T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXPO
&(../$/ 2014
Sayı : 90852262-301.03- î
Konu: Alanya İlçesi, Türkler Mah.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Alanya Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan;
10 adet imar paftasından oluşan, Türkler; Merkez, Fuğla, Bilaller ve Yanıklar Mahallelerinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerine “Yeni yapılacak imar
uygulamalarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde belirlenen koşullar
çerçevesinde yapılması zorunludur.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim
Bırol EKİCİ
Genel Sekreter
Antab
_
,
_
ışkanı
Ekler: -İlçe meclis kararı.
o 'v
TSt- ISO f N
V »0
0
0
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ALANYA BELED İY ESİ
M EC LİS KARARI
DÖNEM İ
B İR LEŞİM
OTURUM
SAAT
TO PLA N TI YERİ
M EC LİS BAŞKANI
DİVAN KATİBİ
DİVAN KATİBİ
AĞUSTOS 2014
1
1
14:00
BELED İY E M EC LİS SALONU
Z iraat M ühendisi Adem M u rat YÜCEL
M ustafa TO K SÖ Z
T unahan K A SA POĞLU (Yedek K atip Üye)
Belediye Meclisi 05 AĞUSTOS 2014 Salı günü saat 14.00’te Belediye Başkanı Adem Murat
YÜCEL başkanlığında toplandı.
T oplantıya K atılan Belediye Meclis Üyeleri
Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim
AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike
NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Alı TEKİN, Haşan BASAR, Adem ER,
Ali UĞUR, Haşan ÖZDEMİR, Emin HATİPOĞLU, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen
NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol
FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU,
Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in
toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
Toplantıya K atılm ayan Üye :
Kerim BAŞKAPTAN ve A rif TOK’un yazılı mazeretleri, Abdullah SÖNMEZ ile Garip
KOD AL’m toplantıya iştirak etmedikleri, diğer üyelerin tamamının toplantıda hazır bulundukları
görülmekle, celse açıldı ve gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.
K a ra r T arih i : 05.08.2014
K a ra r No
: 185
K a ra r Özeti
: Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bılaller, Merkez ve Yanıklar Mevkilerinde
hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde askından inen
1/1000 ölçekli Uygulama İmar plam plan hükümlerine “yeni yapılacak imar
uygulamalarımn 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde belirlenen koşullar
çerçevesinde yapılması zorunludur.”şeklinde hüküm eklenmesi uygun görülm üş olup,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU gereğince B üyükşehir Belediyesine
gönderilmesine k a ra r verilm iştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne
oybirliği ile karar verildiği.
Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yamklar Mevkilerinde hazırlanarak
06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde askından inen 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar planı plan hükümlerine “yeni yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18.
Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur."şeklinde hüküm eklenmesi uygun
görülm üş olup, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU gereğince B üyükşehir Belediyesine
gönderilm esine k a ra r verilm iştir şeklindeki İmar Komisyonu Karan meclisimizce müzakere edildi.
-
2
-
05.08.2014 tarih, 185 nolıı Meclis Kararının devamı
G ER EĞ İ DÜŞÜNÜLDÜ : Y apılan açık oylama sonunda;
Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar Mevkilerinde hazırlanarak
06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde askından inen 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar planı plan hükümlerine “yeni yapılacak imar uygulamalarımn 3194 sayılı imar kanunun 18.
Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur.”şekIinde hüküm eklenmesi uygun
görülm üş olup, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU gereğince B üyükşehir Belediyesine
gönderilmesine k a ra r verilm iştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gereği için kararın Plan ve Proje Müdürlüğüne tevdiine.
Belediye M e c/is Başkanı
Ziraat Müh. A.&em Murat YÜCEL
Belediye Başkanı
Katip Üye
Mustafa TOKSÖZ
Yedek Katip Üye
\
Download

Gündemin 109.Maddesi