A M İ. ,LYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
KURUL KARARI
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 96. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.06.2014 tarih ve
2793 sayılı kararı doğrultusunda 19L nolu imar paftasında
yer alan Güllerpınarı Mahallesi 225 ada 15 parsel
çevresindeki koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin
2039,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.06.2014 tarih ve
2793 sayılı kararı doğrultusunda 19L nolu imar paftasında
yer alan Güllerpınarı Mahallesi 225 ada 15 parsel
çevresindeki koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin
2039,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğuna ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’na gönderilmesinin uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
aşka
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
oplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom, Üyesi
Cenk
Haşatı Ali iR
Reşat OKTAY
İmar1<om. Üyesi
Baki SARICA
«ar Koft, Üyesi
GEREKÇE: ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 19.06.2014
TARİH VE 2793 SAYILI KARARI GEREĞİ 225 ADA 15 PARSELE
KORUMA ALAN SINIRININ İŞLENMESİ.
ALANYA BELEDİYESİ
ADA , PARSEL: 225 ADA 15 PARSEL
PAFTA NO: 19L
M EVC UT PLAN
PLAN NOTU: 2863
SAYILI
KÜLTÜR
VE
TABİAT
VARLIKLARINI
KORUMA
KANUNU'NUN 8.MADDESİ
UYARINCA
KORUMA
ALANINDA
KORUMA
BÖLGE
KURULU'NDAN
İZİN ALINMADAN
UYGULAMADA
BULUNULAMAZ.
I
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
A NTA LY A A LANYA İLÇE BELED İYESİ
225 ADA 15 PARSEL ve ÇEVRESİ
1/5000 Ö LÇEKLİ NAZIM İM AR PLANI DEĞ İŞİK LİĞ İ
1. PLANLAM A A LAN ININ GENEL TANIM I
Planlam a Alanı A ntalya îli, Alanya İlçe Belediyesi, Güllerpınarı M ahallesi sınırları
içerisindeki 225 ada 15 parsel ve çevresini kapsamaktadır.
Planlam a alanı 19L nolu 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı paftası içerisinde
kalmaktadır. (Şekil 1)
2. PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAM I
A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 19.06.2014/2793 sayılı kararı
ile H üküm et Konağı Korunm ası Gerekli Taşınm az K ültür Varlığı olarak tescil edilmiştir.
Ayrıca çevresi ilişkinde korum a alan sınırı da belirlenm iştir. H üküm et Konağı korum a grubu
K orum a Yüksek K urulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda II. Grup
yapı olarak belirlenm iştir. A ntalya K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu kararm a göre
1/5000 ölçekli N azım İmar Planı değişikliği hazırlanm ıştır.
1
3. BUGÜNKÜ ARAZİ K U LLA NIM I VE K ADASTRAL DURUM
Planlam a alanına ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilm iştir.
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAM A K A RARLARI
Planlamayı yönlendiren en önem li faktörler;
-Antalya Kültür Varlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 19.06.2014/2793 sayılı kararı.
Kurul kararı gereği H üküm et Konağı çevresine ilişkin korum a alan sınırı 1/5000
ölçekli nazım im ar planına işlenmiştir. A yrıca “2863 sayılı K ültür ve Tabiat Varlıklarını
K orum a K anunu’nun 8. m addesi uyarınca korum a alanında K orum a Bölge K urulu’ndan izin
alınm adan uygulam ada bulunulam az” plan notu e k le n m iş tir .^
2
Şekil 3. Plan Örneği (NİP-5318,2 Plan İşlem Num aralı)
GEREKÇE ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULITNUN 10.062014
TARİH VE 2703 SAYILI KARARI GEREĞİ 225 ADA 15 PARSELE
KORUMA ALAN SINIRININ İŞLENMESİ
ALANYA BELEDİYESİ
ADA . PARSEL: 225 ADA 15 PARSEL
PAFTA NO:1BL
MEVCUT PLAN
PLAN NOTU 2863
SAYU.I KÜLTÜR VE
TABİAT
VARLIKLARINI
KORUMA KANUNU'NUN 8 MADDESİ UYARINCA KORUMA ALANINDA
KORUMA BÖLGE
KURULLTNDAN İZİN ALINMADAN UYGULAMADA
BULUNULAMAZ
'
K
ÖLÇEK- 1/5000
ÖNERİ PLAN
A. LALE DARICI
ŞEHİR ve
DİPLOMA A O: 20595
ısı
R
EXPO
T
T.C.
