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
Kepez, 0 2 5 A -0 4 A nolu imar paftasında yer alan orman alanında kalan 27843 ada 36
parselde (eski 81 parsel) Antalya 2. A sliy e Hukuk Mahkemesinin E: 1998/364 esas, K: 1998/1145
sayılı kararı ile orman şerhleri kalktığından parselin planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave
N azım İmar Planının kabulüne o y b irn ğ \ile karar verildi.
Prof.Dr. M
Büyükş
ADA/PARSEL NO:27843/36
PAFTA N 0:0 25a -04 a-1a / 025a-04a-1b
K
PLAN NOTLARI:
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Göre ve
Mahkeme Kararına Göre Yeniden Düzenlenmesi.
KEPEZ BELEDİYESİ
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
tG O S T E R lM \L E JA N D )
iP LlM o n a m a s i n ir i
BELEDİYE KÜLTÜREL
\ . T E S İS A L A N f? \.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TADİLAT GEREKÇESİ:
Mahkeme kararıyla orman şerhlerinin kaldırıldığı
parselin yerleşime açılması.
ADA/PARSEL NO:27843/36
PAFTA NC):025A-04A
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
o
O, t
,o ö c
O © trS o
O©
(2>
o O O q"<3~
0~Ğ)-£>D POYLn
© ©
o O
# O©
0 O OO
I o o o.
it) O'O
p
.poo
P-oc
c>c?
lîrĞ
£ ° ©
Oo
OO o
ooopo
o o o * |o
ooopö
Doopo
VO O D O /
KONUT ALAN!
O O o &,
OX)C © <
PARK ALANI
Download

Gündemin 23.Maddesi - Antalya Belediyesi