T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 0 , 0 - LZS\
Konu: Döşemealtı
Yeşilbayır Mahallesi
968 ada 1 parsel NİP.
!*•>
T
EXP02016
AN T A L Y A
6 . /1 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-b nolu imar plan paftasında yer
alan Yeşilbayır Mahallesi 968 ada 1 parselin terminal alanından “Belediye Hizmet Alanı” ve
“Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.
İmar
Uygun görüşle arz ederim.
.(76/11/2014
M eW etA V C l"
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun göfüşle arz ederim.
Bırol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
...... /I
Mesut KOCA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği fotokopisi,
-Plan açıklama raporu.
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi
07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Web: ww w .antalva.bel.tr
Fax : 0 242 243 06 28
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: YEŞİLBAYIR 968 ADA 1 PARSEL
I
PAFTA NO: 025A 03B
ra n
MEVCUT PLAN
ÖLÇEK: 1/5000
l PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
BELEDİYE HİZMET ALANI
ÖNERİ PLAN
T.C
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
i •
I
••
•
'• W '
EXPOMö
PLAN AÇIKLAMA RAPORU :
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 968 ADA 1 PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ RAPORU :
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE KONU ALAN BÜYÜKLÜĞÜ : 58.400 m2
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ : Döşemealtı Belediye Başkanlığı tarafından teklif edilmekte olan plan
değişikliğine konu alan ; mülga Yeşilbayır Belediyesi tarafından hazırlanmış ve onaylı 1/5.000 Nazım ve 1/1.000
ölçekli Uygulama İmar Planlarında, Kamu Ortaklık Payından ayrılmış ve mülkiyeti bütününde Yeşilbayır
Belediyesinden belediyemize geçmiş 58.000 m2. büyüklüğündeki Terminal Alam'nın' etkin ve rasyonel bir
biçimde kullanılması ; bölgede gereksinimi olan yeni sosyal ve teknik altyapı alanlarının oluşturulması yoluyla
kentsel hizmet ve servislerin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
•
1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ :
Antalya Büyükşehir Belediyesince onaylı 1/25.000 ölçekli Antalya Nazım İmar Planı değişikliğinde, plan
değişikliğine konu alan 'Kırsal Terminal Alanı' olarak planlanmıştır. (A)
DÖŞEMEALTI KIRSAL OTOGAR ALANI (A)
KENT İÇ İ TOPLU TAŞINIM ÖZEL YOLU (B)
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
expo
m
Belediyemiz; en son yasal düzenlemelerle 67.310 hektarlık bir alanda hizmet vermektedir. Bu konumuyla
Antalya'nın ulaşım bağlantıları açısından kuzey girişi ile doğu ve batı çevre yolları ile düğüm noktasında yer
almaktadır.
Yine 1/25.000 ölçekli Antalya Nazım İmar Planında; 'Kent İçi Toplu Taşınım Özel Yolu 'güzergahının hemen
batısında yer alm aktadır.^
Su bağlamda; 6360 sayılı yasa ile oluşan yeni belediye sınırları, belediye sınırımız içerisine yeni katılan
yerleşimlerle beraber; Belediyemizin sunmakta olduğu kentsel hizmetlerin çeşitlendirilmesi de çağdaş kent
yaşamının temel bir gereksinimi olarak ortaya çıkmaktadır.
Döşemealtı Belediyesi konum olarak Antalya Metropoliten alanın kuzey gelişme koridorunda yer almaktadır.
Bu özelliği ile kentin düşük yoğunluklu prestij konut alanlarından toplu konut alanlarına ve orta-orta üst
yoğunlukta konut alanlarını, kentin organize sanayi bölgesini ve diğer çalışma alanlarını, 1 tanesi eğitim ve
öğretim vermekte olan, 3 adedi planlanmış üniversite alanları toplam 4 Üniversite alanı, Hipodrom alanı gibi
kullanımları, planlanmakta olan rekreasyon alanları ile çok çeşitli kentsel ve sosyal fonksiyon ve gereksinimleri
barındıracak dinamik bir nitelik taşımaktadır.
