hc * ıı * Uf
T.C.
A NTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 'fO 'lO - 1 - O ^ K
Konu: Muratpaşa 2788 ada 11,12,13 parseller UİP.
S®o
•
VT
'
EXP02016
ANTALYA
O L ^ /d ^ O M
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve 320 sayılı kararı ile
değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilen, 19L-Ia nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4, TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı
nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 03.12.2013 tarihli komisyon raporu
ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
" Faruk KARAÇAY
C______________Genel Selcreter ^ j ^
EK:
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-14.02.2014/138 sayılı BBMK.
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
îS ,
A nt|i^l\Bİ)y/V4^!/rfcBelecl|ye B aşkanı
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
ğ%
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:03.12.2013
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
12.11.2013
tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 93. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve 320
sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir
Belediyesine gönderilen, 19L-la nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4,
TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni
yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve 320
sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir
Belediyesine gönderilen, 19L-la nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4,
TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile
yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
c
T m f f l GENÇ
İmar Kom. Başkanı
Erdem ARMEN
İmar Kom. Üyesi
Cadir ALKIŞ
İmar Kom. Üyesi
'aşar TABUR
/İmar Kom. Üyesi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
% Ü İm a r v e b a y in d ir l ik k o m İs y o n u r a p o r u
Tarih:03.12.2013
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
12.11.2013 tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 93. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.__________________________________________
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve 320
sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir
Belediyesine gönderilen, 19L-la nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4,
TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni
yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.11.2013 gün ve 320
sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir
Belediyesine gönderilen, 19L-la nolu imar paftasında yer
alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4,
TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile
yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca
görüşülmüştür.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
/
/ P
|
/
y GENÇ
Başkanı
VS
\ F ■■ 1
Ipemi FİLİZ \
İniar Kom. Üyesi
//. J j ,f
/mâ ir A\1K\$
İrfiar Kom. Üyesi /
/
/
Erdem ARMEN
İmar Kom. Üyesi
Zepj'i ÇİVİK V
İmar Kjom. Üye#i |
aşar TABUR
/ İmar Kom. Üyesi
j
A N T A L Y A M U R A T P A Ş A B E L E D İY E M E C L İS İN İN
0 4 .1 1 .2 0 1 3 T A R İH VE 320 S A Y IL I K A R A R I
G ü nd em in 13. M add esi
K arar No. 320
Ö zü: 2788 A da 11, 12 ve 13 nolu p a r se ller e ilişkin
h azırlanan
plan
d eğ işik liğ i
önerisinin
d eğ erlen d irilm ek üzere B ü y ü k şeh ir B eled iy esin e
g ö n d erilm esin e oy birliği ile k arar v er ild iğ i hk.
Gündemin 13. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, İlgi: a) 24.10.2013 tarihli ve
5614 sayılı dilekçe, b) 04.1 1.2013 tarihli ve 5872 sayılı yazı, 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında A4; TA KS= 0.25, KAKS= I.O O yapılanma koşullu konut parselleri kullanımındaki 2788 Ada 1 1, 12 ve 13
parsellerde lı=29.50m ile yeni yapılanma durumu verilmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği Planlama ve İmar Komisyonu’ nun 07.10.2013 tarihli toplantısında incelenmiş,
uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 28/10/2013 tarih
ve 5809 sayılı yazısı okundu.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, komisyonumuz bu konuyu anladığım kadarıyla bir sosyal olgu
olarak değerlendirmiş var olan burada bir yapının oradaki adanın yeniden düzenlenebilmesi oradaki
binaların artık ekonomik ömrü bittiği için yeni bir planlama yapılması noktasında bir yaklaşım
geliştirmiş buradaki mülk sahipleri her ne kadar komisyon görüşü olumlu olsa da grup görüşümüzü
birazdan İbrahim Bey açıklayacak yalnız komisyonun evet demesinin sebebi bııdur, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, Sayın Başkamın gündemin bu maddesini nazım imar planına
göre yeniden düzenlenmesi düşüncesiyle ilgili belediyesine gönderilmesini öneriyoruz C .H .P grubu
olarak, dedi.
Başkan, yani Büyükşehir Belediyesine, dedi.
Üye İbrahim Akkaya söz alıp, evet Büyükşehir Belediye M eclisi, dedi.