K Ü LTÜ R VE T U R İZ M BA K N? .« 1
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku^
SAYI : 79545921/ 07.02.429
KONU: Antalya İli, Alanya İlçesi, 225 ada 15 parsel.
i Müdürlüğü
ANTALYA
0
2 7. 06.2014
2457
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından alınan 19.06.2014 gün ve 2793 sayılı kurul kararı ekte gö.j irilmektedir.
2863 sayılı Kanun’un 7. Maddesinde “Tek yapı ö l ç e ğ i ; k i kültür ve tabiat varlıkları ile
korunma alanlarına ilişkin tescil kararları, 11/2/1959 tarihli ve 7JG- îyılı Tek' igat Kanunu uyarınca
maliklere tebliğ edilir.” ve “Sit alanlarının, tabiat varlıklarının v N \ y,?.: ölçeğinde tescil edilen
taşınmazlar da dâhil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları,
Resmî Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.” hükmü ile
8. Maddesinde “Malikleri idarece tespit edilemeyen kültür ve tabiat varlıklarının korunma
alanlarının tesciline ilişkin kararlar, Resmî Gazete’de ilan yoluyla duyurulur ve Bakanlığın internet
sayfasında bir ay süreyle yayımlanır.” hükmü bulunmakta olup bu maddeler doğrultusunda tescil edilen
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin kararlar Resmi Gazetede ve Bakanlığımız internet
sitesinde yayımlanacaktır.
Bu doğrultuda, 2863 sayılı Kanun’un 7. Maddesindeki hüküm ile 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve
Tescili hakkındaki Yönetmelik” gereğince:
Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının İl Merkez İlçesinde bulunuyorsa
Valilikçe, ilçe sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça en geç 3 gün içinde ilan tahtalarına asmak,
belediye hoparlörüyle duyurmak ve köy muhtarlığına bildirmek suretiyle ilan ettirilmesi, ilan tutanağının
bir örneğinin Valilik aracılığıyla Müdürlüğümüze gönderilmesi;
Tescil edilen Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı İl Merkezinde bulunuyorsa Valinin, İlçe
sınırında kalıyorsa Kaymakamın yazısı üzerine ilgili Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek kadastral
bilgiler doğrultusunda ilgili Tapu Müdürlüğünce tapu kütüğünün beyanlar hanesine, tescil edilen alanın
türüne göre Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı, sit alanı, koruma alanı, etkileme geçiş alanı şerhinin
konulması;
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2013 tarih ve 241352 sayılı yazısında
“...tescil işlemleri tamamlanan taşınmazların, ilgili Kadastro Müdürlüğünden temin edilecek
kadastral bilgilerle birlikte, ilgili Tapu Müdürlüklerinden maliklerinin isimlerinin, T.C. Kimlik
numaralarının ve adreslerinin temin edilerek tebligatlarının taahhütlü mektupla ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 10. ve 49. Maddeleri dikkate alınarak yapılm ası...” denildiğinden tescil edilen
alan içerisinde kalan taşınmazlarla ilgili 2863 sayılı Yasa’nm 7. Maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi
için de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğün yazısı doğrultusunda ilgili Tapu Müdürlüğünce
taşınmazların maliklerine ilişkin isim-soyisim, T.C. Kimlik Numaraları ve açık adres bilgilerinin
Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Ek: Karar
Bölge Kurulu Müdürü
DAĞITIM:
Gereği İçin:
Bilgi İçin:
-Antalya Valiliği
- Kültür Var. Ve Müz. Gen Müd.
(İl Kültür ve Turizm Müd)(Ek: Anıt Fişi)
(Kurullar Dairesi Başk) (Ek: Anıt Fişi)
(Kadastro Müd.) (Ek: Pafta)
-Alanya Kaymakamlığı
-Alanya Kaymakamlığı
(Mal Müd.)
(Tapu Müd.) (Ek: Pafta)
(Alanya Müze Müd.) (Ek: Anıt fişi+pafta)
-Antalya Büyükşehir Beld. Başk.
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başk.)(Ek: Pafta)
-Alanya Belediye Başk.
(İmar ve Şehircilik Müd.) (Ek: Pafta)
Kılıçaslan Mahallesi Zafer Sokak No.6 07100 Kaleiçi/ANTALYA
Tel
: 0 (242) 247 87 61 - 243 21 60
Faks : 0 (242) 248 35 33
e-posta: antalyakurul(3>kulturturizra.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin : Ş.ALP/Mim.
