-V
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 98. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Alanya Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 134 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Kızlarpınarı Mahallesi 027C-20C4C nolu imar paftasında yer alan 759 ada 5 parseldeki
mezarlık duvarı ile parselasyon planının uyumunun
sağlanması ve 6 parselin cephesinde düzenleme
yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Alanya Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 134 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Kızlarpınarı Mahallesi 027C 20C-4C nolu imar paftasında yer alan 759 ada 5
parseldeki
mezarlık duvarı ile parselasyon planının
uyumunun sağlanması ve 6 parselin cephesinde
düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Başkarf
Cenk Halil
İmar Kod
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan AJilRBAN
İmar H^m6Üvesi
—Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
CTöp|ova}ıy\ (£©^Wicdı^)
Selçuk S E N İD İ
İm^c Kom. Üy^sı
MECLİS KARARI
DÖNEMİ
BİRLEŞİM
OTURUM
SAAT
TOPLANTI YERİ
MECLİS BAŞKANI
DİVAN KATİBİ
DİVAN KATİBİ
i ^ o i / 2 0 /..UJanhinde Kaymakamhğımız.
HAZİRAN 2014
1
I
14:00
BELEDİYE MECLİS SALON
Ziraat Mühendisi Adem Mura
Mustafa TOKSÖZ
Garip KODAL
Belediye Meclisi 03 HAZİRAN 2014 Salı günü saat 14.00’te Belediye Başkam Adem Murat YÜCEL
başkanlığında toplandı."
Toplantıya Katılan Belediye Meclis Üyeleri
Zihni ASİLTURK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN,
Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah
ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Haşan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Haşan ÖZDEMÎR,
Garip KODAL, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU,
Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf
HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS,
Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM5in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
Toplantıya Katılmayan Üye :
Abdullah SÖNMEZ’in toplantıya iştirak etmediği, diğer üyelerin tamamının toplantıda hazır
bulundukları görülmekle, celse açıldı ve gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.
Karar Tarihi : 03.06.2014
Karar No
: 134
Karar Özeti : Saray Mah. 759 ada, 6 parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki 5 parseli kapsayan alan
için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi uygun görülmüştür
şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Saray Mah. 759 ada, 6 parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki 5 parseli kapsayan alan için hazırlatılan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararı
meclisimizce müzakere edildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Yapılan açık oylama sonunda;
Saray Mah. 759 ada, 6 parsel ile Belediyemiz mülkiyetindeki 5 parseli kapsayan alan için hazırlatılan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının
Gereği için Kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine.
BelMiye Meclis Başkanı
Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Belediye* Başkanı
Katip Üye
Mustafa TQKSÖZ
/y //
Katip Üye
Garip KOÖAL
z.
KIZLARPINARI MAH. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ALANYA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO:759 / 5-6
PAFTA N0:027-C-2C)-C-4-C
MEVCUT PLAN
Açıklama Notu:Plan tadilatına konu olan 759 ada 5 ve 6 parsellerde yapılan
düzenlemeler ile 6 no'lu parsel maliklerinin güney cephesi genişliği arttırılmış, yatırıma
daha uygun bir parsel cephesi elde edilmiş olup ; arazi kullanımında yol olarak
kullanılan, 5 no'lu parselde kalan ve 6 no'lu parsel batısının bir kısmı fiili kullanımına
uygun hale getirilmiştir.
~
^
Ö L Ç E K : 1 /1 0 0 0
ÖNERİ PLAN
ANTALYA - ALANYA BELEDİYESİ
KONU:759 ADA 5 VE 6 NUMARALI PARSELLERE AİT
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
L PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan tadilat teklifine konu parseller Antalya İli, Alanya İlçesi, Kızlarpman Mahallesi Körsu
Mevkii’nde yer alan tapuda 759 ada, 5 ve 6 parsel numaralan ile tescilli taşınmazlardır. Söz konusu
parseller Alanya Spor kamp tesislerinin güney batısında yer almaktadır. D400 Karayoluna 550 m, Alanya
Çevreyoluna 300 m uzaklıktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan tadilat teklifine konu taşınmazlar 1994 yılında yapılan 3194/18. Madde uygulaması ve 2006
yılında yapılan taksim işlemi ile mevcut halini almıştır. Alanda bulunan 5 parselin fiili olarak mezarlık
vasfinda olması nedeniyle bu parsel sonradan yapılan plan tadilatı ile park alanı olarak planlanmıştır. Fiili
durumda mezarlık olarak kullanılan parsel duvarlarla çevrili olup, mevcut duvarlar parselasyon planı ile
uyumu ve 6 numaralı parselin yola bakan cephesi yatırıma uygun hale getirilmesi; plan tadilatı ile
düzenlenecektir.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Tadilata konu alanda 5 no’lu parsel fiilen mezarlık olarak kullanılmakta olup, 6 no’lu parsel
içerisinde ise bir adet konut maksatlı kullanılan yapı bulunmaktadır. Tadilat teklifine konu 5 parsel tapu
kayıtlarına göre arsa vasfinda olup, 884 m2, 6 no’lu parsel ise yine arsa vasfinda 601.89 m2
büyüklüğündedir. Onaylı plan kararlarına göre 5 parselin batısında 15 metrelik trafik yolu öngörülmüş
olmasına rağmen, mevcut mezarlığı çevreleyen duvarlar korunduğundan bu yolun tam olarak açılması
mümkün olmamıştır. Parselleri çevreleyen diğer yollar ise imar planma göre açık durumdadır. 6 numaralı
parsel ise konut alanı olarak planlı olup, parselin bir kısmı 4, bir kısmı ise 5 kat olarak planlanmıştır.