Başkan, plan hiyerarşisi anlamında 5000' 1iği olmadan 1000’ lik yapma yetkimizin kullanmaması
yönünden, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, Başkamın şeyi de ekleyelim 1/25.000' 1ik planlarda burası
yüksek yoğunluklu yerleşim alanı olarak gözüküyor ve buradaki emsal 1.30'la 1.60’a kadar 25.000Mik
plan notlarında ifade edilebiliyor yalnız bunun burada 1000’ lik olarak değerlendirilebilmesi için
öncelikle 5000’ lik nazım imar planında belki bunun değerlendirilip bize gelmesi daha uygun olur diye
düşünüyoruz, dedi.
Üye Abdullah Işıkhan söz alıp, katılıyoruz bu düşünceye görüşe katılıyoruz, 1/5000’ liğin
değerlendirmesi uygundur, dedi.
Üye Fırat Özen söz alıp, şimdi bu madde geri çekiliyor zannedersem red değil, dedi.
Başkan, Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiliyor, dedi.
Üye Fırat Özen söz alıp, tamam bizim izah noktasında Deniz B ey’ e ilave olaraktan 25.0004ikte
ticari gözükmüyor zannedersem sadece konut alanı olarak gözüküyor, dedi.
Üye Deniz Fırat Budak söz alıp, şimdi 30m ve üzerindeki bir yol olduğu için zaten var olan
talepte ticaret değil ama 25.000' 1ik plan notlarında yüksek yoğunluklu yapı alanı olarak geçiyor ve
buradaki emsalde 1.304a 1.60 arasında bıııuın yani normalde üst nazım planı olarak 25.000nrliğe
baktığınızda var olan talepte bir sakınca yok onıııı için ama aradaki nazım plana İ/50004iğe
baktığımızda işlenmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz, dedi.
Üye Fırat Özen söz alıp, sonrasında Muratpaşa Belediyesi olarak bize gelecek biz de o zaman
yorumlayacağız uygundur Sayın Başkamın, dedi.
Üye Haşan Hüsnü K ilit söz alıp, uygundur efendim, dedi.
Başkan, gündemin bu maddesinin ilgili belediyesine gönderilmesini oylarınıza sunuyorum
kabul edenler, dedi.
Yapılan oylamada;
2788 Ada 11. 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan plan değişikliği önerisinin
değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi
S ü ley m a n E V C İL M E N
B eled iy e B aşkanı
B eled iy e M ec lis
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ),MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; DEMİRCİKARA MAHALLESİ, 2788 ADA 11, 12, 13 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
A ntalya ili, Muratpaşa ilçesi, d em ircikara m ahallesi sın ırlan içerisinde bulunan 1 9 L-I-a im ar
planı paftasına giren 2788 ada 11, 12 ve 13 Parseller konut alanında kalm aktadır.
2. PLAN LAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
2788 ada 11, 12 ve 13 parsellerin m alikleri m evcut binalarını yıka ra k yeniden
yapılm asını talep etm ekted irler.
Mevcut yapıların çok eski olması ve ku llanışlı olm am ası orada yaşa ya n la rın can güvenliği
açısından tehlike oluşturm aktadır. Buradaki sorunlu yapıların sağlıklı ve y a şa n a b ilir hale
getirilm esi için yıkıp yeniden yapm a canlandırm a sağ lıklaştırm a veya yeniden yapılan dırm a
için proje üretilm esi gerekm ektedir. Bu nedenle yıkılıp yeniden yapılm ası düşünülen yapıların
yapıların kütle olarak plana işlenm esi am açlan m aktad ır.
3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
2788 Ada 1 1 ,1 2 v e l3 parseller im ar uygulam ası sonucu oluşm uş olup içerisind e 3
adet ruhsatlı yapı b ulunm aktadır.
4.PLANLAMA KARARLARI
2788 ada 11, 12 ve 13 p arseller içerisinde bulunan yapıların y ık ıla ra k yeniden
yapılaşm ası am acıyla plan değişikliği h azırla n m ıştır. Hazırlanan plan d eğ işikliğ i ile bir
anlam da kentsel dönüşüm yap ılm aktad ır.
Hazırlanan plan değişikliği ile söz konusu parsellerin tevhid ed ilerek 3 ad et yapı
yapılm ası am açlan m aktad ır. Parsellerin 30 m genişliğinde yola cepheli olm ası nedeniyle
zem in katlarda + 5 .5 0 m. yüksekliğinde ticari kullanım lı yapı önerilm iş. Ü zerinde ise 8 katlı
konut kullanım lı ya p ıla r önerilm iştir.
Plan üzerinde yapıların oturm a alanları kütle olarak plana işlenm iş olup, y a p ıla rın açık
/kapalı çıkm a yapm asın a im kan veren plan notu, plan üzerine ilave e d ilm iştir. Ayrıca
yapıların çekm e m esafeleri plan üzerine işlenm iş olup m esafe belirtilm eyen b o yu tlar için plan
notu ilave ed ilm iştir.
