Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:01.12.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTİRAZ SAHİBİ
TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
12.11.2014 tarihli
toplantısında gündemin 135. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-21A nolu
imar paftasında yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada
21 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak
planlanmasına ilişkin 5476 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan
itiraz.
KOMİSYON RAPORU:
Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-21A nolu
imar paftasında yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139
ada 21 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi
olarak planlanmasına ilişkin 5476 Plan İşlem Numaralı
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, itirazın uygun
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞI
İmar Kom. Başkanı
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
LTofl
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali İR BAN
*
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üvesi
Mustafa Reşat OKTAY
Htt^ A koiti.
d ıj
‘ SARICA
YUKARIKARAMAN
(KORKUTELİ)
N24-d-21-a
: N24~.d-16-d
+
ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ
YUKARIKARAMAN KÖYÜNE AİT
İMKON LTÖ.ŞTİ. TARAFINDAN
ITRF 1996 SİSTEMİNDE 2005 EPOöUNDA
HALİHAZIR HARİTA 3194 SAYILI
KANUNUN 7/A MADDESİ GEREĞİNCE
■İNCELENDİ VE ONANDI.
ANTALYA-KORKUTELİ-YUKARIKARAMAN YAYLASI
139 ADA 21 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ MCVZİİ NAZIM İMAR PLANI
+
PLAN ONAMA SINIRI
GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ
PLAN NOTLARI :
1.Tesisin teknik özelliğine göre GES (Güneş Enerjisi S antralinde enerji üretimine yönelik donanım
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca onaylanacak avan projesinde belirlenecektir,
2.Parsel üzerinde yapı yapılmayacaktır. Santral alanındaki üretime ilişkin tesisler ile bunların
tamamlayıcısı niteliğindeki alt yapı ve üst yapı (trafo, irtibat merkezi vb. teknik yapılar) tesisleri, beton
köşk şeklinde, taşınabilir nitelikte temeli olmayan elemanlardan oluşabilir.
+
+
+
3.2 Ekim 2013 gün ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, ELEKTRİK
PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerine göre uygulama
yapılacaktır.
4.2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanuna istinaden
çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulacak ve mer'i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinler
alınacak, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet
edilecektir
5.14.031991 Tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine uyulacaktır.
6.31.12.2004 Tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 21.
maddesindeki hükümlere uyulacaktır.
7.02.11.1986 Tarih vef-19687 sayılı Resmi Gazetede yayınlaffan Hava Kalitesinin Korunması yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine uyulacaktır.
8.Kanalizasyon atıkları kapalı sistem fosseptik çukuruna bağlanacaktır. Tesisten çıkabilecek katı ya da sıvı
atıklar hiçbir şekilde akarsulara bırakılamaz.
9.Burada
belirtilmeyen hususlarda 3194-.sayılı im ar Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(KORKUTELİ)
- N2
TARAFIMDAN:ITRF SİSTEMİNDE AÇILMIŞTIR
• BAŞLANGIÇ EPOĞU
: PROJEKSİYON
:■
YÜKLENİCİ
YUKARIKARAMAN
N24-d-21-d
: İMKON/M-D.ŞTI.
1:5000
|
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseliş Apt. K:4 No: 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 00 ♦ Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
_________
Web: http://www.spo.org.tr
TMMOB
Şehir Plancıları Odası
ANTALYA ŞUBESİ
Sayı
-.07.14.122
K onu
:Planlar Hk.
22.10.2014
T.C .
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L I Ğ I ’ N A
ANTALYA
1-Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’ nin 11.09.2014 tarih ve 428 sayılı kararı ile onaylanan
Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselde Entegre Tarımsal İşletme ve
Toptan Ticaret A lanı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli N azım İmar Planı değişikliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ nde 13.10.2014-13.11.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
A yn ı alana ilişkin Antalya Büyükşehir B elediye M e clisi’ nin 11.09.2014 tarih ve 429 sayılı
kararı ile onaylanan Aksu, 025B-02B nolu imar paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6
parselin Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret A lanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır.
Söz konusu plan değişikliği ile 1/25000 ölçekli N azım İmar Planı'nda “ Tarımsal N iteliği
Korunacak Alan” olarak belirlenen bölgede Kentsel Kullanım Kararları içinde yer alan “ 3.5.5. Entegre
Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı” plan kararı getirilmiştir.Bu hali ile sanayi niteliğinde üretim
yapılabilecek tesis niteliği kazanmıştır. Onaylı 1/100000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni
Planı’nda söz konusu alan plan kararı verilen kentsel ve sanayi gibi kullanım kararlarının dışında
kalmakta olup, tarım kullanım kararı verilen alanlar içerisiıide yer almaktadır. Onaylı 1/25000 Ölçekli
Nazım İmar Planında “ 6.M evcut Kullanımı ve Doğal Yapısı Sürdürülecek Alanlar” başlığı altmda
“ 6.1.Tarımsal N iteliği Korunacak Alanlar” olarak tanımlanmış olup, ilg ili plan notu ile 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'na atıfta bulunulmuştur.Bu tür araziler tarımsal üretim
açısından değerli olup, gerek kentsel gerekse kırsal planlama açısından korunması gerekli alanlardır.