Yapılaşma koşullan TAKS:0.35 olmak üzere, KAKS 4 katlı bölgede 1.40, 5 katlı bölgede 1.75 olarak
öngörülmüştür. Fiili durumda mezarlık olarak kullanılan parsel duvarlarla çevrili olup, mevcut duvarlar
parselasyon planı ile uyumlu değildir. Söz konusu durum aşağıdaki hâlihazır ve Kadastral durum
haritasında da görülmektedir.
Şekil 2. Hâlihazır ve Kadastral durum
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan tadilatına konu bölgede yer alan mezarlığın dış sınırlan duvarlarla çevrili olup, yapılan 3194/18.
Madde uygulamasında parselin mezarlık olan kullanımı dikkate alınmadığından bahse konu duvarlara
uyulmadan yeni bir parselasyon planı oluşturulmuş ve tescil edilmiştir. Fiili olarak söz konusu duvarların
yıkılarak parselasyon planına uygun hale getirilmesi ancak mezarların kaldırılması ile mümkün
olabilecektir. İmar uygulaması yapılırken mezarlığa dikkat edilmediği için 6 numaralı parselde bulunan
yapının mezarlık duvarı ile arasında kalan ve giriş yolu olarak kullanılan kısmı mezarlık alanına dâhil
edilmiş ve yeni parselasyon planı, 6 parseldeki yapıya bitişik vaziyette tescil edilmiştir. Oysa mevcut
mezarlık duvarı ile 6 parseldeki yapı arasında güneyde yaklaşık 3,5, kuzeyde ise 2 metre mesafe
bulunmaktadır. Bu alan 6 parseldeki yapının giriş kısmı olarak kullanılmakta olup, 3194/18. Madde
uygulamasından önceki kadastral tapuda da şimdiki 6 parsel maliklerine aittir. Onaylı parselasyon
planında bu bölge her ne kadar mezarlık olarak kullanılan 5 parsel sınırlan içerisinde olsa da, fiili olarak 6
parsel sınırlan içerisinde kalmakta ve parsel malikleri tarafından kullanılmaktadır. Gerek ilk imar planının
yapımı aşamasında, gerekse imar uygulaması yapımı aşamasında yeterli arazi tespit çalışması
yapılmamasından kaynaklı bu durum, 6 parsel malikinin fiiliyatta olmasa da tapu ve kadastro kayıtlarına
zor durumda kalmasına sebep olmaktadır. Üstelik bu hatanın imar uygulamasının tescil edilmesinden
sonra fark edilerek 6 parselin mevcut kullanımına uygun olmayan bir şekilde yapılan plan tadilatı ile park
alanı olarak değiştirilmesi de yapılan imar uygulaması ile çelişmektedir. İmar uygulaması aşamasında
Konut alanı olan plan kararının sonradan park alanı olarak değiştirilmesine rağmen yeni durumun tapu ve
kadastroda tescil edilmemesi nedeniyle 6 no Tu parsel tapuda halen arsa vasfında konut alanı olarak
görülmektedir. Yukandaki gerekçeler doğrultusunda gerek 6 parselin mevcut kullanım türü ile uyumlu
plan karan verilmesi, gerekse 5 parselin kullanımında olan mezarlık duvarlarının dışında kalan kısmın
mevcut kullanımı ile uyumlu plan kararlan üretebilmek maksadıyla teklif plan tadilatı hazırlanmıştır.
Teklif plan tadilatı ile 5 ve 6 no Tu parseller arasındaki mevcut duvarın güney cephesinde parsel hattı ile
kesiştiği noktadan itibaren 21.38 m2 park alanı konut alanı kullanımına dahil edilerek, kuzey-doğuya
doğru düzeltilen ada kenan ile, devamında, 6 no Tu parselin batı cephesinde konut alanı kullanımındaki
parselin 21.38 m2,si park alanına dahil edilmiştir. Bu girdi-çıktı düzeltmesi ile parsel maliklerinin güney
cephesi genişliği arttınlmış, yatmma daha uygun bir parsel cephesi elde edilmiş olup ; rapor içerisinde
konu edilmiş olan arazi kullanımında yol olarak kullanılan, 5 no’lu parselde kalan ve 6 no Tu parsel
batısının bir kısmı fiili kullanımına uygun hale getirilmiştir.
KIZLARPINARI MAH. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ALANYA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO:759 / 5-6
PAFTA N0:027-C-20-04-C
MEVCUT PLAN
A çıklam a N otu:Plan tadilatına konu olan 759 a d a 5 ve 6 p a rse lle rd e y apılan
d ü z en lem eler İle 6 no'lu p a rse l maliklerinin g ü n e y ce p h e si genişliği arttırılm ış, y atınm a
d a h a uygun bir p a rs e l c e p h e si e ld e edilm iş olup ; arazi kullan ım ın d a yot olarak
kullanılan, 5 n o lu p ara e l do kalan v e 6 no'lu p arse l b atısının bir k ısm ı ISS kullanım ına
uygun h a la getirilm iştir._____________________________ ___________________________________
G Ö S T E R İM
|Q Q | PLAN ONAMA SINIRI
j--------- 1MÜLKİYET SINIRI
PLAN NOTLARI
•ONAYLI UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ
Şekil 3. Plan Örneği
Saygılarımla arz ederim.
< JL Ç c K :1 /1 0 0 0
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 39.Maddesi - Antalya Belediyesi