T .C .
Â5MTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
14-02-2014
Celse No
Büyükşehir Bld.Bşk.
Divan Katibi
Divan Katibi
Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN
Av.Deniz FİLİZ
Turgay GENÇ
Karar No
138
Eki
Muratpaşa, 19L nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11,12 ve 13 parsellerdeki 1.00 emsalin kaldırılarak
‘‘1/25000 ölçekli nazım imar planı yoğunluk kararlarına aykırı olmamak koşuluyla, yenilenmesi,
Özü :
sa ğ lık la ştırm a sı ve yeniden yapılandırılması gereken riskli yapıların bulunduğu parsellerde inşaat emsali,
kat yüksekliği ve yapılaşm a koşulları alt ölçekli planda belirlenecektir” plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000
_____________ ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.___________________________________________
Dairesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No :
13-02-2014/648
Meclisin 14-02-2014 Cuma günü saat 11:00 'da yaptığı 2014 dönemi 2. Toplantısının
2. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2014-138 sayılı kararıdır._____________________
KONU:
Gündem in 7. m addesinde yer alan; “M uratpaşa B eled iyesi sınırları içerisinde, 19L nolu
imar paftasında yer alan 2 7 8 8 ada 11, 12 v e 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N azım îm ar Planı
değişikliği B üyükşehir B eled iy e M eclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık K om isyonuna havale edilm iş olup, kom isyon raporu ekte sunulmuştur.
K onunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim .” deyim li İmar ve
____ ____ _... .
Şehircilik D airesi B aşkanlığının 13 .0 2 .2014 gün v e 648 sayılı y azısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
M uratpaşa B eled iy esi sınırları içerisinde, 19L nolu imar paftasında yer alan 2 7 8 8 ada 11, 12
ve 13 parsellerdeki 1.00 em salin kaldırılarak “ 1/25000 ölçek li nazım imar planı yoğunluk
kararlarına aykırı olm am ak koşuluyla, yen ilen m esi, sağlıklaştırılm ası v e yeniden yapılandırılm ası
gereken riskli yapıların bulunduğu parsellerde inşaat em sali, kat yü k sek liği v e yapılaşm a k oşullan
alt ölçekli planda belirlenecektir” plan notu eklenm esine ilişkin 1/5000 öIçekli'N azım İmar Planı
değişik liği K om isyonum uzca incelenm iş, uygun olduğu görüşüne varılm ıştır.
K om isyon Raporu im za altına alınarak, M eclisin takdirine sunulmuştur. 13.02.2014
Turgay GENÇİmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda îmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
ırjnrrr
AAISUL
RET
ÇEKİM SER
SALONDA
BULUNM AYANLAR
CHP M eclis Üyeleri, A K Parti Meclis Üyeleri, MHP M eclis Üyesi Ramazan
ATEŞ
KARAR:
Muratpaşa, 19L nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11, 12 ve 13 parsellerdeki 1.00
em salin kaldırılarak “ 1/25000 ölçek li nazım imar planı yoğunluk kararlarına aykırı olm am ak
koşuluyla, yen ilen m esi, sağlıklaştırılm ası ve yeniden yapılandırılm ası gereken riskli yapıların
bulunduğu parsellerde inşaat em sali, kat yü k sek liği v e yapılaşm a koşulları alt ölçek li planda
belirlenecektir” plan notu eklenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı d eğişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
~
M URATPAŞA BELEDİYESİ
T A D İL A T G E R E K Ç E S İ
Mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılması
ADA/PARSEL NO:2788/11,12,13
PAFTA NO:19L-la
PARSEL ALAN:3.600 m2
K
ÖLÇEK: 1/1000
M EVC U T PLAN
ÖNERİ PLAN
G Ö S T E R İM (LEJAN D )/
^
PLAN ONAMA SINIRI
PLAN N
O
T
L
A
-K o n u t k a tla rın d a tü m 'c e p i
1 .5 0 m . a ç ık /k a p a lı ç ık m a y a p ı la b ilir ^ m
R
"
j
- Ö lç ü le n d irilm e m iş k ü tle b o y u tla r ı "için plan»
ü z e rin d e n u y g u l a m ^ ç ı ) ^ , .
-Z e m in k a tla r tic a ri a m a ç lı k u lla n ıla c a k tı r .r V - 2 ^ -
"
"
Download

Gündemin 34.Maddesi - Antalya Belediyesi