Elektronik Ağ: www.kulturturizm.gov.tr
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
T op lan tı Tarihi ve No. : 19.06.2014/85
T o p la n tı Y eri
K a r a r Tarihi ve No.
: 19.06.2014/2793
A N TA LY A
A ntalya İli, Alanya İlçesi, G üllerpınarı M ahallesi hazine m ülkiyetinde, 225 ada 15
parselde yer alan, İçişleri Bakanlığına Hüküm et K onağı olarak tahsisli yapının “Taşınmaz
K ültür V arlığı” olarak tescili konusunun kurulda değerlendirilm esine ilişkin Alanya
K aym akam lığı İlçe M üze M üdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 262 sayılı yazısı ve ekleri,
A lanya K aym akam lığı Milli Em lak M üdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 3139 sayılı yazısı ve
ekleri ile A lanya Belediye B aşkanlığının 11.06.2014 tarih ve 2822 sayılı yazısı ve ekleri
A ntalya K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu M üdürlüğü uzm anlarının 17.06.2014 tarihli
raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonucunda;
A ntalya İli, A lanya İlçesi, G üllerpınarı M ahallesi, hazine m ülkiyetinde, 225 ada 15
parselde yer alan, İçişleri B akanlığına Hüküm et K onağı olarak tahsisli yapının gerek plan
şem ası, cephe özellikleri, gerekse de yapım teknikleri dikkate alındığında, Cumhuriyetin
erken dönem yapılarından ve de bu dönem için A lanya’daki tek örnek yapı olm asından dolayı
“K orunm ası Gerekli Taşınm az K ültür V arlığı” olarak tescil edilm esine;
K orum a Yüksek K urulunun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda
korum a grubunun “II. Grup Y apı” olarak belirlenm esine, tescil fişi ile korum a alanı sınırlarını
gösterir 1/1000 ölçekli paftanın uygun bulunduğuna (olum lu);
K orum a alanı sınırları içinde 2863 sayılı Yasanın 8. m addesi doğrultusunda
K urulum uzdan izin alınm adan inşai ve fiziki uygulam ada bulunulm am asm a, koruma alam
sınırlarının im ar planlarına işlenerek Belediye M eclis kararıyla birlikte Kurulumuza
iletilm esine karar verildi.
*
B A ŞK A N
Y rd.D oç.D r.İbrahim BA KIR
İM ZA
’
* v .,a
M elike; _
BA ŞK A N Y A R D IM C IS I
Prof.D r.H .Sabri ALANYALI
İM ZA
Bölge Kurulu Müdürü
Üye
Prof.D r. Ziya G EN ÇEL
İM ZA
Üye
Em el B O Y A CIO Ğ LU
İM ZA
Ü ye
G ülcan D EM İR
A lanya M üze Md.V.
İM ZA
Üye
Y rd.D oç.D r.Zekeriya ŞİM ŞİR
İMZA
Üye
Prof.D r.B ilal SÖĞÜT
İM ZA
Üye
Y aşar PA R LA YÜKSEL
A nt.B üyükşehir Bld.Tem.
İMZA
Üye
Yelda ARAL
A lanya Bld.Tem.
İMZA
Üye
Üye
^ Alı O N U R
Harita Mühendisi
HAZİNE
KÜLTÜR VARLIĞI KORUMA ALANI
SINIR KOORDİNATLARI
UTM 3 DERECE, ED-50, DOM:33
NoktaNo
a e ® © ® ® KÜLTÜR VARLIĞI KORUMA
ALANI SINIRI
ÖLÇEK : 1 / 2000
Antalya Küilür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun
23.1% sayılı
Tarih ...
'or^r
Pj/jHir
KA/1
KA/2
KA/3
KA/4
KA/5
KA/6
KA/7
KA/8
KA/9
KA/10
KA/11
KA/12
41067.1.56
410701.76
410743.54
410764.12
410767.66
410777.86
410749.28
410741.69
410687.96
410664.17
410656.71
410663.01
4046498.57
4046499.22
4046500.05
4046500.72
4046479.70
4046442.91
4046432.40
4046428.89
4046404.60
4046456.59
4046479.96
4046490.14
Download

Gündemin 28.Maddesi - Antalya Belediyesi