Eski 5216 sayılı yasadan hareketle, Antalya Metropoliten alanı olarak nitelendirilebilecek eski 5 merkez ilçe
içerisinde onaylı İmar Planları bazında sadece %6 'lık doluluk oranıyla gelişme potansiyeli en yüksek ilçelerden
biri durumundadır. Bu noktada Döşemealtı genelinde onaylı imar planları genelinde nüfus taşıma kapasitesi
490.000 kişi, onaylı 1/25.000 ölçekli Antalya Nazım İmar Planı 2030 hedef yılı nüfus projeksiyonlarına göre
Döşemealtı ilçesi nüfusu 167.000 olarak tahmin edilmektedir.*1*
Her ne kadar Nazım Plan Nüfus projeksiyonları ile onaylı imar planlarının taşıma kapasiteleri arasındaki önemli
bir fark olsa ve bilimsel nüfus projeksiyonları kadar bir artış olacağı varsayılsa dahi önümüzdeki 15-16 yıllık
süreç içerisinde nüfusun en az 5 kat artacağını söylemek olasıdır.
Yine 2030 yılı için Metropoliten Alan içerisinde aktif nüfusun toplam nüfusa oranı dikkate alındığında %31 oranı
ile 5 merkez ilçe arasında çalışan nüfusun oranının en yüksek olacağı 2. İlçe konumundadır.
Yukarıda kısaca tanımlanan Demografik veriler Döşemealtı' nın salt Antalya Metropoliten alanın yatakhane
kenti olarak algılamaktan çok; içerisinde pek çok farklı kentsel fonksiyonları barındırması gereken dinamik bir
kent parçası olarak değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
1/25.000 ölçekli planda; 'Kırsal Terminal Alanı' olarak tanımlanmış olan 58.000 m2. Büyüklüğündeki 968 adal
parselin genel ulaşım şemasında da gerekli düzenlemeler yapılmak kaydıyla,içeriğinde Döşemealtı Kırsal
Terminal alanı da tanımlanmak üzere Nazım Plan , plan hükümlerinin 3.7.1 maddesinde tanımlanan ;
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
r
EXPO
3.7.
KENTSEL HİZMET VE DONATI ALANLARI
3.7.1. (D) SOSYAL DONATI VE KAMU HİZMETLERİ KÜMELENME ALANLARI
SOSYAL DONATI ALANLARI, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE VE TOPLUM YAŞAMI İÇİN YAPILAN EĞİTİM, SAĞLIK,
DİNİ, KÜLTÜREL VE İDARİ YAPILAR, AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İLE PARK, REKREASYON ALANI, ÇOCUK
BAHÇESİ VE OYUN ALANI GİBİ KULLANIMLARIN YER ALDIĞI ALANLARDIR.
PLANDA KENTSEL SOSYAL DONATI, AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN BİR ARADA YER ALDIĞI VE
MERKEZİLEŞTİĞİ ALANLAR, SOSYAL DONATI KÜMELENME ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR
■
ÖLÇEK NEDENİYLE BU PLANDA GÖSTERİLEMEYEN, YEREL DÜZEYDE HİZMET VEREN, SOSYAL DONATI
\LANLARI, KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANLARI, BELEDİYE HİZMET ALANLARI, EĞİTİM, SAĞLIK,
KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİS ALANLARI, İBADET YERİ, SEMT SPOR ALANLARI, ALT ÖLÇEK PLANLARDA YER ALDIĞI
BİÇİMİ İLE YÜRÜRLÜKTEDİR.
BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA, BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU"NDA BELİRTİLEN,
BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN HİZMET TESİSLERİ, MEZBAHA, İTFAİYE, ACİL YARDIM VE
KURTARMA, MAKİNA PARKI, İNŞAAT VE ASFALT ŞANTİYESİ, KATI ATIK TESİSLERİ VE TRANSFER İSTASYONLARI,
ARITMA TESİSLERİ, ZABITA, TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI, PAZAR YERLERİ, KÜLTÜR EVİ, TOPLUM MERKEZİ VB.
HİZMET ALANLARI YER ALABİLİR.
SOSYAL TESİS ALANLARINDA, SAĞLIKLI BİR SOSYAL YAPI OLUŞTURMAK AMACI İLE TOPLUMUN
FAYDALANACAĞI KREŞ, ANAOKULU, KURS, YURT, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ
BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, KADIN VE ÇOCUK SIĞINMA EVİ, ŞEFKAT EVLERİ VB. KULLANIMLAR YER
ALABİLİR.
BELEDİYE TARAFINDAN YAPILACAK SOSYAL TESİS ALANLARNIDA AYRICA, ALT ÖLÇEK İMAR
PLANLARINDA GÖSTERİLMEK KAYDI İLE AO.UAPARK, SPOR VE OYUN ALANLARI, LUNAPARK, LOKANTA, SOSYAL
TESİS, DİNLENME VE EĞLENCE ALANLARI, PİKNİK ALANI GİBİ HALKIN REKREATİF İHTİYAÇLARININ
KARŞILANMASINA YÖNELİK BİRİMLER YER ALABİLİR.
SOSYAL DONATI ALANLARI ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA KONUT YERLEŞME ALANLARI, MERKEZİ İŞ
ALANLARI, KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI VD. İHTİYAÇ DUYULAN YERLEŞME BÖLGELERİNDE STANDARTLARA
UYGUN OLARAK PLANLANABİLİR.
"Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme AlanTna değiştirilmesi önerilmektedir.
•
1/5.000 ÖLÇEKLİ YEŞİLBAYIR NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ :
Belediyemiz sınırları içerisinde, Yeşilbayır Nazım İmar Planı, 025A 03B paftasında mülkiyeti Döşemealtı
Belediyesine ait 968 ada 1 parselde yer alan 58.400 m2. Büyüklüğündeki "Kırsal Terminal Alanı" nın yukarıda
gerekçeleri detaylı biçimde açıklandığı üzere ilçemizin kamusal hizmetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla
1/25.000 ölçekli Antalya Nazım İmar Planı Revizyonunda "Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme Alanı"
olarak düzenlenmesi önerilmektedir.
İL * V > .
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
EXP0_
Söz konusu 1/25.000 ölçekli plan değişikliğinin uygun görülmesi halinde; 1/5.000 ölçekli Yeşilbayır Nazım İmar
Planındaki değişikliği önerilmektedir. Plan değişikliği önerisi alanın ulaşım düzenlemesi ile beraber alanın
genelinde "Belediye Hizmet Alanı" ile bu alanın içerisinde yer alacak Kırsal Terminal Alanına hizmet edecek
"Akaryakıt İstasyonu" oluşturacak şekilde önerilmektedir.
"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" nin 5-A maddesi " Belediye Hizmet alanı: Belediyelerin görev ve
sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma
yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triaj alanları, belediye
epotan, asfalt tesis, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, Pazar yeri, idari, sosyal
ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile
sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alanlardır."
Hükmünü getirmektedir.
1/5.000 ölçekli düzenleme: donatı alanlarındaki kullanım miktarlarını aynen korumakla genel trafik
sirkülasyonunun nitelikli bir biçimde tanımlanmasını sağlayacak şekilde; Kırsal Terminal Alanını 1/1.000 ölçekli
uygulama imar planında alanının kuzeyinde konuşlandıracak şekilde ve bu kullanıma hizmet edecek "akaryakıt
Servis İstasyonu da öneri planda göstermek suretiyle alanın bütününe "Belediye Hizmet Alanı" kullanımı
getirilmesini önermektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
Download

rEXPO - Antalya Belediyesi