Plan kararı tamamen kentsel kullanım kararlarının içinde yer almakta olup, kentsel kullanım kararı
getirilen her bölgede alt ölçekli plan kararları ile uygulanabilecek bir kullanım kararıdır. Tarım alanları
içerisinde üretime, pazarlamaya, depolamaya yönelik bu tür münferit entegre tesis kullanım kararları
tarımsal alan bütünlüğünü bozmakta, kentsel altyapı maliyetini olumsuz etkilemekte, çevresindeki
tarımsal üretim alanlarını yaratacağı çevre koşulları ile olumsuz etkilemektedir. Hazırlanan 1/25000
Ölçekli Nazım İmar Planı D eğişikliği ile 1/5000 Ölçekli N azım İmar Planı bu hali ile onaylı 1/100000
Ölçekli Aııtalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerine, 1/25000 ölçekli N azım İmar
Planının Genel ilke ve esaslarına, planlama ilke ve esaslarına aykırıdır.
A yrıca yer seçimi konusunda, nitelikli tarım arazileri ile çevrili kentsel kullanım kararları
içinde yer alan bir kullanımın yaratacağı çevresel etkiler söz konusu 1/25000 Ö lçekli N azım İmar
Planı D eğişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında göz önüne alınmamış olup, Ç ED Raporu ile
ilgili planların değerlendirilmesi planlama ilkesi açısından daha uygun olacaktır.
2Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’ nin 11.09.2014 tarih ve 447 sayılı kararı ile
onaylanan Korkuteli, N24D -21A nolu imar paftasında yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21
parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli N azım
İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır.
()
%
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseliş Apt. K:4 No: 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 00 ♦ Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
__________
Web: http://www.spo.org.tr
TMMOB
Şehir Plancıları Odası
ANTALYA ŞUBESİ
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde;
“İm ar planı ilkeleri
M A D D E 21 - (6) Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar
planları hazırlanamaz. (7) İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki
yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur.
”
denilmektedir.
îlg ili plan kapsamında herhangi bir yapı yapılmayacak olsa bile Mekansal Planlar Yapım
Yönetm eliği gereğince her türlü planda jeo lo jik ve jeoteknik etüt raporunun hazırlanması
gerekmektedir. Söz konusu plan bu yönü ile ilgili yönetm eliğe aykırıdır.
Y in e İlg ili planda ÇED Yönetm eliğine uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı konusunda
herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
3- Antalya Büyükşehir Belediye M e clisi’nin 11.09.2014 tarih ve 448 sayılı kararı ile
onaylanan Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “ Akaryakıt, C N G ve L P G Satış ve Servis
İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya
Büyükşehir Belediyesi’ nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde;
“Genelplanlama esasları
M A D D E 7 - j ) Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması
ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gib i yöntemler kullanılarak kurum
ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.
Araştırma ve analiz
M A D D E 8 - (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu
kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar
halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz,
etüt, araştırma ve çalışmalar y ap ılır.” denilmektedir.
İlg ili alana ilişkin onaylı mevcut 1/1000 Ö lçekli Uygulama İmar Planının onaylandığı tarihteki
ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planının kazanılmış müktesap haklar doğrultusunda bir idari işlem devamı niteliğinde
olması gerekirken,hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İmar Planında ilgili kurumlardan sadece
Karayolları Müdürlüğü'nün görüşünün alınmış olması tarafımızca eksik görülmektedir. Y in e söz
konusu 1/1000 ölçekli planın, plana esas Jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun olduğuna dair herhangi
bir bilginin olmaması, aynı zamanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu
Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğine göre ilgili kurum görüşleri ve Jeolojik etüt konusunda bir
bilgi aktarılmaması mevcut hali ile 1/5000 Ölçekli N azım İmar Planını ilgili yönetmelik hükümlerine
aykırı hale getirmektedir.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.08.2014 tarihinde onaylanan Serik İlçesi, Belek
Turizm M erkezi 1512 parselde iskele amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Antalya Büyükşehir
B elediyesi’ nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
İlg ili planda Mekansal Planlar Yapım Yönetm eliği'nde belirtilen kurum görüşlerinin ve jeo lojk
ve jeoteknik etüt raporunun olup olmadığı ve Ç ED Yönetm eliğine uygun olarak işlem yapılıp
yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
■I IH TMMOB
Şehir Plancıları Odası
ANTALYA ŞUBESİ
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseliş Apt. K:4 No-, 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 00 * Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
__________
Web: http://vvww.spo.org.tr
Askı süresi içerisinde yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreler göz önünde bulundurularak
değerlendirilmesi hususunda, Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselin
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin alman kurum
görüşlerinin tarafımıza iletilmesi, Korkuteli,Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş
enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin ve Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi
1512 parselde iskele amaçlı nazım imar planında ÇED Yönetm eliğine uygun olarak işlem yapılıp
yapılmadığına ilişkin tarafımıza bilgi verilmesi , ve tüm planlarda ilgili kurum görüşlerine, imar
planına esas jeo lojik ve jeoteknik raporun olup olmadığına, m üellif imzasının olup olmadığına,
Mekansal Planlar Yapım Yönetm eliğine ve ilgili mevzuata uyulup uyulmadığına bakılarak işleme
alınması hususunda hassasiyet gösterilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim
Saygılarımızla,
Haşii
itte
Download

Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LTofl d ıj